FEFO

Bolig

FeFo har 12 000 festekontrakter til bolig-, fritids- og øvrige formål i Finnmark. En festekontrakt gir fester rett til å bruke tomta i tråd med formålet i festekontrakten. Det betales en årlig leie – festeavgift – for denne retten.

Bolig

Ny tomt

Disponering av Finnmarkseiendommen skal i utgangspunktet skje i tråd med godkjente kommunale arealplaner. Du må derfor undersøke om din søknad er i tråd med gjeldende plan før du sender søknad til FeFo. Nye boligtomter tildeles som festetomt.

Søknadsskjema for ny tomt

Tilleggsareal

Du kan søke FeFo om tilleggsareal til boligtomten din, til f.eks. garasje. Dersom FeFo er positive til utvidelsen, kan vi i enkelttilfeller selge mindre arealer som tillegg til boligtomt. Alternativt kan det opprettes en ny festetomt dersom utvidelsen er stor. Det foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Gjeldende planstatus for området og forholdet til naboeiendommer vil legge føringer for hva som tillates.

Søk om tilleggsareal

Festeavgift

Festeavgiften for nye tomter fastsettes til 5 % av tomteverdien. Avgiften vil deretter som hovedregelen reguleres årlig i tråd med endringer i konsumprisindeksen (kpi-regulering). Andre reguleringsmetoder kan være avtalt og framkommer i kontrakten.

For eldre kontrakter er den opprinnelige festeavgiften fastsatt i kontrakten. Dagens avgift vil være et resultat av den fastsatte avgiften og senere reguleringer og vil derfor avvike fra det som står på kontrakten. Reguleringene skjer i medhold av kontrakten og tomtefestelovens regler.

Kjøp/innløsing av bebygd festetomt

Frivillig salg

FeFo har en mer liberal praksis enn det tomtefesteloven bestemmer. Alle som har en bebygd boligtomt som de fester fra FeFo, kan be om et tilbud om kjøp.  FeFo innhenter ofte uavhengige takster over eiendommen for å få fastsatt tomteverdi. Aksepterer fester tilbudet, gjennomføres et kjøp, og eiendommen overskjøtes fra FeFo til kjøper. Hvis tilbudet ikke aksepteres, løper den eksisterende festekontrakten videre på vanlig måte. 
 

Innløsning av festetomt

Fester kan kreve innløsning av boligtomt etter tomtefesteloven kap. VI . Innløsning kan enten kreves når det har gått 30 år av festetiden, eller når festekontrakten utløper hvis det er avtalt kortere varighet enn 30 år. Krav om innløsning må mottas av FeFo senest ett år før innløsningstidspunktet.
Hvor stor innløsningssum du som fester kan få, reguleres i tomtefesteloven § 37 . Avhengig av vilkårene i festekontrakten, vil summen enten baseres på 25 ganger festeavgift eller 40 % av tomteverdien på innløsningstidspunktet. 

Selge bolig/festerett

Selge bolig – overføre festerett

Ved salg av bolig må skjøte  fylles ut og underskrives av selger/ utsteder. Skjøte må sendes til FeFo. Husk at selgers/ utsteders underskrift må bekreftes av to vitner.

Salg av ubebygd tomt

Vilkårene i festekontrakten bestemmer om du kan selge festeretten din. Fra midten av 2002 er kontrakter inngått med kontraktsvilkår, som tillater omsetning av den ubebygde tomta.

Festekontrakter inngått før 2002 har andre vilkår. Sjekk kontrakten eller kontakt oss.

 

Oppsigelse av festekontrakt

Ubebygde festetomter kan sies opp av fester. FeFo refunderer ikke kostnadene fra tildeling.

På bebygde festetomter må bygningen skjøtes over til ny fester, eller fjernes.

Mislighold av festeretten er oppsigelsesgrunn. Det samme gjelder avtalte kontraktsopphør (byggefrister og lignende).

Kart

Fant du det du lette etter?