FEFO

Formålet med de grønne midlene fra FeFo skal stimulere til økt friluftsliv og bruk av naturen. Støtten gis fortrinnsvis til tiltak som har økt fysisk aktivitet som formål. Det gis normalt ikke støtte til etablering og drift av faste bygg og anlegg.

Slik ivaretar vi ditt personvern.
 

Den som vil utvinne forekomst av grunneiers mineraler må inngå avtale om utvinningsrett med FeFo som grunneier. Utvinning av mineralressurser er underlagt lov
om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) av 1.1.2010. Mineralloven bestemmer også hva som defineres å være grunneiers mineraler.

Retningslinjer fastsatt av styret 16.- 17. september 2008 for tildeling av hyttetomter i regulerte hyttefelt og i områder avsatt til LNF - områder med spredt fritidsbebyggelse/boligbebyggelse

Retningslinjer for FeFo sin behandling av landbrukssaker.

Vedtatt av styret 3.-4. februar 2009. Justert av direktøren 18. desember 2018.

Som hovedregel bør det ikke gis tillatelse for å opprette bom på private veger i Finnmark, som i stor utstrekning brukes av allmennheten for utøvelse av friluftsliv.  I spesielle tilfeller kan det gis tillatelse til slik bom etter konkret vurdering ved usedvanlig stor og sjenerende trafikk, forsøpling av vegen eller høy forekomst av tyverier og innbrudd.

FeFo praktiserer frivillig innløsning av bebodde boligtomter. Dvs. innløsning før 30-års fristen i tomtefesteloven § 32.

Retningslinjene gjelder for behandling av søknader om opsjon for arealer og ressurser som enten er avsatt til ulike utbyggingsformål i gjeldende arealplaner eller for arealer som tenkes omregulert til utbyggingsformål av en eller annen form. Retningslinjene kan også benyttes til tildeling av andre former for rettigheter så langt de passer.