Giisá sponsor

Vi samarbeider med aktører som bidrar til aktivitet til barn og unge.

Støtteannonser og arenareklame

Administrasjonen kan inngå avtale om slike innenfor en avsatt sum i budsjettet.

Støtte til enkeltarrangør skal ikke overskride 20.000 kroner. Arrangementet skal ha spesielt barn og ungdom som målgruppe.

Premier med FeFo-logo

En vesentlig del av kostnadene ved arrangementene er premier. Det avsettes i budsjettet et årlig beløp til innkjøp av premier med FeFo-logo som gis til arrangører som har arrangementer med barn og ungdom som deltagere.

Utenom premier kjøpes det inn ulike gaveartikler for profilering av FeFo.

Saksbehandling

Saksbehandling skjer på grunnlag av skriftlige søknader, gjerne etter en forutgående dialog mellom FeFo og søker.

I søknaden skal opplyses om det er søkt om støtte fra andre finansieringskilder.

Den økonomiske rammen for ordningen fastsettes i de årlige budsjettene.

Formålet med sponsing/ støtte er:

  • profilere FeFo og bygge opp et positivt omdømme
  • støtte organisasjoner, lag og foreninger, grupper og enkeltpersoner som driver aktiviteter i tråd med Finnmarkslovens formål

Kriterier som vektlegges ved tildeling:

  • aktiviteter for barn og ungdom fra hele Finnmark
  • at tiltakene synliggjør FeFo som sponsor/ støttetildeler
  • aktiviteter som er i tråd med målsettinger i Finnmarksloven og i FeFo plandokumenter
  • aktiviteter med deltagere og tiltak for både jenter og gutter

Organisasjon har ressurser til å markedsføre FeFo på en profesjonell måte.

Det gis ikke støtte til statlige, fylkeskommune og kommunale institusjoner/organisasjoner eller til institusjoner/organisasjoner som eies av det offentlige.

Kunngjøring

Midlene og mulighetene kunngjøres kun på FeFos hjemmesider.

Hvem kan søke?

FeFo inngår samarbeid med aktører som har et konsept som omfatter hele Finnmark.

Primært bør det inngås flerårige avtaler.

Hvor søker jeg?

Send søknad via søknadsskjema 

Saksbehandling

Saksbehandlingen gjøres på grunnlag av skriftlige søknader.

I søknaden skal opplyses om det er søkt om støtte fra andre finansieringskilder

Flerårige samarbeidsavtaler og avtaler om sponsing/ støtte på mer enn 50 000 kroner avgjøres av styret.

Øvrige søknader avgjøres av direktøren. Det er ingen klageadgang på beslutningen.

Utbetaling

Utbetaling skjer på grunnlag av skriftlig anmodning.

FeFo kan holde tilbake deler av innvilget støtte til tiltaket er gjennomført.

Revidert regnskap og rapport må framlegges på forespørsel fra FeFo.