Vei, vann og strøm

Du må søke FeFo om alle nye tiltak på Finnmarkseiendommen.

Du må også forholde deg til offentlige regler og skaffe nødvendige tillatelser, i tillegg til tillatelsen fra FeFo som grunneier. Du vil få en grunneiererklæring fra FeFo som gir deg rettighet til vei/vann/strøm. For mer omfattende tiltak krever FeFo at det inngås festekontrakt.   

Vei

Bygging av vei over Finnmarkseiendommen krever tillatelse fra FeFo og fra kommunen som plan- og bygningsmyndighet. I tillegg må det innhentes tillatelse til avkjøring fra veimyndigheten.

FeFo er i utgangspunktet positiv til etablering av vei i hyttefelt, med det forutsettes at utbygging skjer i tråd med godkjente kommunale planer.

For vei som brukes av flere, er det ønskelig at det opprettes et veilag som drifter og vedlikeholder veien.

For at vi skal kunne behandle din søknad effektivt og i henhold til Finnmarksloven, er vi avhengig av at du sender inn klar og entydig informasjon om tiltaket, herunder:

 • Kart som tydelig viser ny trasé
 • Liste over berørte eiendommer
 • Informasjon om veiens lengde og bredde
 • Adresse for oversending av dokumenter
   

For søknad om grunneiers tillatelse må du på vanlig måte betale et saksbehandlingsgebyr. I tillegg må det påregnes erstatning for bruk av grunn.

Søk om tillatelse til veibygging

Vann

Boring etter vann, og føring av vannledning over Finnmarkseiendommen krever tillatelse fra FeFo og kommunen.  

For at vi skal behandle din søknad effektivt og i henhold til Finnmarksloven, er vi avhengig av at du sender inn klar og entydig informasjon om tiltaket, herunder:

 • Kart som tydelig viser planlagt brønn og vannledningstrasé
 • Liste over berørte eiendommer
 • Informasjon om vannledningens lengde
 • Adresse for oversending av dokumenter

For søknad om grunneiers tillatelse må det på vanlig måte betales et saksbehandlingsgebyr. I tillegg må det påregnes erstatning for bruk av grunn.

Søk om tiltak

Strøm

Etablering av kablet infrastruktur i luftstrekk eller grøft, herunder strøm, fiber og andre signalkabler, krever grunneiers tillatelse før tiltak kan iverksettes.

For at vi skal behandle din søknad effektivt og i henhold til Finnmarksloven, er vi avhengig av at du sender inn klar og entydig informasjon om tiltaket, herunder:

 • Kart som tydelig viser ny trasé
 • Liste over berørte eiendommer
 • Informasjon om lengde og båndleggingsareal for linje
 • Antall master
 • Adresse for oversending av dokumenter
 • Fakturaadresse

For søknad om grunneiers tillatelse må det på vanlig måte betales et saksbehandlingsgebyr. I tillegg må det påregnes erstatning for bruk av grunn.

Søk om tiltak