FEFO

Tomt til fritidshytte

Festetomt for fritidshytte tildeles i tråd med godkjente reguleringsplaner. Noen av tomtene er målt opp og klargjort, mens andre områder fremdeles er på plankartet.
Se ledige tomter på Finnmarkseiendommen

Under kan du lese om tildeling av festetomt og festekontrakter.

Nyttig å vite - Festekontrakt for fritidshytte

Nybygging:
Du som fester må ta kontakt med kommunen som plan- og bygningsmyndighet for avklaring om planlagt tiltak er søknadspliktig før du igangsetter bygging.

Reguleringsplan:
Reguleringsplan for ditt hyttefelt finner du på kommunens hjemmeside, eventuelt kontakt kommunen.

Bygge ut hytta/sette opp flere bygg/størrelse på bygg:
Det er reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser som setter rammer for størrelse og antall bygg som er tilatt oppført på ditt punktfeste. Søknadspliktige tiltak skal godkjennes av kommunen som plan- og bygningsmyndighet.

Punktfeste:
Punktfester for fritidshytte på Finnmarkseiendommen gir rett til bruk av inntil 1000 m2 til formålet dersom det ikke framkommer noe annet av festekontrakten. Et punktfeste har teknisk sett ikke noe areal og derfor ikke grenser i terrenget, men du som fester disponerer et naturlig avgrenset område rundt bygget/byggene.

Råderett:
Du som fester har samme rådighet over punktfestet som om du er eier, jf. tomtefesteloven § 16. Rådigheten gjelder med de begrensninger som framkommer av festekontrakt og øvrig relevant regelverk (for eksempel plan- og bygningsloven, reguleringsplanen etc.)

Brønn/vann/septik/strøm:
Ved tiltak innenfor egen festetomt trenger du ikke å søke FeFo om tillatelse så lenge tiltaket er i tråd med reguleringsplanen for ditt hyttefelt. Vi gjør likevel oppmerksom på at du må innhente nødvendige tillatelser fra kommunen som plan- og bygningsmyndighet og foruresingsmyndighet.

Dersom det skal gjøres tiltak utenfor din festetomt må du sende søknad til FeFo.

Gjerder:
et er som hovedregel ikke tillatt å gjerde inn hyttetomter på Finnmarkseiendommen. Ved spesielle tilfeller vil FeFo tillate gjerde etter søknad.

Adkomst/vei:
Bygging av vei over Finnmarkseiendommen krever tillatelse fra FeFo og fra kommunen som plan- og bygningsmyndighet. Søknad om etablering av vei skal sendes FeFo.

I tillegg må du innhente tillatelse til avkjøring fra veimyndigheten (kommunen ved kommunal vei eller Statens Vegvesen ved fylkesvei og europavei).

FeFo er i utgangspunktet positiv til etablering av vei i regulerte hyttefelt, med det forutsettes at utbygging skjer i tråd med godkjente kommunale planer.

Veilag:
Alle som er brukere av en privat vei - eller parkeringsplass tilknyttet hyttefeltet, er medlem av et veilag jf. vegloven §§ 54 og 55.

FeFo anbefaler at det organiseres et veilag dersom veien brukes av flere hytteiere eller om det i tillegg er andre brukere av veien, jf. vegloven § 55 tredje ledd.

Hogge trær:
Du trenger ikke søke FeFo om å hogge trær på egen festetomt, men vær oppmerksom på at hogging av trær på egen festetomt også er regulert i annet lovverk, som for eksempel naboloven.

Overføring/salg:
Overføring av festerett må godkjennes av FeFo for å være gyldig. Du som skal selge hytte på festet tomt må derfor sende inn ferdig utfylt skjøte til FeFo for bortfester godkjenning (signering). FeFo sender skjøte til Kartverket for tinglysning.

Festeavgift:
Du som fester blir fakturert en årlig festeavgift. Årlig festeavgift sendes ut til alle festere i februar/mars hvert år.

For å lese mer om henviste lover, se lovdata.no.

Ledige tomter

FeFo har hyttetomter som er ferdig oppmålt og klar for tildeling. Ledige hyttetomter finner du på vår kartportal, med informasjon om festeavgift og eventuelle grunnlagsinvesteringer. Fritidstomtene tildeles etter første-mann-til-mølla-prinsippet.

Opprette ny tomt
Hyttetomter tildeles i tråd med planverk. Du må selv undersøke med kommunen om hvilke områder som er avsatt til hyttebygging, og hvilke bestemmelser som gjelder i området.

Fra 2017 har FeFo endret praksis med utlysing av nye hyttefelt. Disse vil som hovedregel bli overtatt av utbygger, som står for tildeling av tomtene. Festekontrakt skal inngås med FeFo, og vi vil også kreve inn festeavgift.

Søk om tomt 

 

Hyttetomt utenfor felt

FeFo tildeler ikke tomter i strid med kommuneplan. Enkelte områder er imidlertid avsatt til ”LNFR med spredt fritidsbebyggelse”, hvor det åpnes for noen nye hytter. Søker må avklare planstatus med aktuell kommune.

