FEFO

Bolig

FeFo har 12 000 festekontrakter til bolig-, fritids- og øvrige formål i Finnmark. En festekontrakt gir fester rett til å bruke tomta i tråd med formålet i festekontrakten. Det betales en årlig leie – festeavgift – for denne retten.

Ny tomt

Disponering av Finnmarkseiendommen skal i utgangspunktet skje i tråd med godkjente kommunale arealplaner. Du må derfor undersøke om din søknad er i tråd med gjeldende plan før du sender søknad til FeFo. Nye boligtomter tildeles som festetomt.

Søknadsskjema for ny tomt

Tilleggsareal

Du kan søke FeFo om tilleggsareal til boligtomten din, til f.eks. garasje. Dersom FeFo er positive til utvidelsen, kan vi i enkelttilfeller selge mindre arealer som tillegg til boligtomt. Alternativt kan det opprettes en ny festetomt dersom utvidelsen er stor. Det foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Gjeldende planstatus for området og forholdet til naboeiendommer vil legge føringer for hva som tillates.

Søk om tilleggsareal

Festeavgift

Festeavgiften for nye tomter fastsettes til 5 % av tomteverdien. Avgiften vil deretter som hovedregelen reguleres årlig i tråd med endringer i konsumprisindeksen (kpi-regulering). Andre reguleringsmetoder kan være avtalt og framkommer i kontrakten.

For eldre kontrakter er den opprinnelige festeavgiften fastsatt i kontrakten. Dagens avgift vil være et resultat av den fastsatte avgiften og senere reguleringer og vil derfor avvike fra det som står på kontrakten. Reguleringene skjer i medhold av kontrakten og tomtefestelovens regler.

Kjøp/innløsing av bebygd festetomt

Frivillig salg

FeFo har en mer liberal praksis enn det tomtefesteloven bestemmer. Alle som har en bebygd boligtomt som de fester fra FeFo, kan be om et tilbud om kjøp.  FeFo innhenter ofte uavhengige takster over eiendommen for å få fastsatt tomteverdi. Aksepterer fester tilbudet, gjennomføres et kjøp, og eiendommen overskjøtes fra FeFo til kjøper. Hvis tilbudet ikke aksepteres, løper den eksisterende festekontrakten videre på vanlig måte.

Søknadskjema for kjøp/innløsing av festetomt
 

Innløsning av festetomt

Fester kan kreve innløsning av boligtomt etter tomtefesteloven kap. VI . Innløsning kan enten kreves når det har gått 30 år av festetiden, eller når festekontrakten utløper hvis det er avtalt kortere varighet enn 30 år. Krav om innløsning må mottas av FeFo senest ett år før innløsningstidspunktet.
Hvor stor innløsningssum du som fester kan få, reguleres i tomtefesteloven § 37 . Avhengig av vilkårene i festekontrakten, vil summen enten baseres på 25 ganger festeavgift eller 40 % av tomteverdien på innløsningstidspunktet. 

Søknadskjema for kjøp/innløsing av festetomt

Selge bolig/festerett

Selge bolig – overføre festerett

Ved salg av bolig må skjøte  fylles ut og underskrives av selger/ utsteder. Skjøte må sendes til FeFo. Husk at selgers/ utsteders underskrift må bekreftes av to vitner.

Salg av ubebygd tomt

Vilkårene i festekontrakten bestemmer om du kan selge festeretten din. Fra midten av 2002 er kontrakter inngått med kontraktsvilkår, som tillater omsetning av den ubebygde tomta.

Festekontrakter inngått før 2002 har andre vilkår. Sjekk kontrakten eller kontakt oss.

 

Oppsigelse av festekontrakt

Ubebygde festetomter kan sies opp av fester. FeFo refunderer ikke kostnadene fra tildeling.

På bebygde festetomter må bygningen skjøtes over til ny fester, eller fjernes.

Mislighold av festeretten er oppsigelsesgrunn. Det samme gjelder avtalte kontraktsopphør (byggefrister og lignende).

Nyttig å vite- Festekontrakt for bolig

Nybygging:
Du som fester må ta kontakt med kommunen som plan- og bygningsmyndighet for avklaring om planlagt tiltak er søknadspliktig før du igangsetter bygging.

Reguleringsplan:
Reguleringsplan for ditt boligfelt finner du på kommunens hjemmeside, eventuelt kontakt kommunen.

Bygge ut/sette opp flere bygg/fasadeendring:
Oppføring av nye bygg, utvidelser eller fasadeendring er som hovedregel søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven. I mange tilfeller er det satt krav til størrelse og utforming i reguleringsplan. Du som fester må ta kontakt med kommunen som plan- og bygningsmyndighet for avklaring om planlagt tiltak er søknadspliktig.

Størrelsen på festetomten:
Størrelsen på festetomta er beskrevet i matrikkelbrevet.

Råderetten:
Du som fester råder over festetomta som om du er eier jf. tomtefesteloven § 16, med begrensninger som gjelder etter festekontrakten og øvrig relevant regelverk.

Brønn/vann/septik/strøm:
Ved tiltak innenfor egen festetomt trenger du ikke å søke FeFo om tillatelse så lenge tiltaket er i tråd med reguleringsplan og øvrig regelverk. Vi gjør likevel oppmerksom på at du må innhente nødvendige tillatelser fra kommunen som plan- og bygningsmyndighet og forurensingsmyndighet.  Dersom det skal gjøres tiltak utenfor din festetomt må du sende søknad til FeFo.

Gjerder:
Det er tillatt å oppføre gjerde rundt festet boligtomt. Gjerde må imidlertid ikke settes opp i strid med annet regelverk.

Kjøp av tomta/ innløsing etter tomtefesteloven:
FeFo praktiserer frivillig kjøp av bebygd boligtomt. Salgssum ved frivillig kjøp baseres på tomteverdi. Dersom festekontrakten har vart i over 30 år har du som fester rett til å innløse festetomta etter reglene i tomtefestelovens kapittel VI. Hovedregelen er at innløsingsummen er 25 ganger kpi justert festeavgift, eventuelt 40 % av råtomtverdien for tidsbegrensede festekontrakter.

Adkomst/vei:
Bygging av vei over Finnmarkseiendommen krever tillatelse fra FeFo og fra kommunen som plan- og bygningsmyndighet. Søknad om etablering av vei skal sendes FeFo.

I tillegg må du innhente tillatelse til avkjøring fra veimyndigheten (kommunen ved kommunal vei eller Statens Vegvesen ved fylkesvei og europavei).

Hogge trær:
Du trenger ikke søke FeFo om å hogge trær på egen festetomt, men vær oppmerksom på at hogging av trær på egen festetomt også er regulert i annet lovverk, som for eksempel naboloven. Hogging av trær utenfor tomta krever særskilt tillatelse fra grunneier.

Planting av trær:
Du kan plante trær på området du fester, så lenge det gjelder lauvtrær som finnes naturlig i området. Du kan også plante furu.

Overføring/salg:
Overføring av festerett må godkjennes av FeFo for å være gyldig. Du som skal selge bolig på festet tomt må derfor sende inn ferdig utfylt skjøte til FeFo for bortfesters godkjenning (signering). FeFo sender skjøte til Kartverket for tinglysning. 

 

Se søknadsskjema  eller skriv til post@fefo.no / tlf 78 95 50 00

Kart