Giisá infrastruktur

Vi bidrar til større prosjekter som gjør Finnmark mer attraktivt på naturens premisser.

Formålet med infrastrukturmidlene er at de skal bidra til å bygge større varig infrastruktur som gir økt bolyst og folkehelse, bidra til økt aktivitet og verdiskaping ved å gjøre stedet/området mer attraktivt som reisemål.

Den økonomiske rammen for ordningen fastsettes i de årlige budsjettene.

Vi prioriterer tiltak som:

  • bidrar til økt bolyst og stolthet
  • gjør stedet/området mer attraktivt som bosted
  • fremmer fysisk aktivitet og dermed bedre folkehelse
  • bidrar til at stedet/området blir mer attraktiv som reisemål
  • bidrar til at besøkende oppholder seg lenger på stedet/området

Vi prioriterer få større prosjekter per år framfor mange små.

Hvem kan søke?

Kommuner eller organisasjoner med en struktur og organisering som sannsynliggjør at organisasjonen vil bestå over lang tid. Dette fordi søkeren må kunne stå for vedlikehold over tid og eventuelt ha kapasitet til å fjerne anlegget dersom det kommer pålegg fra myndighetene om det.

Organisasjonen må være registrert i Brønnøysundregistrene og ha et ansvarlig styre

Ordningen lyses ut i god tid før søknadsfrist. Søknader må være mottatt innen fastsatt frist.

Støtte fra FeFo kan ikke utgjøre mer enn 30 prosent av tiltakets direkte kostnader (det vil si utenom egeninnsats).

Søknaden må inneholde:

  • et totalbudsjett, hvor egenandel/dugnad og eventuelle andre tilskuddsmidler framkommer
  • hvordan bruken av FeFo-midlene skal benyttes
  • oversikt over de faktiske kostnader med prosjektet
  • dokumentasjon på alle offentlige tillatelser og tillatelse fra grunneier, samt erklæring/samtykke fra rettighetshavere og dokumentasjon på at vedkommende kommune er positiv til tiltaket
  • tidsplan

Hvor søker jeg?

Søknadsskjema finner du her.

Søknadsfrist

1. mars.

Saksbehandling

Søknader fra denne ordningen avgjøres i FeFos styre etter innstilling fra direktøren. Det er ingen klageadgang på denne beslutningen.

Søknadene behandles samlet og svar kan forventes normalt innen seks uker etter søknadsfristens utløp. Det kan imidlertid forekomme avvik av hensyn til møtedato for styremøter.

Før utbetaling skjer forutsettes det at tiltaket er fullfinansiert. 

Rapportering

Den som har mottatt støtte skal levere en enkel rapport med bilder over tiltaket i ettertid. Rapporteringen skal sendes inn så fort som mulig etter gjennomføring, og senest 1. desember.

Det er adgang til å søke utsettelse på bruken av midlene med ett år.

Midler som ikke er brukt, eller dersom midlene er brukt til andre ting enn formålet i søknaden uten tillatelse fra oss skal i sin helhet betales tilbake. Midler det ikke er rapportert for regnes som ikke brukt og skal tilbakebetales.

Synliggjøring av støtte

Den som mottar midler skal i all informasjon og markedsføring av tiltaket synliggjøre at vi har støttet tiltaket.