FEFO

Om FeFo

Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) forvalter 95 prosent av grunnen i Finnmark, og er landets nest største grunneier.

Om FeFo

Bakgrunn

Statens grunn i Finnmark ble 1. juli 2006 overført til innbyggerne i Finnmark gjennom FeFo. Bakgrunnen er Finnmarksloven fra 17. juni 2005, som gir samer og andre finnmarkinger rettigheter til land og vann i Finnmark fylke.

Mens FeFo er benevnelsen på styret og ansatte, er Finnmarkseiendommen arealet og ressursene FeFo skal forvalte på vegne av befolkningen i Finnmark.

Finnmarksloven angir befolkningens rettigheter til land og vann i Finnmark.

 

Hvem er vi?
 • FeFo er grunneier og eget rettssubjekt i Finnmark, og forvalter grunn og naturressurser mv. som den eier i samsvar med Finnmarkslovens formål og reglene i loven.
 • 95 % av Finnmark, et areal på 46 000 km2  er overført fra statlig til lokalt eierskap ved grunneierorganet FeFo. 
 • Finnmarkseiendommen består av alle de grunneiendommer og areal som var statlige (Statskog SF) inntil 1. juni 2006. Store deler av kystlinjen på 5 400 km, administreres også av FeFo.
 • Finnmarksloven er blitt til i nært samarbeid med Sametinget og Finnmark fylkesting, og markerer slutten på et 25 års langt arbeid. Formålet med Finnmarksloven er å legge til rette for at grunn og naturressursene i Finnmark forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte, til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, bruk av utmark, næringsdrift og samfunnsliv.
 • Grunneierfunksjonen i Finnmark har vært lovregulert siden jordutvisningsresolusjonen kom i 1775. Senere reguleringer skjedde ved jordsalgslov av 1863, 1902 og 1965, og nå Finnmarksloven av 17. juni 2005.
Styret
 • FeFo ledes av et styre på 6 personer som er bosatt i Finnmark.
 • Finnmark fylkesting og Sametinget velger 3 styremedlemmer hver.
 • Styret velger selv leder.
 • Styret jobber aktivt etter FeFos stra​tegiplan, ​som skal gi grunnlag for de kommende års aktiviteter og inntekter.
 • Ansatte i FeFo har en egen representant med møte- og talerett i styresaker som angår de ansattes rettsstilling.

Máret Guhttor
Sametinget
NSR
Styreleder
Tlf. 901 28 917 / E-post ​
Vara: Fred Johnsen (SP)

Mathis Nilsen Eira
Sametinget​
Reindriftens representant​
Nestleder ​
​Tlf. 992 75 980 / E-post
Vara: Inger Marie Gaup Eira

Bente Haug
Finnmark fylkesting
Arbeiderpartiet
Styremedlem
Tlf. 932 12 528  / E-post
Vara: Hanne Karin Arnrup-Øyen (SV)

Jo Inge Hesjevik
Finnmark fylkesting
Høyre
Styremedlem
Tlf. 413 38 514 / E-post​  
Vara: Claus Jørstad (FrP)

Line Kalak
​Sametinget
​Styremedlem
​Tlf. 916 88 521 / E-post   
Vara: Ingar Elling M. Eira 

John Erik Pedersen
Finnmark fylkesting
Arbeiderpartiet
Styremedlem
Tlf. 913 01 217 / E-post
Vara: Svein Iversen (KrF)

Organisasjonskart
Kontrollkomiteen
 • En kontrollkomité med 3 medlemmer fra staten, Sametinget og Finnmark fylkesting fører tilsyn med styrets virksomhet.
 • Kontrollkomiteen avgir årlig en rapport til sine respektive organ om sin kontrollvirksomhet og med sin vurdering av styrets årsberetning.

 

Marianne Olssøn

Statens komitéleder

Tlf 909 64 070 / E-post 

Varamedlem:

Kyrre Grimstad,  tlf 402 30 712

---------------------------------------------------

Ragnhild L. Nystad

Sametinget (www.samediggi.no)

Tlf.  909 37 611 / E-post 

Varamedlem:

Johan Vasara, tlf 930 99 520

-------------------------------------------------

Kristina Hansen

Finnmark fylkesting (www.ffk.no)

Tlf  959 97 326 / E-post

Varamedlem:

Inga Manndal, tlf 959 97 326

Kontorer og ansatte

 • FeFo har 36 ansatte i hele fylket. Finn ansatt
 • Hovedkontoret er i Lakselv, Porsanger kommune, hvor direktøren med deler av staben, utmarksavdelingen og kommunikasjonsavdelingen holder til.
 • Avdelingskontorene våre er i Alta og Vadsø. Se FeFo-kontorene på google maps
Økonomi
 • FeFo er selvfinansierende og skattepliktig,  og dekker inn alle sine kostnader gjennom den årlige driften av eiendommene med tilhørende ressurser. Største inntektskilde er festeavgifter på eiendom.
 • Inntektene kommer fra tomtefeste, salg av sand/grus/mineraler, vannfall- og vindkontrakter, jakt og fiske.
 • FeFos årsrapporter. Søk årsregnskap eller årsegnskap.
 • FeFo mottar ingen tilskudd fra staten til driften.
Strategi
Samfunnsansvar
Finnmarksloven
Retningslinjer for FeFo

Se retningslinjer for FeFo 

Skriv til post@fefo.no eller ring tlf 78 95 50 00 om du ikke finner det leter etter.

Finn ansatte

Kart

Fant du det du lette etter?