Motorferdsel i utmark

Kart over godkjente barmarksløyper og snøskuterløyper i Finnmark.
Motorferdselloven styres av den lokale kommunen som er motorferdselsmyndighet, og ansvarlig for informasjon om løypenett, åpning og stenging, og merking av løypene.​  
Motorisert ferdsel i utmark på Lovdata.no

 

Se kommunens hjemmeside om åpne og stengte barmarksløyper og snøskuterløyper.

Motorisert ferdsel i utmark på Lovdata.no

Godkjenning av snøscooter- og barmarksløyper (motorferdselloven §5)

FeFo har som andre grunneiere anledning til å nekte opprettelse av motorferdselløyper på Finnmarkseiendommen.​

Klageorgan

Statsforvalteren, som regional myndighet, er klageorgan for kommunale dispensasjoner og godkjenner motorferdselløypene. ​

Dispensasjon fra motorferdselloven (motorferdselloven § 6)  

FeFo vil som hovedregel ikke bruke grunneierretten til å overprøve kommunenes dispensasjonspraksis. Dette gjelder både vanlige kjøretøy, og helikopter/sjøfly.

Søknad om dispensasjon sendes til kommunen.