Reinvettregler

Vis hensyn når du ferdes i reinbeiteland

Omtrent 80 prosent av arealene på Finnmarkseiendommen blir brukt av reindrifta i løpet av året.  

På Nibio ser du høstbeite. Du kan også finne annen informasjon om reindrift, som flytteleier.

FeFo anmoder til særlig aktsom bruk av hund i reinbeiteområder, se hundeloven § 7  og reindriftsloven § 65.

Reinvettregler

  • Respekter båndtvangsbestemmelsene. Gjør deg kjent med lokale hundeforskrifter. 
  • Når du oppdager rein, kall inn hunden, vis hensyn og ta den om nødvendig i bånd. 
  • Reinspor i snøen? Vær oppmerksom – rein i området. 
  • Ser du én rein? Vær oppmerksom – mest sannsynlig er det flere dyr i området. 
  • Skaff deg kunnskap om reindrifta i områdene du ferdes i.  
  • Gjør tiltak for å gjøre hunden din uinteressert i rein. 
  • Steng porten i reingjerdet hvis du selv har åpnet den. 
  • Meld fra til politi tlf. 02800 dersom du oppdager skadet eller død rein. 
  • Kontakt Statsforvalteren i Troms og Finnmark tlf. 78 95 03 00 for mer informasjon om reindrift. 


Takk for at du tar hensyn til reinen når du ferdes på Finnmarkseiendommen.