FEFO

Innlandsfiske

På Finnmarkseiendommen kan du fiske etter innlandsfisk* i over 60 000 fiskevann. Ørret og røye dominerer, men på indre strøk og østover i fylket er også fiskeartene harr, sik, gjedde, abbor og lake vanlige. FeFo er grunneier, og forvalter cirka 95 prosent av arealet i Finnmark, inkludert det meste av innlandsfisket.

*Med innlandsfisk menes all ferskvannsfisk med unntak av laks, sjøørret og sjørøye

Fiskekort

Tilreisende mellom 16 og 20 år registrerer gratis ungdomskort

Tilreisende over 20 år betaler ordinær pris. Fiskekortet skaffer du deg på natureit.no

Skitt fiske! :D

Fiskekort og priser

Bosatte i Finnmark
Bor du i Finnmark fisker du i hovedsak gratis. Unntaket er i Čábardasjohka som forpaktes av Kautokeino JFF. I Pasvikelva må du også ha fiskekort. Det er gratis for bosatte i Finnmark.
Vi oppfordrer lokalbefolkningen til å registrere gratis fiskekort for bosatte i Finnmark som bidrag til vårt kunnskapsgrunnlag.

Studenter, flyktninger med midlertidig opphold og vernepliktige i Finnmark regnes som fast bosatte i kommunen de studerer/ avtjener verneplikt i.

Tilreisende
Alle personer over 16 år som er bo​satt utenfor Finnmark må ha fiskekort. Tilreisende fiskere mellom 16 og 20 år registrerer gratis ungdomskort, og alle øvrige betaler ordinær pris.Familiekortet gjelder for ektefeller eller samboere og barn under 20 år. 

Fiskekort skal alltid medbringes under fisket og forevises ved kontroll. Det er tilstrekkelig å vise fiskekortet på mobil (PDF eller printscreen).
 

Fiskekortpriser på Finnmarkseiendommen 2022:

Type fiskekort Pris
Dagskort 95,- per døgn
Dagskort familie 145,- per døgn
Sesongkort 815,-
Sesongkort familie 1090,-


NB! Gode fangstrapporter gir oss et bedre grunnlag for forvaltning av innlandsfiskeressursene, og fiskere oppfordres til å rapportere sine fangster.

Aktivering og rapportering

Dagskort aktiveres automatisk ved kjøp.

Sesongkort må aktiveres før du begynner å fiske, og fangsten rapporteres når turen er over. For å aktivere og rapportere logger du inn på NatureIT med kortnummer og passord som du finner øverst til høyre på fiskekortet.

Mobilappen Natureit gjør det enklere å aktivere og rapportere. Søk opp Natureit i Google Play eller Appstore, og installer appen. Også her bruker du kortnummer og passord fra fiskekortet.

Du kan aktivere fiskekort via SMS. Send <fefofiske> mellomrom <fiskesone> til 1963. Eks. "fefofiske SVA51" til 1963. Fiskekortet blir aktivert samme dag som meldingen sendes.

Selv om kortet er aktivert for en sone, er det likevel gyldig på resten av Finnmarkseiendommen. Sonen kan endres når du leverer fangstrapport.

Merk at egne regler gjelder for Pikefossen fiskeområde (beskrevet lenger ned på siden).

Desinfisering og smitte

Fiskeutstyr, båter og andre mulige smitteførende gjenstander skal tørkes, fryses eller desinfiseres før de flyttes til andre vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag.

  • Ikke flytt eller sett ut fisk uten tillatelse.
  • Ikke vask eller sløy fisk i andre vassdrag enn der du fanget den.
  • Ikke flytt utstyr til ett nytt vassdrag uten å tørke eller desinfisere det.
  • Ikke slå ut vann i et annet vassdrag enn der det er hentet.

Fiskeren er selv ansvarlig for at utstyr ikke bærer smitte. FeFo krever ikke dokumentasjon på desinfisering for innlandsfiske.

