FEFO

Hundetrening

Skal du trene hunden din, men ikke jakte? Da trenger du hundetreningskort.

I lov om hundehold § 8 er det spesifisert at jakthundtrening, jakthundprøver og dressur kun kan foregå etter tillatelse fra grunneier. Derfor er det opprettet et hundetreningskort på Finnmarkseiendommen. Hundetreningskortet er gyldig hele sesongen, utenom tidsrommet med båndtvang. Sesongkort og dagskort for småviltjakt gjelder som hundetreningstillatelse i området og tidsrommet jaktkortet er gyldig. Elgjegere som har fått tildelt elgjakt på Finnmarkseiendommen har også tillatelse til å slippe hund. 

Vis hensyn og aktsomhet ved bruk av løs hund. Vær spesielt forsiktig i områder hvor det befinner seg rein. På høsten samles reinflokkene, og små forstyrrelser kan spre flokkene og forårsake merarbeid. Vis hensyn og unngå ferdsel i områder hvor reinsamling pågår.  

Reindrift er en viktig samisk næring i Finnmark og krever store landområder. Omtrent 80 % av arealene i Finnmark blir brukt av reindrifta i løpet av året. På NordAtlas finner du kart som i grove trekk viser de områdene der det arbeides med rein fra jaktstart 10. september.

FeFo vil mane til særlig aktsom bruk av hund i områder hvor det befinner seg rein og minner om hundeeiers lovfestede ansvar, jf. hundeloven § 7 og reindriftsloven § 29.

Hvis du treffer reindriftsutøvere, forhør deg om de eller andre har rein i området, og hvordan du minst mulig kan være til hinder for deres arbeid med reinflokken. For mer informasjon, kontakt fylkesmannens reindriftsavdeling Vest-Finnmark (78 48 46 00) eller reindriftsavdeling Øst-Finnmark (78 46 87 00).


Reinvett-regler for naturbrukere i områder med tamrein
Utarbeidet av NJFF i samarbeid med NRL.

 • Skaff deg kunnskap om hvordan reindrifta bruker det området du har planer om å ferdes i, slik at du unngår å forstyrre.
 • Kontakt reindriftsutøvere du treffer på din tur. Disse kan gi nyttig informasjon både om rein og natur.
 • Respekter de lokale båndtvangsbestemmelsene for hund.
 • Sørg for å forvisse deg om at hunden ikke har interesse for rein dersom det er mulighet for at den kan komme løs.
 • Reinen er særlig sårbar for forstyrrelser under ettervinteren og våren (april og mai). Dyra er da svekket etter en lang vinter. Simlene kalver i mai måned og er da svært sårbare for alle typer forstyrrelser.
 • Under høsten samles reinflokkene for merking, skilling og flytting mellom beiteområder. Dette er en arbeidskrevende periode hvor forstyrrelser lett forårsaker store merkostnader og arbeid. Vis hensyn og unngå ferdsel i områder hvor reinsamling pågår.
 • Kall inn og kople løse hunder umiddelbart dersom du oppdager at det er samlet mye rein i området. Forlat området raskest mulig uten å forstyrre.
 • Unngå å forstyrre beitende rein. Gjentatte forstyrrelser vil presse reinene bort fra de beste beiteområdene og redusere opplagsnæringen for vinteren.
 • Unngå å forstyrre rein som oppholder seg på snøbreer på varme sommerdager.
 • Meld fra til politi eller fylkesmannens reindriftsavdeling dersom du oppdager skadet eller død rein.
 • Vær nøye med å stenge porter i reingjerder.
 • Meld fra dersom du oppdager skader eller hull i reingjerder.

Kontakt

Christina Bjørkli
Utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 468 44 960