FEFO

Retningslinjer for tildeling av hyttetomter

Retningslinjer fastsatt av styret 16.- 17. september 2008 for tildeling av hyttetomter i regulerte hyttefelt og i områder avsatt til LNF - områder med spredt fritidsbebyggelse/boligbebyggelse

  1. Tildeling av tomter i tråd med godkjent plan skal som hovedregel skje etter loddtrekning. Styret vil endre strategien i tråd med dette ved neste rullering.
  2. Dersom kommunen søker om det skal 50 % av tomtene i regulerte hyttefelt forbeholdes kommunens innbyggere. Tildeling skjer gjennom egen loddtrekning.  Resterende tomter tildeles ved åpen trekning hvor også kommunens innbyggere kan søke.
  3. Tildeling av hyttetomter i områder avsatt til LNF-område med spredt fritidsbebyggelse skal som hovedregel skje etter loddtrekning. Også for slike tomter gjelder at inntil 50 % av tomtene kan forbeholdes kommunens egne innbyggere etter søknad fra kommunen.
  4. For områder avsatt til LNF-områder med spredt bolig - eller ervervsbebyggelse gjelder at disse tomtene normalt tildeles etter hvert som søknader kommer inn.  Skulle det likevel være sto r søknad i et slikt område kan tomtene lyses ledig