FEFO

Om FeFo

Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) forvalter 95 prosent av grunnen i Finnmark, og er landets nest største grunneier.

Giisá - for aktivitet og bolyst

En støtteordning for et levende Finnmark

Verdien av naturressursene skal forbli i Finnmark og komme innbyggerne til gode. Derfor har vi opprettet støtteordningen Giisá, som er delt inn i syv forskjellige kategorier. 

Giisá betyr kiste på samisk. Vår Giisá er fylt med verdier fra finnmarksnaturen og skal realisere ideer som fremmer aktivitet og utvikler Finnmark på naturens og kulturens premisser. 
 
I år går 4,2 millioner kroner til mange forskjellige tiltak i Finnmark, og nå kan du søke om pengesøtte fra neste års tildeling.

Ta en titt i Giisáen nedenfor, kanskje har den rom for dine visjoner? Søk om støtte til ditt prosjekt! 

Ta kontakt på rgr@fefo.no for spørsmål. 

Dette er Giisá

Styret og styresaker

Máret Guhttor
Styreleder
Sametinget
Tlf. 901 28 917 / E-post 
Vara: Line Kalak

Kurt P. Wikan
Nestleder
Fylkestinget i Troms og Finnmark
Tlf. 900 32 225 / E-post
Vara: Reidun Mortensen

Bente Haug
Styremedlem
Fylkestinget i Troms og Finnmark
Tlf. 932 12 528  / E-post
Vara: John Erik Pedersen 

Mathis Nilsen Eira
Styremedlem, reindriftens representant
Sametinget
Reindriftens representant
Tlf. 992 75 980 / E-post
Vara: Nils Mikkelsen Utsi

Geir Thrane
Styremedlem
Sametinget
Tlf. 951 02 386 / E-post   
Vara: Ingvild M. L. Halvorsen

Jo Inge Hesjevik
Fylkestinget i Troms og Finnmark
Styremedlem
Tlf. 413 38 514 / E-post   
Vara: Rut Olsen

Kontorer og ansatte
 • FeFo har 38 ansatte i Finnmark. Finn ansatt
 • Hovedkontoret er i Lakselv, Porsanger kommune, hvor direktøren med deler av staben, næringsavdelingen og utmarksavdelingen holder til. Økonomiavdelingen er i Alta og eiendomsavdelingen i Vadsø.
 • Se kart over kontorene i Lakselv,  Alta og Vadsø. 
Bakgrunn

Statens grunn i Finnmark ble 1. juli 2006 overført til innbyggerne i Finnmark gjennom FeFo. Bakgrunnen er Finnmarksloven fra 17. juni 2005. Loven gir innbyggerne i Finnmark egne rettigheter.

Mens FeFo er benevnelsen på styret og ansatte, er Finnmarkseiendommen arealet og ressursene FeFo skal forvalte på vegne av befolkningen i Finnmark.

Finnmarksloven angir befolkningens rettigheter til land og vann i Finnmark.

 

Hvem er FeFo?
 • FeFo er grunneier og eget rettssubjekt i Finnmark. Vi forvalter grunn og naturressurser mv. i samsvar med Finnmarkslovens formål og reglene i loven.
 • 95 % av Finnmark, et areal på 46 000 km2  er overført fra statlig til lokalt eierskap ved grunneierorganet FeFo. 
 • Finnmarkseiendommen består av alle de grunneiendommer og areal som var statlige (Statskog SF) inntil 1. juni 2006. Store deler av kystlinjen på 5 400 km, administreres også av FeFo.
 • Finnmarksloven er blitt til i nært samarbeid med Sametinget og Finnmark fylkesting, og markerer slutten på et 25 års langt arbeid. Formålet med Finnmarksloven er å legge til rette for at grunn og naturressursene i Finnmark forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte, til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, bruk av utmark, næringsdrift og samfunnsliv.
 • Grunneierfunksjonen i Finnmark har vært lovregulert siden jordutvisningsresolusjonen kom i 1775. Senere reguleringer skjedde ved jordsalgslov av 1863, 1902 og 1965, og nå Finnmarksloven av 17. juni 2005.
Kontrollkomiteen
 • En kontrollkomité med 3 medlemmer fra staten, Sametinget og Fylkestinget i Troms og Finnmark fører tilsyn med styrets virksomhet.
 • Kontrollkomiteen avgir årlig en rapport til sine respektive organ om sin kontrollvirksomhet og med sin vurdering av styrets årsberetning.

 

Margrethe Buskerud Christoffersen
Statens komitéleder

Tlf. 918 64 768 / E-post 

Varamedlem:
Steinar Mageli,  tlf. 918 51 719

---------------------------------------------------

Ragnhild L. Nystad
Sametinget (www.samediggi.no)

Tlf.  909 37 611 / E-post 

Varamedlem:
Ol Johan Gaup, tlf. 977 34 966

-------------------------------------------------

Ragnhild Vassvik
Fylkestinget i Troms og Finnmark /(www.tffk.no)
Tlf. 480 63 335 / E-post

Varamedlem:
Inga Manndal, tlf. 959 97 326

Økonomi
 • FeFo er selvfinansierende og skattepliktig,  og dekker inn alle sine kostnader gjennom den årlige driften av eiendommene med tilhørende ressurser. Største inntektskilde er festeavgifter på eiendom.
 • Inntektene kommer fra tomtefeste, salg av sand/grus/mineraler, vannfall- og vindkontrakter, jakt og fiske.
 • FeFos årsrapporter. Søk årsregnskap eller årsrapport.
 • FeFo mottar ingen tilskudd fra staten til driften.

 

Faktura - Ofte stilte spørsmål  /  E-post

Strategi
Finnmarksloven
Jegere og fiskere utenfor Finnmark
 • Småviltjegere som ikke er bosatt i Finnmark* kan kun kjøpe dagskort, samt sesongkort for kommune gyldig i perioden 25. september - 15. april.
 • Laksefiskere som ikke  bor i Finnmark kan kun kjøpe dagskort.
 • Innlandsfiskere som ikke bor i Finnmark må kjøpe fiskekort.
 • Elgjegere som ikke bor i Finnmark kan kun delta i elgjakta dersom de får plass i et lokalt jaktlag.
 • Sjølaksefiske er kun forbeholdt lokalbefolkningen i Finnmark.
 • Ved ressursknapphet vil lokalbefolkningen bli prioritert.


*Med Finnmark menes det området som utgjorde Finnmark fylke 1. juli 2006 da Finnmarksloven ble innført.

Se retningslinjer for FeFo 

Skriv til post@fefo.no eller ring +47 78 95 50 00 om du ikke finner det leter etter.

Finn ansatte