FEFO

Retningslinjer for FeFo

 

Vedtatt dato Tittel
28. sept. 2011 Retningslinjer FeFo (.PDF, 110 kB)
Retningslinjer - utmark
Vedtatt dato Tittel
25. feb. 2014 Forvaltning av storviltjakta
28. mai 2013 Forvaltning av småviltjakt
16.sept. 2014 Forpaktning av anadrome vassdrag
6. nov. 2014 Tildeling av lakseplasser (sjølaksefiske)
19.januar 2016 Forvaltning av innlandsfisket
11.-12. juni 2008 Kommunenes behandling etter §24 Finnmarksloven
23.-24. mars 2010 Tildeling av grønne midler
Retningslinjer - FeFo
Vedtatt Tittel
​20.mars 2018 Opsjoner og lignende
Retningslinjer næring
Vedtatt Tittel
16.-17. sept. 2009 Leting etter mineraler​
29.august 2017 Tildeling av utvinningsrett for masseuttak
Retningslinjer støtteordninger
Vedtatt Tittel
16.-17. sept. 2009​ Støtteordninger
Retningslinjer grønne midler
Vedtatt Tittel
23.-24. mars 2010 Grønne midler

 

Retningslinjer fastsatt av styret 16.- 17. september 2008 for tildeling av hyttetomter i regulerte hyttefelt og i områder avsatt til LNF - områder med spredt fritidsbebyggelse/boligbebyggelse

Som hovedregel bør det ikke gis tillatelse for å opprette bom på private veger i Finnmark, som i stor utstrekning brukes av allmennheten for utøvelse av friluftsliv.  I spesielle tilfeller kan det gis tillatelse til slik bom etter konkret vurdering ved usedvanlig stor og sjenerende trafikk, forsøpling av vegen eller høy forekomst av tyverier og innbrudd.

FeFo praktiserer frivillig innløsning av bebodde boligtomter. Dvs. innløsning før 30-års fristen i tomtefesteloven § 32.

Retningslinjene gjelder for behandling av søknader om opsjon for arealer og ressurser som enten er avsatt til ulike utbyggingsformål i gjeldende arealplaner eller for arealer som tenkes omregulert til utbyggingsformål av en eller annen form. Retningslinjene kan også benyttes til tildeling av andre former for rettigheter så langt de passer. 

Styret budsjetterer hvert år midler til ulike samfunnstiltak i Finnmark. Kommuner, bygdelag, hytteforeninger, veilag, foreninger mv. kan søke om tilskudd. I styrets vedtak er samfunnstiltak som finansiering av samarbeidstiltak for opprydding av søppel i utmark, utsiktsrydding langs veier i fylket, opprydding i ansvarsforhold til infrastruktur i gamle hyttefelt. Listen er ikke uttømmende​. 

I tillegg har styret vært positivt til at det brukes noe til tiltak i forbindelse med merking og reparasjon på etablerte kjørespor for å forhindre ytterligere skader.  

Formål: De grønne midlene fra FeFo skal stimulere til økt friluftsliv og bruk av naturen. Støtten gis fortrinnsvis til tiltak som har økt fysisk aktivitet som formål. Det gis normalt ikke støtte til etablering og drift av faste bygg og anlegg.

Fant du det du lette etter?