Giisá grønne midler

Våre grønne midler skal stimulere til økt friluftsliv og bruk av naturen. Støtten gis fortrinnsvis til tiltak som har økt fysisk aktivitet som formål.

Det gis normalt ikke støtte til etablering og drift av faste bygg og anlegg (sjekk støtteordningen Giisá liv og røre). Den økonomiske rammen for ordningen fastsettes i de årlige budsjettene.

Vi prioriterer tiltak som:

  • fremmer det daglige og familievennlige friluftslivet
  • fremmer aktivitet i nærområdet
  • bidrar til at grupper med særlig behov blir aktivisert
  • har barn og ungdom som målgrupper
  • bidrar til at nye grupper får et tilbud
  • kommer flest mulig til gode
  • fremmer høstingsbasert friluftsliv

Søknadsfrist

15. februar

Hvem kan søke?

Frivillige lag og foreninger, velforeninger, bygdelag og lignende foreninger med et organisasjonsnummer. Organisasjoner som har lokallag i flere enn fem kommuner i Finnmark, kan søke om støtte til tiltak på vegne av sine lokallag.

Vi kan gi støtte til andre enn lag/foreninger ved større samarbeidsprosjekter og til tiltak som får mange i aktivitet.
Vi kan bruke deler av midlene til egne tiltak som fremmer formålet.

Søknad

Søknader sendes på eget skjema. Søknader må være mottatt innen fastsatt frist.

Alle søknader behandles samlet. Svar kan forventes innen fire uker etter søknadsfristens utløp.

Søknaden skal inneholde et totalbudsjett, hvor egenandel/dugnad, eventuelle andre tilskuddsmidler og bruken av FeFo-midlene spesifiseres. Tilskudd skal brukes til å dekke prosjektets faktiske kostnader og utbetales etter tildeling.

Søknader som krever tillatelse fra grunneier og som ikke har vedlagt dokumentasjon på det, vil ikke bli behandlet. Dette gjelder også søknader om tiltak på FeFo-grunn. Grunneiers tillatelse hos FeFo kan du søke her.

Avslag begrunnes normalt ikke.

Rapportering

Søker skal levere en enkel rapport med regnskap og bilder fra aktiviteten.

Rapportering (med regnskap) gjøres på eget skjema. Rapporten skal sendes inn så fort som mulig etter gjennomføring, og senest før søknadsfrist påfølgende år. Det er adgang til å søke om inntil ett års utsettelse for bruk av støtten.

Penger som ikke er brukt skal betales tilbake. Beløp som det ikke er rapportert for regnes som ikke brukt og skal tilbakebetales. Søker som ikke har rapportert kan ikke påregne å få innvilget nye søknader.

Synliggjøring av støtte

De som mottar grønne midler skal synliggjøre at vi har støttet tiltaket.