FEFO

Innlandsfiske

Innlandsfiske

Gratiskort for finnmarkinger

Registrer gratiskort på Finnmarkseiendommen

For å få bedre oversikt over finnmarkingers fiskevaner tilbyr vi et gratiskort for bosatte i Finnmark. Fiskekortet aktiveres i forkant av fisketuren, og fangsten rapporteres i etterkant. Gode fangstrapporter gir et bedre grunnlag for forvaltning av innlandsfiskeressursen. 

I Pasvikelva er det innført pliktig fiskekort og fangstrapportering for alle. Bosatte i Finnmark må ha gyldig gratiskort i Pasvikelva

Fiskekort

Kjøp fiskekort på Finnmarkseiendommen. Fiskekort kan også kjøpes hos lokale forhandlere. Utsalgsstedene tar 66,- i gebyr. 

Alle personer bo​satt utenfor Finnmark må ha fiskekort, med unntak av barn under 16 år. Tilreisende fiskere mellom 16 og 20 år må registrere gratis ungdomskort.

Familiekortet gjelder for ektefeller eller samboere og barn under 20 år. ​

Skoleelever, studenter og vernepliktige i Finnmark regnes som fast bosatte i kommunen de studerer/avtjener verneplikt i.

Vi tilbyr gratis fiskekort for bosatte i Finnmark. Fiskekort er ikke påkrevd for finnmarkinger, men i Pasvikelva må alle fiskere ha gyldig fiskekort.

​Fiskekort skal alltid medbringes under fisket og forevises ved kontroll. Det er tilstrekkelig å kunne vise kortet på mobil (PDF eller printscreen).
 

Fiskekortpriser 2019:
Type kort Pris
Dagskort 95,- per døgn
Dagskort familie 140,- per døgn
Sesongkort 770,-
Sesongkort familie 1030,-

 

Aktivering og rapportering

Dagskort aktiveres ved kjøp.

Sesongkort aktiveres ikke ved kjøp, og du må selv aktivere før fisket tar til. For å aktivere fiskekort logger du inn på NatureIT med kortnummer og passord som du finner øverst til høyre på fiskekortkvitteringen. Du kan aktivere fiskekort via SMS. Send <fefofiske> mellomrom <fiskesone> til 1963. Eks. "fefofiske SVA51" til 1963. Fiskekortet blir aktivert samme dag som meldingen sendes.

Når du kjøper fiskekort, skal kortet aktiveres for den sona hvor du skal fiske. Selv om kortet er aktivert for en sone, er det likevel gyldig på resten av Finnmarkseiendommen (hvis du har Finnmarkseiendommen-kortet) eller de andre elvesonene (hvis du har Pikefossen-kortet). Dersom du har fisket i en annen sone enn den du har aktivert for, kan dette endres til riktig sone når du leverer fangstrapport.

Fangstrapport registreres på NatureIT. Logg inn med kortnummer og passord som du finner øverst til høyre på fiskekortkvitteringen. 

Desinfisering

Fiskeutstyr, båter og andre mulige smitteførende gjenstander skal tørkes, fryses eller desinfiseres før de flyttes til andre vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag.
- Ikke flytt eller sett ut fisk uten tillatelse.
- Ikke vask eller sløy fisk i andre vassdrag enn der du fanget den.
- Ikke flytt utstyr til ett nytt vassdrag uten å tørke eller desinfisere det.
- Ikke slå ut vann i et annet vassdrag enn der det er hentet.

Besøk en desinfiseringsstasjon for å sikre at ditt utstyr ikke sprer smitte. Du kan også kjøpe desinfiseringsmiddelet Virkon S og desinfisere eget fiskeutstyr. 

Fiskeren er selv ansvarlig for at utstyr ikke bærer smitte. FeFo krever ikke dokumentasjon på desinfisering for innlandsfiske.

Pikefossen fiskeområde

Pikefossen/ Nieidagorži fiskeområde med elvene Kautokeinoelva, Mázejohka og Láhpojohka er skilt ut som egen fiskesone. Her kreves eget fiskekort.
Fiskekortet for Finnmarkseiendommen er ikke gyldig i Pikefossen/Nieidagorži fiskeområde. Fiskekortet for Pikefossen/Nieidagorži fiskeområde er ikke gyldig for resten av Finnmarkseiendommen. Kjøp fiskekort i Pikefossen/Nieidagorži

Pasvikelva

Alle som fisker i Pasvikelva plikter å løse fiskekort og rapportere fangst.

Bosatte i Finnmark må løse gratis fiskekort.

For å ta vare på den unike storørreten i Pasvikelva er det innført egne fiskeregler (PDF, 169 kB)

Redskapsregler

Bosatte utenfor Finnmark kan kun fiske med stang og håndsnøre. I innsjøer kan det også fiskes med oter. Fiske etter innlandsfisk er tillatt hele året.

Bosatte i Finnmark kan i tillegg fiske med garn og andre bundne redskap. Forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m. i Finnmark, forteller hvilke redskapsregler som gjelder. Det finnes egne garnforskrifter for kommunene Alta og Kautokeino

Fiske med snik (ståsnøre) og line: i garnbegrensningsområder kan man fiske med inntil 10 angler per aktivt deltakende fisker. I friområder er det ingen begrensning på antall angler. Reglene er hentet fra forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m., Finnmark og gjelder for både fastboende og tilreisende.

Det er ikke tillatt å bruke levende fisk som agn. Død fisk fra samme vassdrag kan brukes som agn.

Skal du fiske fra båt med motor? Kommunene kan vedta egne forskrifter om motorisert ferdsel på vann og vassdrag. Sjekk dette for kommunen du skal fiske i. 

Ved fiske etter innlandsfisk i vassdrag med anadrom fisk: regler om redskapsbruk, fisketid og fredningssoner gjelder for innlandsfisk som for anadrom laksefisk.

Privat eiendom i Finnmark

Fiskekort er kun gyldig på Finnmarkseiendommen. Sett deg inn i hvor det er privat eiendom. Eiendomsgrenser finner du på NordAtlas

Fiskeravgift

Du trenger ikke å løse den statlige fiskeravgifta når du skal fiske innlandsfisk. Statlig fiskeravgift trengs kun hvis du skal fiske etter anadrome fiskearter (laks, sjøørret og sjørøye) i vassdrag eller med faststående redskap i sjøen. 

Ved fiske etter innlandsfisk i vassdrag med anadrom fisk: regler om redskapsbruk, fisketid og fredningssoner gjelder for innlandsfisk som for anadrom laksefisk.

Får du laks, sjøørret eller sjørøye i ikke-anadrome vassdrag skal disse settes ut igjen så fremt de ikke har fått skade. 

Forpaktede vann og vassdrag
FeFo forpakter bort enkelte innlandsvann/-vassdrag til lag og foreninger i Finnmark (PDF, 211 kB). Forpakter har enerett til fiske med garn i forpaktede vassdrag. Alle har rett til å fiske med stang og håndsnøre i forpaktede vann.
 
Unntaket er Čabardašjohka i Kautokeino. Elva er forpaktet av Kautokeino Jeger- og Fiskerforening, og her gjelder egne regler og fiskekort. 
 
Vil du søke om forpaktning av innlandsvann? Vilkår finnes i retningslinjene for innlandsfiske (PDF, 175 kB), punkt 4 og 5. Fyll ut skjemaet (PDF, 91 kB) og send til post@fefo.no. 

Kontakt

Kristin Hornset
Utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 480 43 124