FEFO

Næring og industri

FeFo har 12 000 festekontrakter til bolig-, fritids- og øvrige formål i Finnmark. Nye tomter til næring eller industri tildeles som arealfeste.

Ved arealfeste måles tomten fysisk opp i terrenget med angitte grensepunkter. Festekontrakten gir fester rett til å bruke tomta i tråd med formålet i festekontrakten. Det betales en årlig leie – festeavgift – for denne retten.

Næring, industri og annet

Ny tomt

Disponering av Finnmarkseiendommen skal i utgangspunktet skje i tråd med godkjente kommunale arealplaner. Du må derfor undersøke om din søknad er i tråd med gjeldende plan før du sender søknad til FeFo.

Ved større prosjekter kan kommunen eller FeFo kreve at det utarbeides reguleringsplan før tildeling av tomt. Du kan da søke oss om opsjonsavtale i påvente av at reguleringsplanen utarbeides.

Informasjon om eiendomsutvikling

Søknadsskjema for ny tomt

 

 

Tilleggsareal

Du kan søke FeFo om tilleggsareal til din tomt. Gjeldende arealplanstatus for området og forholdet til naboeiendommer vil legge føringer for hva som tillates.

Dersom FeFo er positive til utvidelsen, kan vi i enkelttilfeller selge mindre arealer som tillegg. Alternativt kan det opprettes en ny festetomt dersom utvidelsen er stor. Det foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Søknadsskjema for tilleggsareal
 

Oppsigelse av festekontrakt

Ubebygde festetomter kan sies opp av fester. FeFo refunderer ikke kostnadene fra tildeling.

På bebygde festetomter må bygningen skjøtes over til ny fester, eller fjernes.

Mislighold av festeretten er oppsigelsesgrunn. Det samme gjelder avtalte kontraktsopphør (byggefrister og lignende).