FEFO

Retningslinjer for tildeling av lakseplasser

Laksefiske med faststående redskap kan i henhold til finnmarkslovens § 27 bare foregå etter tildeling av lakseplass fra FeFo. Søknadsfristen lyses ut i de lokale avisene i Finnmark. Liste over ledige plasser og søknadsskjema fås hos FeFo. Alle lakseplasser i en kommune fornyes vanligvis hvert tredje år, men det er mulig å søke på ledige lakseplasser utenom fornyelsesåret.

1.        Søknadens innhold

Søknad skal innsendes på fastsatt søknadsskjema og skal inneholde følgende opplysninger:

Navn, adresse og fødselsnummer på søker.

Nummer og beliggenhet på lakseplassen.

Antallet private lakseplasser som disponeres av søker/husstanden.

Søknaden skal underskrives og må være fullstendig utfylt. Søknader som ikke er fullstendig utfylt vil som regel bli returnert søker.

Søkeren gir Finnmarkseiendommen tillatelse til å innhente inntektsopplysninger jf. baksiden av søknadsskjemaet, samt ytterligere opplysninger dersom dette viser seg å være nødvendig.

2.        Behandling av søknaden

Søknadsfristen er 1. desember. Søknaden sendes FeFo. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen kan ikke påregnes å bli behandlet.

3.        Tildelingsvilkår

Hovedvilkåret for å få tildelt lakseplass er at søker er fast bosatt i kommunen jf. finmarkslovens § 22 b. FeFo kan likevel tillate andre enn kommunens innbyggere å fiske jf. § 25. Dette vil særlig være aktuelt i forhold til reindriftsutøvere og personer bosatt i nabokommunene.

I tillegg må ett av følgende vilkår være oppfylt:

a.    Søker bør fortrinnsvis være aktiv utøver av primærnæring(er) og inntekten fra primærnæring(ene) bør utgjøre en del av søkerens totale inntektsgrunnlag. Med primærnæring menes landbruk, reindrift, fiske og utmark.

Annen lokal næringsutøvelse herunder reiselivsbasert virksomhet kan vurderes på samme måte. Særlig gjelder dette hvor tildelingen vil styrke bosettingsgrunnlaget i næringssvake områder. I en etableringsfase vil kravet til inntekt kunne reduseres noe. 

b.    Søker er aktiv reindriftsutøver. Tildeling av lakseplass til reindriftsutøvere skjer fortrinnsvis i eget sommerbeitedistrikt.

 

c.    Søker som har ansiennitet innen sjølaksefisket, og som er i ferd med å avvikle primærnæring(er), kan ikke lengre fiske med to/tre lakseplasser.Etter avviklingsperioden kan sjølaksefiskere som har fisket på Finnmarkseiendommen tildeles inntil en lakseplass dersom det ikke er konkurranse om plassen. Dersom plassen tildeles en annen søker pga konkurranse kan søkeren tildeles en annen lakseplass.

 

d.    Pensjonister som har utøvd sjølaksefiske enten på Finnmarkseiendommen (tidligere statsgrunn) eller primærnæringsutøvere som har fisket på privat lakseplass de siste 10 årene kan tildeles plass. 

 

Etter at den øvrige tildelingen av lakseplasser er klar kan lakseplasser tildeles med bakgrunn i unntaksbestemmelsen. Uavhengig av om tilleggsvilkårene a-d er oppfylt kan tildeling skje blant annet for å sikre bosetningen i ytterdistriktene og/eller i næringssvake distrikter for å bidra til rekruttering for å ivareta tradisjonen.

 

Det kan tildeles rekrutteringsplass til bosatt ungdom under 25 år.

 

Det kan tildeles lakseplass til bosatte som kan dokumentere tilknytning til sjølaksefisket (også som hjelpesmann) og som ønsker å bevare kulturen og tradisjonen. FeFo kan prioritere hjelpesmenn som kan dokumentere at de har fisket sammen med sjølaksefiskere mer enn ti år.

 

Det kan tildeles lakseplass til bosatte pensjonister som kan dokumentere at de har drevet sjølaksefiske og primærnæring tidligere.

 

Utdanningsinstitusjoner kan tildeles to lakseplasser i opplæringsøyemed.

 

4.        Vektlegging av momenter i prioritert rekkefølge ved konkurranse om plassene:

Nedenfor følger i prioritert rekkefølge de momenter som vektlegges ved konkurranse om lakseplassene:

 

a.            Lang tids sammenhengende ansiennitet / tidligere bruk av plassen(e) av søker/husstand. Pensjonister må regne med å bli prioritert bak aktive yrkesutøvere, dog slik at en lakseplass beholdes.

b.            Søkers inntekt, forsørgelsesbyrde og laksefiskets betydning for det totale næringsgrunnlaget.

c.            Søkers tilknytning til sjølaksefisket og primærnæringene.

d.            Betydning for bosettingen i området.

e.            Søkers bosted – nærhet til lakseplassen.

f.            Søkers alder – betydning for rekruttering til primærnæringene og sjølaksefisket.

