FEFO

Småvilt

Småvilt

Jaktkort

Jaktkort kjøpes på natureit.no og hos lokale kortselgere.
Ved kjøp av jaktkort sjekkes jegernummeret opp mot Jegerregisteret. Det er ikke mulig å kjøpe jaktkort på Finnmarkseiendommen hvis jegeravgift ikke er betalt. Jegeravgiften betales gjennom Brønnøysundregistrene.

Ved kjøp av jaktkort kontrolleres fødselsdato mot jegernummer, og prisen justeres automatisk etter alder og bosted. Ungdom under 20 år bosatt i Finnmark får automatisk 80 % rabatt på sesongkort.

Gratis sesongkort for bostedskommunen tildeles til de som tar jegerprøven. Dersom du tar jegerprøven før du fyller 16 år vil du kunne delta på opplæringsjakt fram til du fyller 16 år. Når du har fylt 16 år må du ha eget jaktkort, og du kan da for første jaktsesong som selvstendig jeger få gratis jaktkort for bostedskommunen din. Kontakt oss dersom du ønsker slikt gratis jaktkort.   

Lokale kortselgere tar gebyr ved salg av jaktkort.

Tilreisende jegere kan kjøpe dagskort. For tilreisende jegere er sesongkortet gyldig i gjeldende kommune fra 25. september. Unntaket er jaktkort for tilreisende ungdom som er gyldig på hele Finnmarkseiendommen fra 10. september. 

Salg av sesongkort for bosatte i Finnmark åpner 1. juli. Sesongkort kan aktiveres fra 1. august.

Skoleelever, studenter og vernepliktige i Finnmark regnes som fast bosatte i kommunen de studerer / avtjener verneplikt i.

Tilreisende kan kjøpe jaktkort fra 1. august, da legges et begrenset antall dagskort ut for salg. Etter bestandskartlegging og basert på resultat av denne vurderes det å legge ut flere dagskort. 

Dagskort er kun gyldig for jaktfeltet det er aktivert i. Jeger med dagskort kan endre aktivert jaktfelt dersom det er ledig plass i annet jaktfelt og endringen gjøres før planlagt jaktdag. 

Småviltkort fra forrige sesong er gyldige fram til 1. august, og gjelder for arter med tidligere jakttidstart enn 1. august. 

FeFo kan ved behov regulere antall jegere i et jaktfelt. Samlet jakttrykk i jaktfelt kan også reguleres. Dagskvoter og sesongkvoter kan innføres ved behov.

Brudd på FeFos bestemmelser om småviltjakt kan føre til inndragning av jaktkort, utestengelse og/eller anmeldelse.

Opplæringsjakt

Tilsynsfører må ha løst jaktkort og aktivert kortet før jakt. Opplæringsjeger er fritatt fra å betale jegeravgift og skal heller ikke løse jaktkort på Finnmarkseiendommen. Opplæringsjeger har ikke egen dagskvote eller sesongkvote. Viltkvoten er sammen med tilsynsfører. 

Hundetreningskort

I hundeloven § 8 er det spesifisert at jakthundtrening, jakthundprøver og dressur kun kan foregå etter tillatelse fra grunneier. Derfor selger FeFo et hundtreningskort. Hundetreningskortet er gyldig hele sesongen, utenom tidsrom med båndtvang. Sesongkort og dagskort for småviltjakt gjelder også som hundetreningstillatelse.

Kjøp jaktkort

 

Aktivering av jaktkort

Aktivering av jaktkort er pliktig ved jakt på hønsefugl, hare, ender, gjess og sjøfugl. Jaktkort kan aktiveres fra 1. august. Jaktkort skal også aktiveres før snarefangst på ryper. For jakt på rovvilt er ikke aktivering av jaktkort nødvendig.

Dagskort aktiveres automatisk ved kjøp.

Sesongkort aktiveres ikke automatisk, og du må selv aktivere kortet før jakta starter. 

For å aktivere jaktkort: logg inn på natureit.no eller bruk kortnummer og passord (se øverst til høyre på jaktkortet). Sesongkort kan aktiveres for flere dager om gangen.  

Du kan også aktivere jaktkortet via SMS. Send <fefojakt> mellomrom <jaktfelt> til 1963. Eks. "fefojakt KAU8" til 1963. Jaktkortet blir aktivert samme dag som meldingen sendes. 

