FEFO

Landbruk

FeFo er opptatt av at bøndene i fylket får tilgang til ressursene de har behov for, med forutsigbare rammevilkår og langsiktige avtaler. Gjennom en aktiv forvaltning ønsker vi å sikre at jordbruksarealene holdes i drift.

Landbruk

Tilleggsareal

Bønder som har behov for tilleggsareal i forbindelse med utvidelse eller endringer i drift, kan søke FeFo om dette. Kommunen som landbruksmyndighet vurderer behovet, og deres uttalelser legger grunnlaget for videre saksbehandling. Alle søknader må begrunnes. Tildeling av nye landbruksareal skjer som festetomt.

Tilleggsareal knyttes til hovedbruket gjennom festekontrakten, for å sikre driftsgrunnlaget til driftsenheten. FeFo tillater ikke fremfeste av arealene, slik at festekontrakten må overføres dersom det blir en ny bruker av arealet.

Bortleier (FeFo) kan si opp kontrakten hvis arealet ikke har vært i årlig drift til formålet i en sammenhengende femårsperiode. Arealer som blir ledige kan tildeles andre bønder som har behov. Dette bidrar til at jordbruksjorda holdes i hevd.

Søknadskjema for tilleggsareal

Utmarksbeite

Beiterett

Finnmarksloven § 23 fastslår at det til jordbrukseiendom ligger rett til beite for så stor buskap som kan vinterføs på eiendommen. 

Inngjerding
Beiteretten gir ikke rett til oppsett av gjerder eller andre anlegg i utmark på Finnmarkseiendommen, det må derfor sendes inn egen søknad dersom det er behov slik.

Søk om tiltak

Kjøp av landbruksareal

Tildeling av nye landbruksareal skjer som festetomt. FeFo kan selge festet landbruksjord, dersom de oppdyrket, og har vært i jevnlig drift de siste fem årene. FeFo vil imidlertid bare selge hvor gårdsbruket/bruksenheten er avhengig av et slikt kjøp for å sikre driften, og om det er et landbruksmessig behov i framtida for arealet. FeFo vil i alle saker som gjelder søknad om kjøp av landbruksareal be om vurdering og anbefaling fra lokal landbruksmyndighet.
 

Noen arealer ønsker FeFo ikke å selge. Dette gjelder areal i tilknytning til tettstedene hvor en ser for seg at arealene vil bli omdisponert til utbygging. Arealer som ligger isolert og langt fra bruket(ene) selges heller ikke. Areal i tilknytning til bruk som er i ferd med å legges ned eller er nedlagt ønsker FeFo ikke å selge.

Søk kjøp av eiendom

Se retningslinjer for behandling av landbrukssaker

 

Salg/arv

Generasjonsskifte

Ved et generasjonsskifte vil alt jordbruksareal som er leid, overføres til ny eier av bruket (bruksenheten). Dette fordi det leide arealet i de fleste tilfelle er avgjørende for om bruket er drivverdig eller ikke.

Dette innebærer at også eventuelle gjeterhytter skal følge over ved et generasjonsskifte.

FeFo er åpen for å finne fleksible løsninger når det gjelder generasjonsskifte. Dette bør skje i samråd med gårdens eier og landbruksforvaltningen.

Salg

Ved salg av en bruksenhet (et gårdsbruk) vil alle kontraktene følge bruksenheten tilsvarende som det er ved generasjonsskifte. Dette er etter FeFo sin tolkning helt i tråd med intensjonene i jordlovens § 12 om deling av bruksenhet. Alle registerenheter som hører til bruksenheten (er på samme eierhånd), også festegrunner og gjeterhytter, skal derfor følge bruksenheten. Lokal landbruksmyndighet skal sikre at dette skjer. Selger gir FeFo beskjed om at aktuelle kontrakter skal overføres til ny eier.

Hvis ny eier sier opp kontrakter vil disse arealene kunne tildeles til andre bønder som har behov. En slik tildeling til ny bonde/leier skjer først etter at FeFo har innhentet uttalelse fra lokal landbruksmyndighet som foretar en samlet behovsvurdering i området og anbefaler hvem som bør tildeles det ledige jordbruksfeste.