FEFO

Hundetrening

Planlegger du å trene hunden din, men ikke jakte? Og er du bosatt utenfor Finnmark? Da trenger du hundetreningskort.

Jakthundtrening, jakthundprøver og dressur kan bare foregå med tillatelse fra grunneieren. Bor du i Finnmark har du tillatelse fra FeFo til å trene jakthunden din på Finnmarkseiendommen - du trenger ikke hundetreningskort. Bosatte utenfor Finnmark må kjøpe hundetreningskort. Kortet gjelder ikke i båndtvangsperioden.

Sesongkort og dagskort for småviltjakt gjelder også som hundetreningstillatelse i det området og tidsrommet som jaktkortet er gyldig for. Elgjegere som har fått tildelt elgjakt på Finnmarkseiendommen har også tillatelse til å slippe hund. 

Vis hensyn og aktsomhet ved bruk av løs hund. Vi ber om særlig aktsom bruk av hund i områder med rein og minner om hundeeiers lovfestede ansvar, jf. hundeloven § 7 og reindriftsloven § 65. Det kan også foreligge kommunale båndtvangsbestemmelser. På høsten samles reinflokkene. Forstyrrelser kan spre flokkene og forårsake merarbeid.

Reindrift er en viktig samisk næring i Finnmark. Omtrent 80 prosent av arealene brukes av reindrifta. På Nordatlas vises områdene der det arbeides med rein. Undersøk med reindriftsutøvere om det er rein i området, og hvordan du kan være til minst mulig hinder for deres arbeid med reinflokken. For mer  informasjon, kontakt Statsforvalteren i Troms og Finnmark, telefon 78 95 03 00.


Reinvett-regler for naturbrukere i områder med tamrein
Utarbeidet av Norges Jeger- og Fiskerforbund i samarbeid med Norske Reindriftsamers Landsforbund.

 • Skaff deg kunnskap om hvordan reindrifta bruker det området du har planer om å ferdes i, slik at du unngår å forstyrre.
 • Kontakt reindriftsutøvere du treffer på din tur. Disse kan gi nyttig informasjon både om rein og natur.
 • Respekter de lokale båndtvangsbestemmelsene for hund.
 • Sørg for å forvisse deg om at hunden ikke har interesse for rein dersom det er mulighet for at den kan komme løs.
 • Reinen er særlig sårbar for forstyrrelser under ettervinteren og våren (april og mai). Dyra er da svekket etter en lang vinter. Simlene kalver i mai måned og er da svært sårbare for alle typer forstyrrelser.
 • Under høsten samles reinflokkene for merking, skilling og flytting mellom beiteområder. Dette er en arbeidskrevende periode hvor forstyrrelser lett forårsaker store merkostnader og arbeid. Vis hensyn og unngå ferdsel i områder hvor reinsamling pågår.
 • Kall inn og kople løse hunder umiddelbart dersom du oppdager at det er samlet mye rein i området. Forlat området raskest mulig uten å forstyrre.
 • Unngå å forstyrre beitende rein. Gjentatte forstyrrelser vil presse reinene bort fra de beste beiteområdene og redusere opplagsnæringen for vinteren.
 • Unngå å forstyrre rein som oppholder seg på snøbreer på varme sommerdager.
 • Meld fra til politi eller statsforvalterens reindriftsavdeling dersom du oppdager skadet eller død rein.
 • Vær nøye med å stenge porter i reingjerder.
 • Meld fra dersom du oppdager skader eller hull i reingjerder.

Kontakt

Christina Bjørkli
utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 468 44 960