Hold naturen ren

Vi oppfordrer deg som bruker av Finnmarkseiendommen til å ta med deg søpla hjem. 

Forsøpling og forurensning er forbudt. Det medfører straffeansvar å bryte bestemmelsene i forurensningsloven.

Kommunen er forurensningsmyndighet og kan pålegge forsøpler/forurenser å rydde opp, eventuelt kan kommunen rydde opp for forurensers regning. Hovedprinsippet i forurensningsloven er at det er forurenser som er ansvarlig for å rydde opp etter seg.

Det er med andre ord ikke grunneieren som er ansvarlig for den forsøpling som skjer på Finnmarkseiendommen, med mindre vi selv forsøpler. 

VI samarbeider med finnmarkskommunene som lokal forurensningsmyndighet om opprydding i spesielle tilfeller.

Statsforvalteren som forurensingsmyndighet

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Statsforvalteren, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.
     

KILDE: Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Hold Norge rent

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt!

Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling. Foreningens visjon er et Norge uten avfall på avveie. Sammen rydder vi Norge!

https://holdnorgerent.no/