Tilrettelegging for friluftsliv

Du må søke om grunneiers tillatelse for alle nye tiltak på Finnmarkseiendommen.

Søkere må også forholde seg til offentlige regler og skaffe nødvendige tillatelser, i tillegg til tillatelsen fra grunneier.

Du vil få en grunneiererklæring som gir deg rett til å foreta tilrettelegging for friluftslivet i tråd med din søknad. For mer omfattende tiltak krever vi at det inngås festekontrakt.  

For at vi skal behandle din søknad effektivt etter Finnmarksloven, er vi avhengig av at du sender inn klar og entydig informasjon om tiltaket.
 

Skogsbilveier

FeFo eier skogsbilveier i Pasvik i Sør-Varanger og langs Anárjohka i Karasjok kommune, alle med sin opprinnelse fra tidligere skogbruk. I Pasvik brukes noen veier fortsatt i skogbruket, mens alle veiene brukes av lokalbefolkningen, jegere, fiskere, hyttefolk, turfolk og andre.  Det utføres kun strengt nødvendig vedlikehold av skogsbilveiene. Under snøsmelting og ved store nedbørsmengder holdes veiene stengt med bom.  Se den nasjonale veidatabanken og les mer om status for våre skogsbilveier.

Turstier

Merking, klopplegging, oppføring av bruer, iverksetting av andre enkle tiltak for å lette ferdselen langs ruter og turstier over Finnmarkseiendommen krever tillatelse fra FeFo. For slike tiltak utstedes grunneiererklæring.

For at vi skal behandle søknaden effektivt og i samsvar med Finnmarksloven, er vi avhengig av klar og entydig informasjon om tiltaket.

Til søknadsskjemaet

Gapahuk, grillstuer og turhytter

Tilrettelegging for friluftsliv gjennom bygging av gapahuker,  oppføring av grillstuer og andre hytter på Finnmarkseiendommen krever tillatelse fra FeFo. For slike tiltak utstedes grunneiererklæring. For mer hyttepregede bygg utstedes festekontrakt.

Til søknadsskjema