Giisá liv og røre

Vi bidrar til attraktivitet og lokal verdiskaping i Finnmark.

Formålet med infrastrukturmidlene er at de skal bidra til å bygge større varig infrastruktur som gir økt bolyst og folkehelse, bidra til økt aktivitet og verdiskaping ved å gjøre stedet/området mer attraktivt som reisemål.

Støtteberettigede prosjekter:

 • Infrastruktur: Varig tilrettelegging for ferdsel i utmark som minimalt påvirker landskapet, uten å forstyrre dyreliv eller medføre unødvendig slitasje på terrenget. Prosjektet skal ikke være til ulempe for rettighetshavere og tradisjonell naturbruk. 
 • Større kulturarrangementer: Festivaler, konserter og lignende arrangementer av en viss størrelse. Det gis ikke driftsstøtte. Den økonomiske rammen for ordningen fastsettes i de årlige budsjettene.

Vi prioriterer tiltak som:

 • fremmer frivilligheten
 • gir økt livskvalitet
 • gjør stedet mer attraktivt som bosted og reisemål og får folk ut

Finansieringsramme

 • Den økonomiske rammen for ordningen fastsettes årlig i budsjettene
 • Støtte fra FeFo kan ikke utgjøre mer enn 30 prosent av tiltakets direkte kostnader (det vil si utenom egeninnsats)
   

Vi fokuserer på få større prosjekter hvert år fremfor mange små.

Hvem kan søke?

Kommuner eller organisasjoner med en struktur og organisering som sannsynliggjør at organisasjonen vil bestå over lang tid. Dette fordi søkeren må kunne stå for vedlikehold over tid og eventuelt ha kapasitet til å fjerne infrastruktur og anlegget dersom det kommer pålegg fra myndighetene om det. Organisasjonen må være registrert i Brønnøysundregistrene og ha et ansvarlig styre. Søker må kunne dokumentere gjennomføringsevne.

Søknaden må inneholde:

 • Et totalbudsjett, hvor egenandel/dugnad og eventuelle andre tilskuddsmidler framkommer
 • Hvordan bruken av FeFo-midlene skal benyttes
 • Oversikt over de faktiske kostnader med prosjektet
 • Dokumentasjon på alle offentlige tillatelser og tillatelse fra grunneier, samt erklæring/samtykke fra rettighetshavere og dokumentasjon på at vedkommende kommune er positiv til tiltaket
 • Tidsplan

Hvor søker jeg?

NB! Søknadskjemaet åpnes 1. september 2024 for tiltak i 2025.

Søknadsskjema til Giisá liv og røre

Søknadsfrist

1. mars.

Saksbehandling

Søknader fra denne ordningen avgjøres i FeFos styre etter innstilling fra direktøren. Det er ingen klageadgang på denne beslutningen.

Søknadene behandles samlet og svar kan forventes normalt innen seks uker etter søknadsfristens utløp. Det kan imidlertid forekomme avvik av hensyn til møtedato for styremøter.

Før utbetaling skjer forutsettes det at tiltaket er fullfinansiert.

Rapportering

Den som har mottatt støtte skal levere en enkel rapport med bilder over tiltaket i ettertid. Rapporteringen skal sendes inn så fort som mulig etter gjennomføring, og senest 1. desember.

Det er adgang til å søke utsettelse på bruken av midlene med ett år. Midler som ikke er brukt, eller dersom midlene er brukt til andre ting enn formålet i søknaden uten tillatelse fra oss skal i sin helhet betales tilbake. Midler det ikke er rapportert for regnes som ikke brukt og skal tilbakebetales.

Synliggjøring av støtte

Mottakere skal tydelig vise at prosjektet er støttet av Giisá i all informasjon og markedsføring.