Tilrettelegging for friluftsliv

Du må søke om grunneiers tillatelse for alle nye tiltak på Finnmarkseiendommen.

Søkere må også forholde seg til offentlige regler og skaffe nødvendige tillatelser, i tillegg til tillatelsen fra grunneier.

Du vil få en grunneiererklæring som gir deg rett til å foreta tilrettelegging for friluftslivet i tråd med din søknad. For mer omfattende tiltak krever vi at det inngås festekontrakt.  

For at vi skal behandle din søknad effektivt etter Finnmarksloven, er vi avhengig av at du sender inn klar og entydig informasjon om tiltaket.
 

Skogsbilveier

FeFo eier 150 kilometer skogsbilveier i Pasvik, cirka 40 km i Karasjok, noen kortere strekninger i Porsanger og Alta – totalt 256 kilometer. Se den nasjonale veidatabanken. Ingen av veiene er skiltet/ merket som traktorveier eller stengte veier, og framstår derfor som bilveier. De fleste veistrekningene har opprinnelse fra tidligere skogbruk. Veiene er bygget av Skogvesenet og skogforvaltningene.

Skogsbilveier i Sør-Varanger kommune 
Skogsbilveinettet i Pasvik brukes av FeFo i forbindelse med tynningshogst og transport av tømmer ut av skogen. Andre brukere av veiene er skogbruket, Forsvaret, næringslivets lokale turoperatører, jegere, fiskere, hyttefolk og turfolk. Veinettet vedlikeholdes årlig og noen veistrekninger må stenges med vegbom under snøsmelting og store nedbørsmengder. Vegstenging er for å hindre svært kostbare skader på skogsbilveiene.

Skogsbilvei i Anárjohkdalen i Karasjok kommune
Fra Riksvei 92 ved Dorvonjárga i Karasjok, går det vei langs Anárjohka til Basevuovdi. Veistrekningen er totalt 64 kilometer. De første 30 kilometer er kommunal vei som brøytes og vedlikeholdes av Karasjok kommune. Her er også den siste faste bosettingen langs veien. De neste 34 kilometer, som eies av FeFo, går like forbi FeFos hytte «Basevuovdihytta», og ender om lag åtte kilometer fra den 1409 kvadratkilometer store nasjonalparken i Øvre Anárjohka. Anárjohka har mange sideelver og bekker. Den største elva Goššjohka ligger noen få kilometer inn på FeFos andel av skogsbilveien. På veistrekningen finnes flere mindre bruer og mange stikkrenner. Siste større vedlikehold av veien er foretatt rundt år 2001. Senere er det ikke utført grøfterensking, kantrydding, vedlikehold av stikkrenner og påføring av nye masser – kun nødreparasjoner. 

Skogsbilveier i Alta og Porsanger kommune
FeFo har en rekke kortere og lengre strekninger med skogsbilveier i Alta og Porsanger. Disse brukes i liten grad i skogbruket i dag. I Porsanger er det kun én kort strekninger mellom Skoganvarre og Lavkavann. Denne skogsbilveien brukes primært av turgåere, bærplukkere, jegere og til en viss grad av Forsvaret i forbindelse med øvelser. I Alta brukes veiene av trekkhundmiljøet i forbindelse med trening, samt til sykling. Noen veier brukes også i jordbrukssammenheng, for eksempel veien ved Transfarelv.

Turstier

Merking, klopplegging, oppføring av bruer, iverksetting av andre enkle tiltak for å lette ferdselen langs ruter og turstier over Finnmarkseiendommen krever tillatelse fra FeFo. For slike tiltak utstedes grunneiererklæring.

For at vi skal behandle søknaden effektivt og i samsvar med Finnmarksloven, er vi avhengig av klar og entydig informasjon om tiltaket.

Til søknadsskjemaet

Gapahuk, grillstuer og turhytter

Tilrettelegging for friluftsliv gjennom bygging av gapahuker,  oppføring av grillstuer og andre hytter på Finnmarkseiendommen krever tillatelse fra FeFo. For slike tiltak utstedes grunneiererklæring. For mer hyttepregede bygg utstedes festekontrakt.

Til søknadsskjema