FEFO

Fritidseiendom

Festetomt for fritidshytte tildeles i tråd med godkjente reguleringsplaner. Noen av disse tomtene er målt opp og klargjort, mens andre områder er på plankartet.

Under kan du lese om tildeling av festetomt og festekontrakter.

Fritidshytte

Ledige tomter

Ledige tomter og satt av i reguleringsplan.

Hyttetomter tildeles i tråd med planverk. Du må selv undersøke med kommunen om hvilke områder som er avsatt til hyttebygging. Oversikt over ledige tomter i allerede etablerte felt får du hos oss. 

Fra 2017 har FeFo endret praksis med utlysing av nye hyttefelt. Disse vil som hovedregel bli overtatt av utbygger, som står for tildeling av tomtene. Festekontrakt skal inngås med FeFo, og vi vil også kreve inn festeavgift.

Søk om tomt 

 

Hyttetomt utenfor felt

FeFo tildeler ikke tomter i strid med kommuneplan. Enkelte områder er imidlertid avsatt til ”LNFR med spredt fritidsbebyggelse”, hvor det åpnes for noen nye hytter. Søker må avklare planstatus med aktuell kommune.

Søknadskjema for ny tomt

Festeavgift

Festeavgiften for nye tomter fastsettes til 5 % av tomteverdien. Avgiften vil deretter som hovedregelen reguleres årlig i tråd med endringer i konsumprisindeksen (kpi-regulering). Andre reguleringsmetoder kan være avtalt, og framkommer i kontrakten.

For eldre kontrakter er den opprinnelige festeavgiften fastsatt i kontrakten. Dagens avgift vil være et resultat av den fastsatte avgiften og senere reguleringer, og vil derfor avvike fra det som står på kontrakten. Reguleringene skjer i medhold av kontrakten og tomtefestelovens regler.

Salg av hytte - overføring

Skjøte sendes til FeFo for signatur, overføring skal tinglyses. FeFo vil ikke godkjenne overføring av festerett uten at denne tinglyses.

Salg/overføring av ubebygd hyttetomt

Vilkårene i festekontrakten bestemmer dette. Fra midten av 2002 er kontrakter inngått med kontraktsvilkår som tillater omsetning av den ubebygde tomta.

Festekontrakter inngått før 2002 har andre vilkår. Sjekk kontrakten, eller kontakt oss.

Forlengelse av festekontrakt

Fester kan ikke kreve innløsning av tomt til fritidshytte. Dette unntaket fra innløsningsretten følger av tomtefesteloven § 34 . Som et alternativ kan du som fester kreve forlengelse av festekontrakten for slike tomter. Hvis du krever forlengelse løper festekontrakten videre på samme vilkår som før, men festeavgiften kan i så fall oppreguleres til 2 % av råtomtverdien jf. tomtefesteloven § 15 fjerde ledd .

Oppsigelse av festekontrakt

Ubebygde festetomter kan sies opp av fester. FeFo refunderer ikke kostnadene (grunnlagsinvesteringer) fra tildeling.

På bebygde festetomter må bygningen skjøtes over til ny fester, eller fjernes.

Mislighold av festeretten er oppsigelsesgrunn, f.eks. manglende betaling av festeavgift. Det samme gjelder avtalte kontraktsopphør (byggefrister og lignende).

Meld fra om endringer

Gammer og utmarksbygg

Utmarksbygg uten festekontrakt/avtale

Alle som eier et eldre bygg (gamme/ utmarksbygg) på Finnmarkseiendommen, må søke FeFo om festekontrakt for utmarksbygg. Søk om festekontrakt.

Søknaden din vil behandles i tråd med retningslinjene for kontraktløse byggverk .

Utmarksbygg med eksisterende gammeerklæring

Du kan søke om å få omgjort erklæringen til festekontrakt for utmarksbygg. Det forutsetter at kommunen gir tillatelse til opprettelse av punktfeste for tomta. Søk om endring festekontrakt.

Søknaden din vil behandles i tråd med retningslinjene for kontraktløse byggverk.

Fant du det du lette etter?