FEFO

Retningslinjer kontraktløse byggverk i utmark

 1. Formål
Retningslinjenes formål er å bidra til at byggverk i utmark på FeFo-grunn skal ha
en punktfestekontrakt med grunneier, og nødvendige offentlige tillatelser.
 
2. Virkeområde
2.1 Retningslinjene gjelder alle byggverk herunder hytter, gammer, naust osv. på FeFo –grunn som ikke har grunneiers tillatelse og/ eller offentlig tillatelser.
 
2.2 Retningslinjene gjelder eksisterende byggverk som er nyttbare til sitt formål på saksbehandlingstidspunktet.
 
3. Dokumentasjonsplikt
3.1 Den som framstår som eller påstår å være eier (eierpretendenten) av bygget har bevisbyrden for å framskaffe tilstrekkelig dokumentasjon i tilknytning til byggverkets historie og eierskap.
 
3.2 FeFo kan av eget tiltak innhente dokumenter og befare byggverket
 
 4. Saksbehandling
 4.1 FeFos saksbehandling vil følge prinsippene i Finnmarksloven § § 4 og 18.
 
4.2 Det skal gjøres en individuell vurdering av hver enkelt sak.
 
4.3 I saker / søknader der eierpretendenten ikke ønsker å søke FeFo og eller
kommunen om tillatelse iht. plan og bygningsloven (pbl), forbeholder FeFo som grunneier seg retten til selv å ta opp og behandle saken og/eller søke kommunen om godkjenning av bygget.

5. Bygg med oppføringstidspunkt før 1986
5.1 Etter foreliggende dokumentasjon jf punkt 3 avgjør FeFo byggetidspunkt og eierskap.

5.2 Saken /søknaden sendes ikke på høring etter Finnmarksloven § 18.

5.3 Foreligger det grunnlag for  «fradeling til uendret bruk», rekvirerer FeFo matrikkelenhet fra kommunen som matrikkelmyndighet. Saken oversendes  til kommunen for behandling etter plbl. 

5.4 FeFo oppretter festekontrakt for punktfeste med eierpretendenten jf punkt 5.1

6. Bygg med oppføringstidspunkt mellom 1986- 2006
6.1 Saken / søknaden sendes på høring iht. Finnmarksloven § 18.
 
6.2 Etter vurdering av innkomne høringsuttalelser, og avklaring av byggets historie og
eierforhold oversendes saken til kommunen for behandling iht. pbl.
 
6.3 Dersom FeFo etter vurderingen i 6.2 kommer til at saken/søknaden ikke skal gis
festekontrakt avslås saken/søknaden. Avslaget skal være begrunnet. For en
eventuell fornyet behandling vises det til retningslinjene punkt 12.
 
6.4 Forutsatt kommunens positive vedtak (godkjenning etter pbl.) rekvirerer FeFo
matrikkelenhet fra kommunen.
 
6.5 FeFo oppretter punktfestekontrakt med eierpretendenten
 
6.6 Ved negativt vedtak fra kommunen (avslag etter pbl.) vurderer FeFo sanksjoner jf
punkt 8.
 
7. Bygg med oppføringstidspunkt etter 01.07.2006
7.1 FeFo vurderer om saken / søknaden sendes på høring iht. Finnmarksloven §§ 4 og 18 eller om det skal iverksettes sanksjoner etter pkt 8.
 
7.2 Dersom saken sendes på høring etter §§ 4 og 18, skal FeFo vurdere innkomne høringsuttalelser, avklare byggets historie og eierforhold og avgjør om saken skal oversendes saken til kommunen for
behandling iht. pbl. For eventuell fornyet behandling vises det til punkt 13.
 
7.3 Dersom FeFo etter vurderingen i 7.2 kommer til at saken/søknaden ikke skal gis
festekontrakt avslås saken/søknaden. Avslaget skal være begrunnet. Saken
oversendes sammen med FeFos vurdering til kommunen for behandling etter
pbl. kap 32, Ulovlighetsoppfølgning.
 