 

Dersom det er konkurranse om lakseplasser blant søkerne som oppfyller unntaksbestemmelsen vurderes punktene ovenfor med unntak av punkt b.

 

Dersom det ikke er mulig å skille søkerne med bakgrunn i punktene a. – f. kan det foretas loddtrekning, særlig i tilfeller hvor lakseplass tildeles etter unntaksbestemmelsen.

 

Utdanningsinstitusjoner prioriteres ved eventuell konkurranse mellom utdanningsinstitusjoner og andre søkere som oppfyller unntaksbestemmelsen.

 

5.        Antall lakseplasser

Hver søker/husstand kan inneha inntil 3 lakseplasser. Her medregnes de private lakseplassene søkeren/husstanden eventuelt disponerer. Husstand er definert som søkeren, hans/hennes ektefelle eller samboer og hjemmeværende barn under 18 år som bor under samme tak (leilighet). Dersom flere av husstandsmedlemmene er aktive primærnæringsutøvere kan FeFo gjøre unntak.  

 

Pensjonister kan i alminnelighet inneha 1 lakseplass, private plasser medregnet.  Pensjonister med tilknytning til primærnæringene kan likevel inneha inntil 3 lakseplasser.

 

Det kan tildeles inntil en lakseplass med bakgrunn i unntaksbestemmelsen (private plasser medregnet). 

 

6.        Hvem kan benytte lakseplassen

Søkeren og hans husstand kan benytte lakseplassen. 

 

Det kan benyttes leid hjelp, men den som har fått tildelt lakseplassen (søkeren og husstandsmedlemmer) skal hele tiden delta aktivt i fisket og holde båt og bruk. Framleie eller bortlån er ikke tillatt.

 

Ved innehavers dødsfall kan husstandsmedlem fortsette fisket på lakseplassen(e) ut inneværende tildelingsperiode. Melding om dette skal gis FeFo.

 

Urettmessig bruk av lakseplassen kan føre til inndragning.

 

7.        Plassering og innbyrdes avstand mellom lakseplassene.

Den lakseplass som tildeles skal ha en slik utstrekning at den gir plass for et laksebruk, dvs. det redskap som det skal fiskes med på lakseplassen.

 

Avstanden mellom redskapene skal være så stor at disse ikke hindrer fisket for andre og avstanden skal være minst 400 meter ved tildeling av lakseplass til nye fiskere. Dersom det tildeles lakseplass for dobbelt bruk skal avstanden være minst 600 meter mellom lakseplassene.

 

Avstanden fra lakseplass på Finnmarkseiendommen til privat eiendomsgrense skal for enkelt bruk være 200 meter og for dobbelt bruk 300 meter.

 

Avstand fra lakseplass til munning av lakseførende vassdrag skal være minimum 1000 meter.

 

8.        Tildelingstid

Alle lakseplassene i en kommune skal fornyes samme år, hvert tredje år. Derfor kan tildelingsperioden variere, fra 1-3 års perioder slik at alle lakseplassene i en kommune fornyes hvert tredje år.

 

9.        Fangstoppgave og skjellprøver  

FeFo kan på forespørsel innhente fangstoppgave og skjellprøver fra sjølaksefiskere.

 

10.      Inndragning

Tildelt lakseplass som ikke benyttes i tildelingsperioden kan inndras, eventuelt ikke bli fornyet ved neste gangs tildeling.

 

Lakseplasser som blir benyttet i strid med regelverket eller ved manglende betaling av saksbehandlingsgebyr kan inndras. Inndratte plasser kan tildeles andre søkere.

 

11.      Fornyet behandling og behandling av inndragningssaker

Vedtak som gjelder tildeling eller inndragning av lakseplasser på Finnmarkseiendommen kan fremmes til fornyet behandling for styret i FeFo av part med reell og direkte interesse i saken. Dette iht. til styrets vedtak i sak 73/06.

 

12.      Dispensasjon

Dersom det foreligger særlige grunner kan FeFo tildele lakseplasser på vilkår som avviker fra reglene.

 

II. Saksbehandlingsgebyr

Årlig saksbehandlingsgebyr for tildeling av lakseplass er kr. 925,- for dobbeltbruk og kr. 493,- for enkeltbruk. Gebyret konsumprisjusteres annet hvert år.

Fastsatt av styret i møte 6. november 2014. Styresak 55-2014, saksnr. 14/00829.​​​