FEFO

Store rovvilt

Jegere som har kjøpt jaktkort for småvilt kan jakte jerv, ulv og gaupe innenfor det området og den jakttida de har kjøpt småviltkort for.

Store rovvilt

Rovviltkortet

For å jakte bjørn, ulv, gaupe eller jerv på Finnmarkseiendommen må man løse rovviltkortet. Jaktkortsalget åpner 1. juli. 

Jegere som har kjøpt jaktkort for småvilt kan jakte jerv, ulv og gaupe innenfor det området og den jakttida de har kjøpt småviltkort for.

Ved lisensfelling må du registrere seg som lisensjeger.

Jegere bosatt utenfor Finnmark kan delta på lisensfelling og kvotejakt på Finnmarkseiendommen. 

Rovviltjakt for elgjegere

Hvis det er åpnet for lisensfelling, kan elgjegere delta på lisensfelling i ordinær jakttid i eget jaktfelt uten å kjøpe rovviltkort. Jegere som skal jakte bjørn innenfor eget jaktfelt oppfordres til å holde kontakt med nabojaktlag, spesielt ved skadeskyting. 

Lisensfelling

Offentlig myndighet kan åpne for lisensfelling på bjørn, ulv, jerv og gaupe. Lisensfelling er ikke ordinær jakt, men felling som er motivert av behovet for å redusere skader på husdyr og tamrein.

Dersom forvaltningen åpner for lisensfelling, fastsettes en kvote for felling av et bestemt antall individer innenfor geografisk avgrensede områder.

For å delta i lisensfelling må man være registrert lisensjeger

Årets kvoter:

Jerv
For region 8 Finnmark er det fastsatt en samlet kvote på 25 jerv, hvorav maksimalt antall tisper er 16. Av kvoten kan inntil 8 felles i A-området, hvorav inntil fire tisper.

Lisensperioden starter 10. september og varer til 15. februar 2021.

Les mer om kvotene for lisensjakt på jerv på Miljødirektoratets sider:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/fagmeldinger/2020/september-2020/lisensfelling-pa-140-jerv-i-host-og-vinter/

Brunbjørn
Miljødirektoratet har besluttet at de ikke åpner for lisensfelling av brunbjørn i region 8 Troms/Finnmark i 2020.

Begrunnelsen er at bestanden av bjørn fortsatt ligger under bestandsmålet i denne rovviltregionen og at det ikke foreligger et bestandsmessig grunnlag for å redusere bestanden eller å regulere bestandens utbredelse. Miljødirektoratet viser for øvrig til at dersom det oppstår akutte skadesituasjoner forårsaket av bjørn vil skadefelling av skadegjørende individ kunne vurderes i henhold til gjeldende regelverk.

Gaupe og ulv
For gaupe og ulv ble det ikke åpnet for lisensjakt i region 8 Troms/Finnmark i 2020.

Les mer om lisensjakt på nettsidene til Fylkesmannen

Kvotejakt

Offentlig myndighet kan åpne for kvotejakt på gaupe. Kvotejakt er ordinær jakt på et bestemt antall individer. Det ble ikke åpnet for kvotejakt i region 8 Troms/Finnmark sesongen 2020.

Les mer på hjemmesidene til Fylkesmannen

Kontakt

Anders Aarthun Ims
Utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 977 64 667