7.4 Forutsatt kommunens positive vedtak (godkjenning etter pbl.) vurderer FeFo om
det skal rekvireres matrikkelenhet fra kommunen. FeFo oppretter
punktfestekontrakt med eierpretendenten.
 

8. Sanksjonering
8.1 Som sanksjoner kan det kreves at bygget kreves fjernet eller rettet, eller at det overtas av FeFo.
 
8.2 FeFo vil samarbeide om sanksjonering med kommunen der bygget er plassert.
Som hovedregel vil FeFo ikke alene gjennomføre sanksjonering, men det skal
gjøres en vurdering iht. punkt 4.2.
 
8.3 Direktøren avgjør om FeFo skal sanksjonere med grunnlag i grunneierretten.
 

9. Festekontrakt (*)

9.1 Det inngås kontrakt for punktfeste av tomt til eksisterende bygg på søknadstidspunktet med mindre det bestemmes noe annet gjennom saksbehandlingen. Dette vil skje etter en individuell vurdering iht. punkt 4.2. 

Festekontrakten vil ikke gi rett til å utvide eller sette opp flere bygg på tomta.

9.2 Vilkår for tillatelse til bygget satt av kommunen gjengis med vedtaksdato. Det inntas i festekontrakten at alle bygningsmessige endringer er søknadspliktige og krever tillatelse både etter plan- og bygningsloven og fra FeFo som grunneier.

9.3 Festekontrakten skal tinglyses for eiers regning.

*Merknad: Punkt 9 endret av direktøren 6.feb. 2014. 

10. Erklæring
 I tilfeller der FeFo som grunneier har gitt illatelse i henhold til disse retningslinjene og saken er sendt kommunen for behandling etter plbl., men hvor kommunen ikke behandler søknaden innen rimelig tid eller avslår denne uten å sanksjonere etter plbl., kan FeFo utstede erklæring (grunneiers tillatelse) for utmarksbygg.
 
FeFo skal orientere kommunen om opprettelsen av erklærigen, samt be om at bygget registreres i matrikkelen og gis bygningsnummer. Det skal registreres hvem som er aktuell bygningseier.
Erklæringen skal omgjøres til punktfestekontrakt dersom kommunen på et senere tidspunkt godkjenner utmåling av punktfeste.
 
Dersom kommunen velger å sanksjonere/ fjerne bygget vil erklæringen bortfalle.
 
11. Omgjøring av erklæringer / kontrakter med særvilkår
 Eiere av lovlige eksisterende byggverk som har avtaler på særvilkår med FeFo,
(utforming, forbud mot låsing mv) kan søke om å få omgjortkontrakten/erklæringen til en punktfestekontrakt på ordinære vilkår. For FeFos behandling gjelder disse retningslinjer så langt de passer.
 
12. Næringshytter
12.1 Med næringshytter forstås bygninger satt opp med et næringsmessig behov.
Bygg i reindriften følger reglene i reindriftsloven og omfattes ikke av disse
retningslinjer.
 
12.2 Det kan søkes om bruksendring fra næring til fritidsfestekontrakt, dog punkt 4.3.
FeFo kan av eget tiltak iverksette saksbehandling jf punkt 4 og inngå
punktfestekontrakt jf punkt 9.
 
12.3 FeFo vil som hovedregel følge kommunens vedtak i saken, dog punkt 4.2.
 
12.4 For eldre næringshytter uten kontrakt og eller offentlig godkjenning kan det på lik linje med øvrige bygg omtalt i disse retningslinjer søkes om offentlig
godkjenning jf punkt 4.2.
 
13. Fornyet behandling 
En sak/søknad som er avgjort etter disse retningslinjer kan framlegges for FeFos styre for fornyet behandling, dersom det er kommet vesentlig nye opplysninger i saken, eller at saken/søknaden etter direktørens oppfatning er av prinsipiell karakter.
 
14. Utfyllende bestemmelser
Direktøren kan i medhold av disse retningslinjene fastsette utfyllende regler for
FeFos behandling av saker/søknader, foreta justeringer av foreliggende
retningslinjer innenfor retningslinjenes formål jf punkt 1.
  

Retningslinjer kontraktløse byggverk i utmark vedtatt den 05.07.2016