FEFO

Småvilt

Jaktkort. Førstegangsjegere. Hundetrening

Jaktkort på Finnmarkseiendommen
Jaktkort kjøpes på natureit.no og hos lokale kortselgere (klikk på Selgere i kartet). For å sjekke om der er ledige jaktkort for tilreisende kan du starte kjøpsflyten for dagskort. Da får du fram status for de enkelte jaktfelt og datoer. Men gjeldende prinsipp er at jeger som melder seg først, får velge først.

Jegeravgiften må betales før kjøp av jaktkort. Jegeravgiften betales gjennom Brønnøysundregistrene.

Antall jegere i et jaktfelt reguleres ved behov. Samlet jakttrykk i jaktfelt kan også reguleres. Dagskvoter og sesongkvoter kan innføres. 

Brudd på FeFos bestemmelser om småviltjakt kan føre til inndragning av jaktkort, utestengelse og/eller anmeldelse.

Lokale jegere
Salg av sesongkort for bosatte i Finnmark åpner 1. juli. Kortet kan aktiveres fra 1. august. Småviltkort fra forrige sesong er gyldige fram til 1. august, og gjelder for arter av småvilt med tidligere jakttidstart enn 1. august.

Reindriftsutøvere er fritatt fra å betale jaktkort, men skal betale jegeravgiften. Forutsetningen for fritak er at jakt eller fangst foregår i et område hvor reindriftsutøveren er under lovlig opphold med rein. 

Snarefangstkort
Alle jegere som vil fangste ryper med snare på Finnmarkseiendommen må løse et eget snarefangstkort. Snarefangst av ryper er kun tillatt for personer med registrert bostedsadresse i Finnmark.

Skoler og barnehager som underviser om snarefangst kan få gratis snarefangstkort til den som gir undervisningen. Jaktkortet skrives ut av FeFo.

Tilreisende
Jegere bosatt utenfor Finnmark kan kjøpe jaktkort fra 1. august, da legges et begrenset antall dagskort ut for salg. Etter bestandskartlegging vurderes det å legge ut flere dagskort. Jegere bosatt utenfor Finnmark og Norge kan også kjøpe og aktivere sesongkort for enkeltkommuner fra 1. august, men sesongkortet kan ikke aktiveres for datoer tidligere enn 25. september. Sesongkort må aktiveres før det er gyldig.

Dagskort er kun gyldig for jaktfeltet det er aktivert i. Dagskort gjelder for jakt på alle jaktbare småviltarter.

Jaktkort for jegere under 20 år bosatt utenfor Finnmark er gyldig på hele Finnmarkseiendommen fra 21. august.

Førstegangsjegere og jegere under 20 år bosatt i Finnmark
Gratis jaktkort tilbys alle førstegangsjegere i bostedskommunen. Jaktkortet skrives ut av FeFo. 

Skaff deg gratis sesongkort til din første jakt
1. Du må ha en brukerprofil på NatureIT for å motta kortet. Opprett bruker i NatureIT. 
2. Gå til kortsalgportalen NatureIT, fyll inn opplysninger og klikk Send. Jegeravgift må være betalt. 
3. Du vil motta e-post når jaktkortet er klart.

Jegere under 20 år bosatt i Finnmark får 80 prosent rabatt på sesongkort for bostedskommune og sesongkort gyldig for hele Finnmarkseiendommen. Når du kjøper jaktkort justeres prisen automatisk etter alder.

Skoleelever, studenter og vernepliktige i Finnmark regnes som fast bosatte i kommunen de studerer / avtjener verneplikt i. 

Salg av hundetreningskort
Bor du i Finnmark har du tillatelse fra FeFo til å trene jakthunden din på Finnmarkseiendommen - du trenger ikke hundetreningskort. Bosatte utenfor Finnmark som ønsker å trene jakthunden på Finnmarkseiendommen må kjøpe hundetreningskort. Hundetreningskortet er gyldig hele sesongen, utenom tidsrom med båndtvang. I hundeloven § 8 er det spesifisert at jakthundtrening, jakthundprøver og dressur kun kan foregå etter tillatelse fra grunneier.

Sesongkort og dagskort for småviltjakt gjelder også som hundetreningstillatelse.

