FEFO

Tildeling av utvinningsrett for uttak av grus, pukk og naturstein (grunneiers mineraler).

Den som vil utvinne forekomst av grunneiers mineraler må inngå avtale om utvinningsrett med FeFo som grunneier. Utvinning av mineralressurser er underlagt lov
om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) av 1.1.2010. Mineralloven bestemmer også hva som defineres å være grunneiers mineraler.

Følgende vilkår gjelder for å kunne søke om av avtale om utvinningsrett for grus, pukk og naturstein:
a) Søker skal være et lovlig registrert og etablert firma. Utvinning av grus, pukk og/eller naturstein må være en naturlig del av firmaets øvrige virksomhet.

b) Søker skal ha et ryddig forhold til innbetaling av skatter og avgifter, dvs. søkere som
skylder skatter og avgifter vil ikke få avtale.
Attest for skatt og merverdiavgift – ikke eldre enn 6 mnd må forevises.

c) Søker må være kredittverdig.
FeFo vil innhente kredittvurdering av selskap med kredittopplysningskonsesjon fra Datatilsynet. Kredittvurderingen vil inneholde en vurdering av leverandørens
betalingshistorikk/ pålitelighet.

d) Det stilles krav til faglige kvalifikasjoner. Søker må ha erfaring og kompetanse, og tilfredstille de krav Direktoratet for mineralforvaltning stiller til bergteknisk kompetanse (jf.
forskrift til mineralloven § 3-5)

e) I de tilfeller der det gjennom driftskonsesjon eller avtale med grunneier kreves sikkerhetsstillelse for kostnader til sikringstiltak og/ eller opprydding, må slik sikkerhet
kunne stilles i form av økonomisk garanti.

FeFo står fritt til selv å avgjøre om utvinningsrett skal gis. FeFo vil her vurdere om det er ønskelig med masseuttak i området. Her vurderes hensynet til samfunnsinteressene,
andre uttak i området, kvalitet m.v. I de tilfeller der det foreligger berettigede anklager for brudd på grunnleggende etiske hensyn, brudd på menneskerettigheter og brudd på
miljølovgivningen vil søknad avslås.

Som hovedregelel må arealbruken være i tråd med kommuneplanens arealdel eller avklart gjennom reguleringsplan. Ved langvarig opphold i et tidligere uttak, vil FeFo
vurdere om det må foretas ny vurdering i henhold til Finnmarksloven før ny utvinningsrett kan gis. Dersom det tidligere uttaket i kommunale arealplaner er
tilbakeført til annen bruk (f.eks. LNF-område), må arealbruken avklares på nytt. Nye uttak vil alltid vurderes etter Finnmarksloven.

Avtalevilkårene fremforhandles på vanlig forretningsmessig måte, der utvinningsretten gis for en avgrenset tidsperiode der utvinner gis forutsigbarhet med hensyn til tid til
opprydding og avslutning av uttaket. Vilkårene avtales i særskilt driftsavtale. I tillegg til volumavgift skal det betales en årlig fast avgift for utvinningsretten og disponering av
arealet. Avgiftene skal gjenspeile beliggenhet, tilgjengelighet og kvalitet.

Vedtatt av direktøren 29 .august 2017

Kontakt

Arnulf Losvar
Seniorkonsulent
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 908 34 372
Torstein Langmyr
Forvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 908 54 591