FEFO

Leting etter mineraler

Enhver kan lete etter alle mineraler på FeFos grunn uten særskilt tillatelse så lenge dette skjer uten skade av betydning for grunneier eller bruksberettiget. Leteaktivitet som kan medføre skade krever tillatelse fra grunneier. 

Mineraler deles i to grupper, statens mineraler og grunneiers mineraler:

  • Statens mineraler forvaltes av Direktoratet for mineralforvaltning, og omfatter i hovedsak mineraler med egenvekt over 5 kg pr. liter. Jern, nikkel, kopper, sink, bly, sølv og gull er de vanligste. 
  •  
  • Grunneiers mineraler omfatter alle mineraler som ikke er statens, herunder kvarts, kvartsitt, nefelin, diamanter og naturstein, samt sand, grus og pukk.

Leting gir ikke automatisk rett til eventuelle funn: 

  • Skal man sikre seg rettighetene til forekomst av statens mineraler, må man søke direktoratet om undersøkelsesrett (se: www.dirmin.no). 
  • Hvis man vil sikre seg rettighetene til forekomst av grunneiers mineraler, må man inngå en avtale med grunneier.

FORVALTNING AV GRUNNEIERS MINERALER

FeFos styre den 16.-17. september 2009 vedtatt følgende retningslinjer for tildeling av tillatelser og rettigheter til forekomster av grunneiers mineraler på Finnmarkseiendommens grunn:

  1. Selskaper kan gis førsterett til å forhandle med FeFo om driftsavtale for evt. drivverdige forekomster innenfor avgrensede områder.  Slik førsterett gis gjennom opsjonsavtale.  Vederlag til grunneier ved evt. gruvedrift kan avtales gjennom opsjonsavtalen.  
  2. Opsjonsavtale inngås for inntil 5 år mot en årlig progressiv avgift fastsatt av direktøren.  Opsjonen gir ingen rett til inngrep utover det som følger av minerallovens § 9, og gis uten forutgående høring.
  3. Før FeFo gir tillatelse til inngrep som kan medføre vesentlig skade eller ulempe, herunder kjerneboring, skal alle berørte parter gis anledning til å uttale seg.  Undersøker skal i rimelig grad fremskaffe opplysninger om direkte berørte interesser i området som skal undersøkes. FeFo kan stille vilkår for tillatelse til undersøkelsesarbeider, drift og opprydding etter slik virksomhet.
  4. For tiltak som krever tillatelse etter mineralloven og saksbehandling etter lovens § 17 (prøveuttak, prøvedrift og driftskonsesjon), skal FeFo avvente tillatelse etter mineralloven før saken behandles etter Finnmarkslovens § 10.  FeFo skal dersom ikke særlige forhold tilsier noe annet, innrette seg i samsvar med de vedtak som er fattet av direktoratet for mineralforvaltning, departementet eller Kongen.
  5. FeFo inngår ikke endelig driftsavtale før reguleringsplan er vedtatt og alle nødvendige offentlige tillatelser foreligger.  Det kan forhandles om vilkårene i avtalen på et tidligere tidspunkt.

FeFos saksbehandling vil bli samordnet med Direktoratet for mineralforvaltnings saksbehandling etter mineralloven.  I praksis vil interesseavklaringen primært skje gjennom saksbehandlingen etter mineralloven.

Direktøren har i samråd med styret vedtatt følgende satser for opsjonsavgiften.  Opsjonsavgiften er vesentlig lavere enn tilsvarende avgifter for statens mineraler 

 Opsjonsavgift    Pr. km² pr. år   Minimumsavgift kr pr. år
1. og 3. år 100 kr 5000 kr
4. og 5. år 200 kr 10 000 kr

6. år og 7. år

300 kr 15 000 kr
​8. og 10 år 1000 kr ​25 000 kr

Avgiftene KPI-reguleres med basis i september 2009.  Direktøren kan unnta fra satsene dersom opsjonsavgiften blir urimelig i forhold til antatt verdi av opsjonen. Opsjonsavgiften er vesentlig lavere enn tilsvarende avgifter for statens mineraler.

 
Fastsettelse av grunneiervederlag ved drift, skjer gjennom forhandlinger.