FEFO

Innlandsfiske

Innlandsfiske

Begrensninger i utlendingers fiske

Styret innførte krav om bostedsadresse i Norge for utøvelse av innlandsfiske på Finnmarkseiendommen i perioden 15. mars til 15. juni. Dispensasjon fra dette kan gis på nærmere angitte områder. Dispensasjon gis fortrinnsvis til lokalt reiseliv.

Pressemelding med hele styrets vedtak kan du lese her (PDF, 210 kB)

Pressemeldingen finnes også i engelsk versjon (PDF, 214 kB)

Administrasjonen jobber nå med å utvikle retningslinjer for hvordan dispensasjonsbestemmelsene skal håndheves.  

Gratiskort for finnmarkinger

Registrer gratiskort

For å få bedre oversikt over finnmarkingers fiskevaner tilbyr vi et gratiskort for bosatte i Finnmark. Kortet aktiveres i forkant av fisketuren, og fangsten rapporteres i etterkant. Gode fangstrapporter gir et bedre grunnlag for forvaltning av innlandsfiskeressursen. 

NB! I Pasvikelva er det innført pliktig fiskekort og fangstrapportering. Bosatte i Finnmark må ha gyldig gratiskort

 

Fiskekort

Vi tilbyr gratis fiskekort for bosatte i Finnmark. Fiskekort er ikke påkrevd for finnmarkinger, med unntak av Pasvikelva. I Pasvikelva må alle fiskere ha gyldig fiskekort!

Alle personer bo​satt utenfor Finnmark må ha fiskekort, bortsett fra personer som studerer i Finnmark, personer som avtjener verneplikten i Finnmark og flyktninger med midlertidig opphold i Finnmark. Tilreisende fiskere mellom 16 og 20 år fisker gratis, men skal registrere ungdomskort. Familiekort gjelder for ektefeller eller samboere og barn under 20 år. ​Fiskekort kan også kjøpes hos lokale forhandlere. Utsalgsstedene tar 65,- i gebyr. ​Fiskekort skal alltid medbringes under fisket og forevises ved kontroll. Kjøp fiskekort

Aktivering og rapportering

Når du kjøper fiskekort, skal kortet aktiveres for den sona hvor du skal fiske. Selv om kortet er aktivert for en sone, er det likevel gyldig på resten av Finnmarkseiendommen (Finnmarkseiendommen-kortet) eller de andre elvesonene (Pikefossen-kortet). Dersom du har fisket i en annen sone enn den du har aktivert for, kan dette endres til riktig sone når du leverer fangstrapport.

Dagskort aktiveres ved kjøp. Sesongkort aktiveres ikke ved kjøp, og du må selv aktivere før fisket tar til. For å aktivere fiskekort logger du inn på natureit.no med kortnummer og passord som du finner øverst til høyre på fiskekortkvitteringen. Det samme gjelder for fangstrapport

Du kan aktivere fiskekort via SMS. Send <fefofiske> mellomrom <fiskesone> til 1963. Eks. "fefofiske SVA51" til 1963. Fiskekortet blir aktivert samme dag som meldingen sendes.

Desinfisering

Stopp spredningen av parasitten Gyrodactulus salaris! Parasitten kan spres med fisk, utstyr og vann fra smittede vassdrag. Fiskeutstyr, båter og andre mulige smitteførende gjenstander skal tørkes, fryses eller desinfiseres før de flyttes til andre vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag. Ikke flytt eller sett ut fisk uten tillatelse. Ikke vask eller sløy fisk i andre vassdrag enn der du fanget den. Ikke flytt utstyr til ett nytt vassdrag uten å tørke eller desinfisere det. Ikke slå ut vann i et annet vassdrag enn der det er hentet. Besøk en desinfiseringsstasjon for å sikre at ditt utstyr ikke sprer smitte. 

Pikefossen fiskeområde

Pikefossen med elvene Kautokeinoelva, Másijohka og Láhpojohka er skilt ut som egen fiskesone. Her kreves eget fiskekort. Fiskekortet for Finnmarkseiendommen er ikke gyldig i Pikefossen fiskeområde. Fiskekortet for Pikefossen fiskeområde er ikke gyldig for resten av Finnmarkseiendommen. Kjøp fiskekort i Pikefossen

Pasvikelva

Alle som fisker i Pasvikelva plikter å løse fiskekort og rapportere fangst.

Bosatte i Finnmark må løse gratis fiskekort.

For å ta vare på den unike storørreten i Pasvikelva er det innført egne fiskeregler (PDF, 99 kB)

Redskapsregler

Bosatte utenfor Finnmark kan kun fiske med stang og håndsnøre. I innsjøer kan det også fiskes med oter. Fiske etter innlandsfisk er tillatt hele året.

Bosatte i Finnmark kan i tillegg fiske med garn og andre bundne redskap. Forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m. i Finnmark, forteller hvilke redskapsregler som gjelder. Det finnes egne garnforskrifter for kommunene Alta og Kautokeino

Fiske med snik (ståsnøre) og line: i garnbegrensningsområder kan man fiske med inntil 10 angler per aktivt deltakende fisker. I friområder er det ingen begrensning på antall angler. Reglene er hentet fra forskrift om fiske etter innlandsfisk med garn m.m., Finnmark og gjelder for både fastboende og tilreisende.

Det er ikke tillatt å bruke levende fisk som agn. Død fisk fra samme vassdrag kan brukes som agn.

Skal du fiske fra båt med motor? Kommunene kan vedta egne forskrifter om motorisert ferdsel på vann og vassdrag. Sjekk dette for kommunen du skal fiske i. 

Fiskeravgift

Du trenger ikke å løse den statlige fiskeravgifta når du skal fiske innlandsfisk. Statlig fiskeravgift trengs kun hvis du skal fiske etter anadrome fiskearter (laks, sjøørret og sjørøye) i vassdrag eller med faststående redskap i sjøen. 

Ved fiske etter innlandsfisk i vassdrag med anadrom fisk: regler om redskapsbruk, fisketid og fredningssoner gjelder for innlandsfisk som for anadrom laksefisk.

Får du laks, sjøørret eller sjørøye i ikke-anadrome vassdrag skal disse settes ut igjen så fremt de ikke har fått skade. 

Forpaktede vann og vassdrag
FeFo forpakter bort innlandsvann/-vassdrag til lag og foreninger i Finnmark (PDF, 60 kB). Forpakter har enerett til fiske med garn i forpaktede vassdrag. Alle har rett til å fiske med stang og håndsnøre i forpaktede vann. 
 
Unntaket er Čabardašjohka i Kautokeino. Elva er forpaktet av Kautokeino Jeger- og Fiskerforening, og her gjelder egne regler og fiskekort. 
 
Vil du søke om forpaktning av innlandsvann? Vilkår finnes i retningslinjene for innlandsfiske (PDF, 173 kB), punkt 4 og 5. Fyll ut skjemaet (PDF, 91 kB) og send til post@fefo.no. 

Kontakt

Kristin Hornset
Utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 480 43 124

Kart

Fant du det du lette etter?