FEFO

Allemannsretten

Alle har lov til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Finnmark. Allemannsretten er et gratis fellesgode og en del av vår kulturarv. 

Allemannsretten er nedfelt i friluftsloven og det er kommunen som er lokal friluftsmyndighet. Retten  baseres på at en respekterer naturen. Det forventes at alle som brukar utmarka viser hensyn til miljøet, grunneiere og andre brukere.

Du gjør bruk av allemannsretten når du går tur til fots, eller på ski, når du sykler, eller rir på privat vei og sti, når du telter og bader i utmark og kjører båt på sjøen, eller ror og padler på vann og elv. Det er også en del av allemannsretten når du plukker bær, sopp og blomster.

Når du utøver allemannsretten følger det også noen plikter:

  • Du som ferdes eller oppholder deg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor, skal opptre hensynsfullt og varsomt
  • Du skal ikke volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre
  • Du skal ikke påføre miljøet skade
  • Du skal ikke etterlate deg stedet i en tilstand som kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen

Friluftsliv

Telting

Overnatting eller telting må skje mer enn 150 meter unna bebodd hus eller hytte.

Dersom du skal telte mer enn to døgn på samme sted, må grunneieren gi deg tillatelse.

Skogsbilveier

Fra onsdag 29.mai 2019 kl. 17.00 skal alle vegene i Sør-Varanger være åpne.

FeFo eier 150 kilometer skogsbilveier i Pasvik, ca. 40 km i Karasjok, noen kortere strekninger i Porsanger og Alta – totalt 256 kilometer. Se den nasjonale veidatabanken. Ingen av veiene er skiltet/merket som traktorveier eller stengte veier, og framstår derfor som bilveier. De fleste veistrekningene har opprinnelse fra tidligere skogbruk. Veiene er bygget av Skogvesenet og skogforvaltningene. 
Ansvarsforhold for private skogsbilveier og bruer ble behandlet av styret i april 2017 ( lenke til styresak kommer). Noe av innholdet refereres her.

Skogsbilveier i Sør-Varanger kommune
Skogsbilveinettet i Pasvik brukes av FeFo i forbindelse med tynningshogst og transport av tømmer ut av skogen. Andre brukere av veiene er skogbruket, Forsvaret, næringslivets lokale turoperatører, jegere, fiskere, hyttefolk og turfolk. Veinettet vedlikeholdes årlig og noen veistrekninger må stenges med vegbom under snøsmelting og store nedbørsmengder. Vegstenging er for å hindre svært kostbare skader på skogsbilveiene.

I 2016 ble over 20 kilometer skogsbilveier i Pasvik utbedret med penger fra skogmyndighetene, FeFo, Forsvaret og Øvre Pasvik nasjonalparkstyre.

Skogsbilvei i Anárjohkdalen i Karasjok kommune
Fra riksvei 92 ved Dorvonjárga i Karasjok, går det vei langs Anárjohka til Basevuovdi. Veistrekningen er totalt 64 kilometer. De første 30 kilometer er kommunal vei som brøytes og vedlikeholdes av Karasjok kommune. Her er også den siste faste bosettingen langs veien. De neste 34 kilometer, som eies av FeFo, går like forbi FeFos hytte «Basevuovdihytta», og ender om lag 8 kilometer fra den 1409 kvadratkilometer store nasjonalparken i Øvre Anárjohka. Anárjohka har mange sideelver og bekker. Den største elva Goššjohka ligger noen få kilometer inn på FeFos andel av skogsbilveien. På veistrekningen finnes flere mindre bruer og mange stikkrenner. Siste større vedlikehold av veien er foretatt rundt år 2001. Senere er det ikke utført grøfterensking, kantrydding, vedlikehold av stikkrenner og påføring av nye masser – kun nødreparasjoner. 

Skogsbilveier i Alta og Porsanger kommune
FeFo har en rekke kortere og lengre strekninger med skogsbilveier i Alta og Porsanger. Disse brukes i liten grad i skogbruket i dag. I Porsanger er det kun én kort strekninger mellom Skoganvarre og Lavkavann. Denne skogsbilveien brukes primært av turgåere, bærplukkere, jegere og til en viss grad av Forsvaret i forbindelse med øvelser. I Alta brukes veiene av trekkhundmiljøet i forbindelse med trening, samt til sykling. Noen veier brukes også i jordbrukssammenheng, for eksempel veien ved Transfarelv.

Det jobbes med et åpent kartverk for å dele nyttig brukerinformasjon om skogsbilveiene på Finnmarkseiendommen: Se kart  FeFos kartportal over skogsbilveier i Pasvik

Kontaktperson
Kate Persen,leder næringsavdelingen
Tlf. 78 95 50 00/ post@fefo.no

 

Hvem har rett til ferdsel i utmark på Finnmarkseiendommen?

Friluftsloven § 2 lyder:«I utmark kan enhver ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet. » Med utmark menes udyrket mark, typisk fjellområder, skog osv. Friluftsloven vil gjelde fullt ut på Finnmarkseiendommens grunn. Alle – også personer bosatt utenfor Finnmark – kan derfor ferdes fritt i utmarksområder på Finnmarkseiendommens grunn.

På den annen side gjelder det også et generelt forbud mot motorferdsel i utmark (lov om motorferdsel i utmark § 3). Også denne loven vil gjelde fullt ut på Finnmarkseiendommens grunn. Finnmarkseiendommen kan ikke tillate motorferdsel i utmark på sin grunn i strid med denne loven. Kommunen kan imidlertid på visse vilkår gi tillatelse til dette.

Kan jeg plukke multer i Finnmark?

Ja, alle kan plukke multer på Finnmarkseiendommens grunn (Finnmarksloven §§ 23 og 25).

De som ikke bor i Finnmark har kun lov til å plukke multer til egen husholdning (Finnmarksloven § 25).

Mer om allemannsretten

Allemannsretten er et gratis fellesgode som er en del av kulturarven vår. Den gir alle rett til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge.

​​​​