Besøk en desinfiseringsstasjon for å sikre at ditt utstyr ikke sprer smitte. Du kan også kjøpe desinfiseringsmiddelet Virkon S og desinfisere eget fiskeutstyr. 

Pikefossen fiskeområde

Pikefossen/Nieidagorži fiskeområde med elvene Kautokeinoelva, Mázejohka og Láhpojohka er skilt ut som egen fiskesone.

Her kreves eget fiskekort som kun er gyldig i Pikefossen/Nieidagorži fiskesone. 

Pasvikelva

Alle som fisker i Pasvikelva plikter å løse fiskekort og rapportere fangst.

For å ta vare på storørreten i Pasvikelva er det innført egne fiskeregler som kan leses her (PDF, 169 kB).

Generelle regler for innlandsfiske

Alle kan fiske med stang og håndsnøre. I innsjøer kan det også fiskes med oter.

Fiske med snik/ståsnøre og line:

  • Hver fisker kan fiske med ti kroker i garnbegrensningsområder
  • I områder uten garnbegrensning, er det ingen begrensning på antall kroker per fisker

I anadrome vassdrag gjelder de samme reglene for redskapsbruk, fisketid og fredningssoner som for anadrom fisk.

Fiske etter innlandsfisk er tillatt hele året.

Det er ikke tillatt å bruke levende fisk som agn. Død fisk fra samme vassdrag kan brukes som agn.

Skal du fiske fra båt med motor? Kommunene kan vedta egne forskrifter om motorisert ferdsel på vann og vassdrag. Sjekk dette for kommunen du skal fiske i. 

Bosatte i Finnmark kan fiske med garn og andre bundne redskap. Informasjon om garnbegrensninger står i Forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m. i Finnmark. Det er egne garnforskrifter for kommunene Alta og Kautokeino.

Privat eiendom

Vårt fiskekort er kun gyldig på Finnmarkseiendommen. Sett deg inn i hvor det er privat eiendom. Eiendomsgrenser finner du på Nordatlas eller seeiendom.kartverket.no.

Fiskeravgift

Du trenger ikke å løse den statlige fiskeravgifta når du skal fiske innlandsfisk. Statlig fiskeravgift trengs kun hvis du skal fiske etter anadrome fiskearter (laks, sjøørret og sjørøye) i vassdrag eller med faststående redskap i sjøen.

Forpaktede vann og vassdrag
FeFo forpakter bort enkelte innlandsvann/-vassdrag til lag og foreninger i Finnmark (PDF, 104 kB). Forpakter har enerett til fiske med garn i forpaktede vassdrag. Alle har rett til å fiske med stang og håndsnøre i forpaktede vann.
 
Unntaket er Čábardasjohka i Kautokeino. Elva er forpaktet av Kautokeino Jeger- og Fiskerforening, og her gjelder egne regler og fiskekort. 
 
Vil du søke om forpaktning av innlandsvann? Vilkår finnes i retningslinjene for innlandsfiske (PDF, 175 kB), punkt 4 og 5.
Fyll ut søkndsskjemaet (PDF, 91 kB) og send til post@fefo.no 
Begrensninger i utlendingers fiske

Det er krav om bostedsadresse i Norge for å fiske innlandsfisk på Finnmarkseiendommen mellom 15. mars og 15. juni. Les mer om dispensasjonsordningen her.

Troms og Finnmark

Finnmarksloven definerer FeFo og vårt arbeid. Loven har ikke blitt endret i forbindelse med fylkessammenslåingen og med 'Finnmark' menes det området som utgjorde Finnmark fylke 1. juli 2006, jf. Finnmarksloven § 2.

Personer bosatt i Troms har ikke tilgang til gratis fiskekort på Finnmarkseiendommen, og må kjøpe fiskekort på linje med øvrige nordmenn og utlendinger.

Kontakt

Egil Liberg
Utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 990 14 686