FEFO

Retningslinjer støtteordninger

Saksbehandling skjer på grunnlag av skriftlige søknader. I søknaden skal opplyses om det er søkt om støtte fra andre finansieringskilder.

1. Sponsing

FeFo inngår samarbeid med aktører som har et konsept som omfatter hele Finnmark. Primært bør det inngås flerårige avtaler.

2. Støtteannonser og arenareklame

Administrasjonen kan inngå avtale om slike innenfor en avsatt sum i budsjettet.

Støtte til enkelt arrangør skal ikke overskride 20 000 kroner

Arrangementet skal ha spesielt barn og ungdom som målgruppe.

3. Premier med FeFo-logo

En vesentlig del av kostnadene ved arrangementene er premier.

Det avsettes i budsjettet et årlig beløp til innkjøp av premier med FeFo logo som gis til arrangører som har arrangementer med barn og ungdom som deltagere.

Utenom premier så kjøpes det inn ulike gaveartikler for profilering av FeFo.

4. Følgende generelle retningslinjer gjelder for sponsing/ støtte.

Formålet med sponsing/ støtte er:

- Profilere FeFo og bygge opp et positivt omdømme

- Støtte organisasjoner, lag og foreninger, grupper og enkeltpersoner som  driver aktiviteter i tråd med Finnmarkslovens formål.

Kriterier som vektlegges ved tildeling

- Aktiviteter for barn og ungdom fra hele Finnmark

- At tiltakene synliggjør FeFo som sponsor/ støttetildeler

- Aktiviteter som er i tråd med målsettinger i Finnmarksloven og i FeFo plandokumenter.

- Aktiviteter med deltagere og tiltak for både jenter og gutter

- Organisasjon har ressurser til å markedsføre FeFo på en profesjonell måte

Det gis ikke støtte til statlige, fylkeskommune og kommunale institusjoner/ organisasjoner eller til institusjoner/organisasjoner som eies av det offentlige.

Kunngjøring

Midlene og mulighetene kunngjøres kun på FeFos nettside

Saksbehandling

Saksbehandling gjøres på grunnlag av skriftlige søknader

I søknaden skal opplyses om det er søkt om støtte fra andre finansieringskilder

Direktøren avgjør søknadene

Flerårige samarbeidsavtaler og avtaler om sponsing/ støtte på mer enn 50 000 kroner godkjennes av styret før beslutningen tas.

Direktørens beslutninger kan ikke påklages.

Utbetaling

Utbetaling skjer på grunnlag av skriftlig anmodning.

FeFo kan holde tilbake deler av innvilget støtte til tiltaket er gjennomført.

Revidert regnskap og rapport

Må framlegges på forespørsel fra FeFo  

Styresak 47-2009. Fastsatt av styret i møte 16.-17. september 2009.

​​ ​