Søknadskjema for ny tomt

Båtnaust

FeFo tildeler ikke tomter i strid med kommuneplan.I enklete områder tillates det imidlertid bygging av båtnaust, for eksemplel hvis arealet er satt av til "nautsområde" i kommuneplanen. Søker må avklare planstatus med aktuell kommune.

Søknadsskjema for nausttomt

Festeavgift

Festeavgiften for nye tomter fastsettes til 5 % av tomteverdien. Avgiften vil deretter som hovedregelen reguleres årlig i tråd med endringer i konsumprisindeksen (kpi-regulering). Andre reguleringsmetoder kan være avtalt, og framkommer i kontrakten.

For eldre kontrakter er den opprinnelige festeavgiften fastsatt i kontrakten. Dagens avgift vil være et resultat av den fastsatte avgiften og senere reguleringer, og vil derfor avvike fra det som står på kontrakten. Reguleringene skjer i medhold av kontrakten og tomtefestelovens regler.

Salg av hytte - overføring

Skjøte sendes til FeFo, postboks 133, 9811 Vadsø for signatur.
Overføring av skjøte skal tinglyses. FeFo godkjenner ikke overføring av festerett uten at denne tinglyses.

Salg/overføring av ubebygd hyttetomt

Vilkårene i festekontrakten bestemmer dette. Fra midten av 2002 er kontrakter inngått med kontraktsvilkår som tillater omsetning av den ubebygde tomta.

Festekontrakter inngått før 2002 har andre vilkår. Sjekk kontrakten, eller kontakt oss.

Forlengelse av festekontrakt

Fester kan ikke kreve innløsning av tomt til fritidshytte. Dette unntaket fra innløsningsretten følger av tomtefesteloven § 34 . Som et alternativ kan du som fester kreve forlengelse av festekontrakten for slike fritidstomter. Hvis du krever forlengelse , så løper festekontrakten videre på samme vilkår som før. Men festeavgiften kan i så fall oppreguleres til to prosent av råtomtverdien jf. tomtefesteloven § 15 fjerde ledd .

Oppsigelse av festekontrakt

Ubebygde festetomter kan sies opp av fester. FeFo refunderer ikke kostnadene (grunnlagsinvesteringer) fra tildeling.

På bebygde festetomter må bygningen skjøtes over til ny fester, eller fjernes.

Mislighold av festeretten er oppsigelsesgrunn, f.eks. manglende betaling av festeavgift. Det samme gjelder avtalte kontraktsopphør (byggefrister og lignende).

Meld fra om endringer

Nyttig å vite- festekontrakt for utmarksbygg

Bygge ut/sette opp flere bygg/størrelse på bygg:
Hovedregelen er at det ikke er tillatt å utvide utmarksbygg eller sette opp nye bygg i tilknytning til punktfestet. Tillatt størrelse på bygget/byggene er beskrevet i festekontrakten.

Størrelsen på punktfestet:
Punktfestets størrelse tilsvarer det areal bygget faktisk beslaglegger (fotavtrykket til bygget). Størrelsen på punktfestet (arealet) er beskrevet i festekontrakten.

Råderett:
Festekontrakten gir rett til kun å disponere over areal som bygget faktisk beslaglegger. Det er for eksempel ikke tillatt å sette opp nye bygninger eller plassere campingvogn el. utenfor bygget.

Brønn/vann/septik/strøm:
Tillates i utgangspunktet ikke. Eventuell søknad må sendes FeFo.

Gjerder:
Inngjerding tillates ikke.

Låsing:
Dersom det står oppført vilkår i festekontrakten om at  bygget skal stå åpent til allmenn bruk, er det ikke tillatt å låse bygget.

Overføring/salg:
Overføring av festerett må godkjennes av FeFo for å være gyldig. Du som skal selge utmarksbygg på festet tomt må derfor sende inn ferdig utfylt skjøte til FeFo for bortfesters godkjenning (signering). FeFo sender skjøte til Kartverket for tinglysning.

Motorisert ferdsel:
Kommunen er myndighet etter motorferdselsloven. Ta kontakt med kommunen for mer informasjon.

Gammer og utmarksbygg

Utmarksbygg uten festekontrakt/avtale

Alle som eier et eldre bygg (gamme/ utmarksbygg) på Finnmarkseiendommen, må søke FeFo om festekontrakt for utmarksbygg. Søk om festekontrakt.

Søknaden din vil behandles i tråd med retningslinjene for kontraktløse byggverk .

Utmarksbygg med eksisterende gammeerklæring

Du kan søke om å få omgjort erklæringen til festekontrakt for utmarksbygg. Det forutsetter at kommunen gir tillatelse til opprettelse av punktfeste for tomta. Søk om festekontrakt.

Søknaden din vil behandles i tråd med retningslinjene for kontraktløse byggverk.