Giisá Finnmarksloven

Vi bidrar til prosjekter som i særlig grad fremmer formålet i Finnmarksloven.

Den økonomiske rammen for ordningen fastsettes i de årlige budsjettene.

Vi prioriterer tiltak som:

  • fremmer formålet i Finnmarksloven
  • bidrar til å sikre og ivareta de interesser som FeFo skal gjøre i henhold til Finnmarksloven
  • bidrar til å stryke posisjonen til rettighetshavere på FeFo-grunn
  • bidrar til positiv samfunnsutvikling

Vi prioriterer få større prosjekter per år framfor mange små.

Hvem kan søke?

Alle som kan dokumentere evne til å gjennomføre tiltaket/prosjektet som planlagt. Det gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Sammenslutning av bedrifter kan søke om tilskudd til tiltak som bidrar til positiv samfunnsutvikling lokalt eller regionalt.

Søknad

Ordningen lyses ut i god tid før søknadsfrist. Søknader må være mottatt innen den fastsatte fristen. Støtte fra FeFo kan ikke utgjøre mer enn 30 prosent av tiltakets direkte kostander (det vil si utenom egeninnsats).

Søknaden må inneholde:

  • et totalbudsjett, hvor egenandel/dugnad og eventuelle andre tilskuddsmidler framkommer
  • hvordan bruken av FeFo-midlene skal benyttes
  • oversikt over de faktiske kostnader med prosjektet tidsplan

Søknadsfrist

1. mars

Hvor søker jeg?

Send søknad om Giisa - Finnmarksloven på dette skjemaet

Saksbehandling

Søknader til ordningen avgjøres i FeFos styre etter innstilling fra direktør. Det er ingen klageadgang på denne beslutningen.

Søknadene behandles samlet , og svar kan forventes normalt innen seks uker etter søknadsfristens utløp. Det kan imidlertid forekomme avvik av hensyn til møtedato for styremøter.

Før utbetaling skjer forutsettes det at tiltaket er fullfinansiert.

Rapportering

Den som har mottatt støtte skal levere en enkel rapport med bilder over tiltaket i ettertid. Rapporteringen skal sendes inn så fort som mulig etter gjennomføring, og senest 1. desember 

Det er adgang til å søke utsettelse på bruken av midlene med ett år.

Midler som ikke er brukt, eller dersom midlene er brukt til andre ting enn formålet i søknaden uten tillatelse fra oss skal i sin helhet betales tilbake.

Midler det ikke er rapportert for regnes som ikke brukt og skal tilbakebetales.

Synliggjøring av støtte

Den som mottar midler skal i all informasjon og markedsføring av tiltaket synliggjøre at vi har støttet tiltaket.