FEFO

Allemannsretten

Alle har lov til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Finnmark. Allemannsretten er et gratis fellesgode og en del av vår kulturarv. 

Allemannsretten er nedfelt i friluftsloven og det er kommunen som er lokal friluftsmyndighet. Retten  baseres på at en respekterer naturen. Det forventes at alle som brukar utmarka viser hensyn til miljøet, grunneiere og andre brukere.

Du gjør bruk av allemannsretten når du går tur til fots, eller på ski, når du sykler, eller rir på privat vei og sti, når du telter og bader i utmark og kjører båt på sjøen, eller ror og padler på vann og elv. Det er også en del av allemannsretten når du plukker bær, sopp og blomster.

Når du utøver allemannsretten følger det også noen plikter:

  • Du som ferdes eller oppholder deg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor, skal opptre hensynsfullt og varsomt
  • Du skal ikke volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre
  • Du skal ikke påføre miljøet skade
  • Du skal ikke etterlate deg stedet i en tilstand som kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen

Friluftsliv

Telting

Overnatting eller telting må skje mer enn 150 meter unna bebodd hus eller hytte.

Dersom du skal telte mer enn to døgn på samme sted, må grunneieren gi deg tillatelse.

Hvem har rett til ferdsel i utmark på Finnmarkseiendommen?

Friluftsloven § 2 lyder:«I utmark kan enhver ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet. » Med utmark menes udyrket mark, typisk fjellområder, skog osv. Friluftsloven vil gjelde fullt ut på Finnmarkseiendommens grunn. Alle – også personer bosatt utenfor Finnmark – kan derfor ferdes fritt i utmarksområder på Finnmarkseiendommens grunn.

På den annen side gjelder det også et generelt forbud mot motorferdsel i utmark (lov om motorferdsel i utmark § 3). Også denne loven vil gjelde fullt ut på Finnmarkseiendommens grunn. Finnmarkseiendommen kan ikke tillate motorferdsel i utmark på sin grunn i strid med denne loven. Kommunen kan imidlertid på visse vilkår gi tillatelse til dette.

Kan jeg plukke multer i Finnmark?

Ja, alle kan plukke multer på Finnmarkseiendommens grunn (Finnmarksloven §§ 23 og 25).

De som ikke bor i Finnmark har kun lov til å plukke multer til egen husholdning (Finnmarksloven § 25).

Mer om allemannsretten

Allemannsretten er et gratis fellesgode som er en del av kulturarven vår. Den gir alle rett til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge.

​​​​

Fant du det du lette etter?