FEFO

Hundetrening

Planlegger du å trene hunden din, men ikke jakte? Og er du bosatt utenfor Finnmark? Da trenger du hundetreningskort.

Jakthundtrening, jakthundprøver og dressur kan bare foregå med tillatelse fra grunneieren. Bor du i Finnmark har du tillatelse fra FeFo til å trene jakthunden din på Finnmarkseiendommen - du trenger ikke hundetreningskort. Bosatte utenfor Finnmark må kjøpe hundetreningskort. Kortet gjelder ikke i båndtvangsperioden.

Sesongkort og dagskort for småviltjakt gjelder også som hundetreningstillatelse i det området og tidsrommet som jaktkortet er gyldig for. Elgjegere som har fått tildelt elgjakt på Finnmarkseiendommen har også tillatelse til å slippe hund. 

Vis hensyn og aktsomhet ved bruk av løs hund. Vi ber om særlig aktsom bruk av hund i områder med rein og minner om hundeeiers lovfestede ansvar, jf. hundeloven § 7 og reindriftsloven § 65. Det kan også foreligge kommunale båndtvangsbestemmelser. På høsten samles reinflokkene. Forstyrrelser kan spre flokkene og forårsake merarbeid.

Reindrift er en viktig samisk næring i Finnmark. Omtrent 80 prosent av arealene brukes av reindrifta. På Nibio ser du tidlig høstbeite og parringsland. Du kan også finne annen informasjon om reindrift, som flytteleier. Undersøk med reindriftsutøvere om det er rein i området, og hvordan du kan være til minst mulig hinder for deres arbeid med reinflokken. For mer  informasjon, kontakt Statsforvalteren i Troms og Finnmark, telefon 78 95 03 00.


Reinvett-regler for naturbrukere i områder med tamrein
Utarbeidet av Norges Jeger- og Fiskerforbund i samarbeid med Norske Reindriftsamers Landsforbund.

 • Skaff deg kunnskap om hvordan reindrifta bruker det området du har planer om å ferdes i, slik at du unngår å forstyrre.
 • Kontakt reindriftsutøvere du treffer på din tur. Disse kan gi nyttig informasjon både om rein og natur.
 • Respekter de lokale båndtvangsbestemmelsene for hund.
 • Sørg for å forvisse deg om at hunden ikke har interesse for rein dersom det er mulighet for at den kan komme løs.
 • Reinen er særlig sårbar for forstyrrelser under ettervinteren og våren (april og mai). Dyra er da svekket etter en lang vinter. Simlene kalver i mai måned og er da svært sårbare for alle typer forstyrrelser.
 • Under høsten samles reinflokkene for merking, skilling og flytting mellom beiteområder. Dette er en arbeidskrevende periode hvor forstyrrelser lett forårsaker store merkostnader og arbeid. Vis hensyn og unngå ferdsel i områder hvor reinsamling pågår.
 • Kall inn og kople løse hunder umiddelbart dersom du oppdager at det er samlet mye rein i området. Forlat området raskest mulig uten å forstyrre.
 • Unngå å forstyrre beitende rein. Gjentatte forstyrrelser vil presse reinene bort fra de beste beiteområdene og redusere opplagsnæringen for vinteren.
 • Unngå å forstyrre rein som oppholder seg på snøbreer på varme sommerdager.
 • Meld fra til politi eller statsforvalterens reindriftsavdeling dersom du oppdager skadet eller død rein.
 • Vær nøye med å stenge porter i reingjerder.
 • Meld fra dersom du oppdager skader eller hull i reingjerder.

Kontakt

Christina Bjørkli
utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 468 44 960