FEFO

Søknader om tilrettelegging for friluftslivet

Behandling av søknader om grunneiers tillatelse om enkel tilrettelegging for friluftslivet slik det framkommer i friluftsloven § 35 og opprettelse av tilhørende rettighetsdokument skal være gratis.

Dette begrunnes med at slike tiltak er noe FeFo ønsker og tiltakene vil komme både lokalbefolkningen og den øvrige befolkningen til gode. Tilretteleggingen er samfunnsnyttig ved at den bidrar til økt fysisk aktivitet og til den allmenne trivselen.

For annen type tilrettelegging som gapahuker m.v. skal det foretas en konkret vurdering om tiltaket er for allmennheten eller ikke og eventuell betaling skal gjenspeile dette ved at tiltak for allmennheten skal prises lavt. Forhold som i denne sammenhengen skal vurderes er om plasseringen er egnet for allmennheten dvs. om det er lett tilgjengelig med merket sti/atkomst, om tiltakshaver er en åpen eller lukket forening/lag, er tiltaket primært etablert for en mindre krets eller for allmennheten, framstår bygget som åpent eller lukket eller andre forhold som styrker en allmenn bruk kontra en mer privat bruk.

Inndekning skal skje gjennom belastning av budsjettposten for grønne midler.