Aktivere jaktkort, jaktfelt

Jaktkortet må aktiveres før jaktstart på hønsefugl, hare, and, gås og sjøfugl. Dette gjelder også snarefangst på ryper. Å aktivere jaktkortet betyr at jeger melder inn hvilket jaktfelt og hvilken dag det planlegges å jakte. Jaktkort kan aktiveres fra 1. august. For jakt på rovvilt er ikke aktivering av jaktkort nødvendig.

Dagskort
Dagskort aktiveres automatisk ved kjøp. Jegere med dagskort kan endre aktivert jaktfelt dersom det er ledig plass i annet jaktfelt og endringen gjøres før planlagt jaktdag.

Sesongkort
Sesongkort må aktiveres før du skal jakte. Sesongkort kan aktiveres for ti dager om gangen. Du kan aktivere kortet på flere måter:

 • Søk opp appen NatureIT  i Google Play (Android) eller App Store (iPhone) og last ned. Logg inn med brukernavn og passord.
 • Aktivere jaktkort på nettside: logg inn på natureit.no eller bruk kortnummer og passord (se øverst til høyre på jaktkortet).  
 • Aktivere via SMS. Send <fefojakt> mellomrom <jaktfelt> til 1963. Eks. "fefojakt KAU8" til 1963. Jaktkortet blir aktivert samme dag som meldingen sendes. 

Jaktfelt
Finnmarkseiendommen er inndelt i jaktfeltJaktkortet skal aktiveres i jaktfeltet du skal jakte i.

Jaktkortet er fremdeles gyldig i hele kommunen (sesongkort kommune) eller på hele Finnmarkseiendommen (sesongkort Finnmarkseiendommen).

De som har sesongkort kan endre jaktfelt ved rapportering.

Antall tilreisende jegere i et jaktfelt reguleres. 

På Finnmarkseiendommen finnes områder, som gjennom offentlig regulering, har begrenset adgang til småviltjakt. Opplysninger om verneområder, deres avgrensning og vernebestemmelser kan fås ved henvendelse til Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Statens naturoppsyn (SNO) eller kommune.

Fangstrapportere

Husk å fangstrapportere på natureit.no etter endt jakt og fangst. Du kan også rapportere med mobilappen Natureit. Du rapporterer også for aktiverte dager du ikke ble å jakte.

Logg inn på din konto, eller bruk kortnummeret og passordet øverst til høyre på jaktkortet. Jegere med sesongkort bes om å rapportere fangst fortløpende gjennom sesongen. 30. april er siste frist for fangstrapport. 

Manglende fangstrapport utløser et gebyr. Gebyret legges til ved kjøp av jaktkort påfølgende sesong.  

Refusjon av jaktkort

Har du likevel ikke anledning å benytte jaktkortet du kjøpte? Kjøp av jaktkort er ikke omhandlet av kjøpsloven og som hovedregel refunderer vi ikke kjøpt kort. Dersom du er forhindret fra å reise på jakt eller ønsker å endre jaktområde, så kan vi vurdere saken nærmere. Send e-post til post@fefo.no før planlagt jakttur. Oppgi jaktkortnummer og forklar hvorfor du ikke kan benytte kortet. Deler av jaktkort refunderes ikke. Eventuelle refusjoner krediteres konto benyttet ved kjøpet.

Snarefangst

Snarefangst
Snarefangst av ryper er kun tillatt for personer med registrert bostedsadresse i Finnmark. 

 • Alle jegere som vil fangste ryper med snare på Finnmarkseiendommen må løse et eget snarefangstkort. 
 • Aktivering av jaktkort og fangstrapportering til FeFo er påkrevd ved snarefangst.
 • Det skal også sendes skriftlig melding til fangstkommunen senest ti dager før fangst tar til. Meldingen skal gi opplysninger om fangstmannens navn, adresse, fangstområde og fangstperiode. Se § 36 i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.
 • Senest ti dager etter utløpet av jakttiden for rype skal fangstmannen på fastsatt skjema rapportere fangstresultatet til kommunen.
 • Alle snarer skal være fjernet innen fangsttidens utløp.
Opplæring i jakt og fangst

Den som utøver jakt på småvilt må være fylt 16 år og ha bestått jegerprøven.

