FEFO

Retningslinjer samarbeidsprosjekter

Styret budsjetterer hvert år midler til ulike samfunnstiltak i Finnmark. Kommuner, bygdelag, hytteforeninger, veilag, foreninger mv. kan søke om tilskudd. I vedtaket er samfunnstiltak som finansiering av samarbeidstiltak for opprydding av søppel i utmark, utsiktsrydding langs veier i fylket, opprydding i ansvarsforhold til infrastruktur i gamle hyttefelt. Listen er ikke uttømmende​

I tillegg har styret vært positivt til at det brukes noe til tiltak i forbindelse med merking og reparasjon på etablerte kjørespor for å forhindre ytterligere skader.  

 

A. Retningslinjer for samarbeidsprosjekter ​ 

​1. Formålet med ordningen er i samarbeid med andre å ta et ansvar for ulike tiltak som berører FeFo-grunn og der FeFo ikke har hele det økonomiske og/eller det formelle ansvaret.

​2. Den økonomiske rammen for ordningen med samarbeidstiltak fastsettes i de årlige budsjettene. 

I budsjettkommentarene fastsetter styret føringer for hvordan midlene prioriteres brukt det enkelte år.

​3. Hvem kan søke?

Kommuner, bygdelag, hytteforeninger, veilag, foreninger mv. kan søke om tilskudd. Det er et krav om at det er en ansvarlig organisasjon med regnskap og intern eller ekstern revisjon.

​4. FeFos andel av finansieringen av tiltak skal vanligvis ikke overstige 30 %.

Verdien av egen dugnadsinnsats kan ikke utgjøre mer enn 50 % av kostnadene.

5. Søknaden skal være skriftlige og inneholde følgene:

Kostnadsoverslag

Finansieringsplan

Framdriftsplan

Nødvendige tillatelser fra offentlige myndigheter

Søknad om FeFos tillatelse (grunneiersamtykke)

Tillatelse fra eventuelle andre grunneiere enn FeFo

​6. Tilskuddet utbetales på anmodning og når tiltaket er fullfinansiert. Ved tiltak der FeFos tilskudd er mer enn 50 000 kr utbetales tilskuddet i to deler. 50 % av tilskuddet ved oppstart og de resterende 50 % når tiltaket er gjennomført.

​7. FeFo kan kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt.

Dersom tiltaket ikke gjennomføres i henhold til søknaden.

​8. Direktøren beslutning er endelig og kan ikke påklages.

​Retningslinjene ble fastsatt av styret den 31. mars 2011, styresak 22/2011   ​

   ​​