Motorferdsel i utmark

Motorferdselloven styres av den lokale kommunen, som er motorferdselsmyndighet og ansvarlig for informasjon om løypenettet, åpning og stenging, samt merking av løypene.
 

Se aktuelle kommunes hjemmeside om åpne og stengte snøskuterløyper og barmarksløyper. 

Kart over godkjente barmarksløyper og snøskuterløyper i Finnmark.

Godkjenning av snøscooter- og barmarksløyper (motorferdselloven §5)

FeFo har som andre grunneiere anledning til å nekte opprettelse av motorferdselløyper på Finnmarkseiendommen.​

Klageorgan

Statsforvalteren, som regional myndighet, er klageinstans for kommunale dispensasjoner og godkjenner motorferdselløyper.

Dispensasjon fra motorferdselloven (motorferdselloven § 6)  

Søknad om dispensasjon sendes til kommunen.

FeFo vil som hovedregel ikke bruke grunneierretten til å overprøve kommunenes dispensasjonspraksis. Dette gjelder både vanlige kjøretøy og helikopter/sjøfly.

Motorisert ferdsel i utmark på Lovdata.no