I løpet av kalenderåret du fyller 14 år og fram til fylte 16 år, kan du delta i jakt for å få opplæring i:

 • Småviltjakt med våpen.
 • Fangst av villmink, mår, rype og kråkefugl.

For å delta som opplæringsjeger, må du:

 • Ha samtykke fra foreldre eller foresatte.
 • Være under forsvarlig tilsyn av person som har fylt 20 år.
 • Tilsynspersonen skal ha mulighet til å kontrollere og instruere deg når du er under opplæring. 

Det kreves ikke bestått jegerprøve under opplæringsjakt på småvilt. Tilsynsperson må ha jaktkort og aktivert kortet før jakt. Den som er under opplæring har ikke egen dagskvote eller sesongkvote. Les mer i Lovdata om utøvelse av jakt, felling og fangst.

Rovviltjakt

Jegere som kjøper sesongkort for småviltjakt trenger ikke å kjøpe smårovviltkort. Vi tilbyr et eget jaktkort for jegere som kun ønsker å jakte på smårovvilt

Der det er åpnet for lisensfelling / kvotejakt, gjelder jaktkort for småvilt også for jakt på jerv, ulv og gaupe. 

Ved lisensjakt må du registrere deg som lisensjeger. For jakt på bjørn må du løse jaktkort for store rovvilt

Privat eiendom

Finnmarkseiendommen utgjør 95 prosent av Finnmarks areal, resten eies av andre grunneiere. Særlig på øyene i Vest-Finnmark er det private eiendommer.

Sett deg inn i hvor det er privat eiendom. Eiendomsgrenser finner du på Nordatlas og FeFos eiendomssider.  Grensene kan være unøyaktige, og vi ber jegerne forholde seg til gjeldende skilting. 

Reinvett-regler

Omtrent 80 prosent av arealene på Finnmarkseiendommen blir brukt av reindrifta i løpet av året. 

På Nibio ser du høstbeite. Du kan også finne annen informasjon om reindrift, som flytteleier.

FeFo anmoder til særlig aktsom bruk av hund i reinbeiteområder, se hundeloven § 7  og reindriftsloven § 65.

Reinvett-regler

 • Respekter båndtvangsbestemmelsene. Gjør deg kjent med lokale hundeforskrifter. 
 • Når du oppdager rein, kall inn hunden, vis hensyn og ta den om nødvendig i bånd. 
 • Reinspor i snøen? Vær oppmerksom – rein i området. 
 • Ser du én rein? Vær oppmerksom – mest sannsynlig er det flere dyr i området. 
 • Skaff deg kunnskap om reindrifta i områdene du ferdes i.  
 • Gjør tiltak for å gjøre hunden din uinteressert i rein. 
 • Steng porten i reingjerdet hvis du selv har åpnet den. 
 • Meld fra til politi tlf. 02800 dersom du oppdager skadet eller død rein. 
 • Kontakt Statsforvalteren i Troms og Finnmark tlf. 78 95 03 00 for mer informasjon om reindrift. 

Takk for at du tar hensyn til reinen når du ferdes på Finnmarkseiendommen. 

Reinen er særlig sårbar for forstyrrelser om våren (april og mai).    

Taksering

Det gjennomføres årlige takseringer av ryper og skogsfugl på Finnmarkseiendommen.
Rypetakseringen starter 5. august og pågår til 20. august.  Takseringsresultatene publiseres i slutten av august. Resultater fra våre områder finner du på Hønsefuglportalen - velg rapporteringsområde (Indre Finnmark, Vest Finnmark kyst, Øst Finnmark, Pasvik).

Næringsvirksomhet - Reiselivsbedrifter

Reiselivsbedrifter kan søke om prioriterte jaktkort for sine kunder. Søknad sendes til post@fefo.no seinest 1. juni. Søkere må legge fram organisasjonsnummer, samt godkjent skatteattest ikke eldre enn seks måneder. Søkere må oppgi navn på kundene det søkes jaktkort for. Lokale reiselivsbedrifter skal prioriteres.

I områder med særlige utfordringer forsøker FeFo å tilrettelegge ordninger for lokalt næringsliv, som også ivaretar hensynet til andre brukere. 

Se FeFos retningslinjer for småviltjakt

Kontakt

Christina Bjørkli
Utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 468 44 960