Får du ikke til å aktivere? Kontakt lokale kortselgere eller ring 78 95 50 00 så hjelper vi deg å aktivere. 

Fangstrapportering

Husk å fangstrapportere på natureit.no etter endt jakt og fangst. Logg inn på din konto, eller bruk kortnummeret og passordet øverst til høyre på jaktkortet. Jegere med sesongkort bes å rapportere fangst fortløpende gjennom sesongen. Siste frist for fangstrapportering er 30. april. 

Manglende fangstrapportering for småviltjakt på Finnmarkseiendommen utløser et gebyr. Gebyret legges til ved kjøp av jaktkort påfølgende sesong.  
Rapporter fangst

Jaktfelt

Finnmarkseiendommen er inndelt i jaktfelt.  Jaktkortet skal aktiveres i jaktfeltet du skal jakte i.
Jaktkortet er fremdeles gyldig i hele kommunen (kommunekort) eller på hele Finnmarkseiendommen (fylkeskort).

Du kan for sesongkort endre jaktfelt ved rapportering.

Ved behov kan det reguleres på antall tilreisende jegere i et jaktfelt.

På Finnmarkseiendommen finnes områder som gjennom offentlig regulering har begrenset adgang til småviltjakt. Nærmere opplysninger om naturreservater, deres avgrensning og vernebestemmelser kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Finnmark, Statens Naturoppsyn (SNO) eller vedkommende kommune.

Rovviltjakt

Jegere som kjøper sesongkort for småviltjakt trenger ikke å kjøpe smårovviltkort i tillegg. Vi tilbyr et eget jaktkort for jegere som kun ønsker å jakte på smårovvilt

Hvis det er åpnet for lisensfelling/kvotejakt kan jegere som har kjøpt jaktkort for småvilt jakte jerv, ulv og gaupe innenfor det området og den jakttida de har kjøpt småviltkort for. Ved lisensjakt må man registrere seg som lisensjeger. For jakt på bjørn må man løse jaktkort for store rovvilt

Privat eiendom i Finnmark

Ikke hele Finnmark er Finnmarkseiendommen. Sett deg inn i hvor det er privat eiendom. Eiendomsgrenser finner du  på Nordatlas.no. Grensene kan være unøyaktige, og vi ber jegerne forholde seg til gjeldende skilting. Særlig på øyene i Vest-Finnmark er det endel privat eiendom.

Småviltjakt og reindrift

Vær aktsom ved bruk av hund i områder hvor det befinner seg rein. På høsten samles reinflokkene og små forstyrrelser kan spre flokkene og forårsake merarbeid. Vis hensyn og unngå ferdsel i områder hvor reinsamling pågår.  

Reindrift er en viktig samisk næring i Finnmark og krever store landområder. Omtrent 80 % av arealene i Finnmark blir brukt av reindrifta i løpet av året. På NordAtlas finner du kart som i grove trekk viser de områdene der det arbeides med rein fra jaktstart 10. september.

FeFo vil mane til særlig aktsom bruk av hund i områder hvor det befinner seg rein og minner om hundeeiers lovfestede ansvar, jf. hundeloven § 7 og reindriftsloven § 65.

Hvis du treffer reindriftsutøvere, forhør deg om de eller andre har rein i området, og hvordan du minst mulig kan være til hinder for deres arbeid med reinflokken. For mer informasjon, kontakt fylkesmannens reindriftsavdeling Vest-Finnmark (78 48 46 00) eller reindriftsavdeling Øst-Finnmark (78 46 87 00).


Reinvett-regler for naturbrukere i områder med tamrein
Utarbeidet av NJFF i samarbeid med NRL.

 • Skaff deg kunnskap om hvordan reindrifta bruker det området du har planer om å ferdes i, slik at du unngår å forstyrre.
 • Kontakt reindriftsutøvere du treffer på din tur. Disse kan gi nyttig informasjon både om rein og natur.
 • Respekter de lokale båndtvangsbestemmelsene for hund.
 • Sørg for å forvisse deg om at hunden ikke har interesse for rein dersom det er mulighet for at den kan komme løs.
 • Reinen er særlig sårbar for forstyrrelser under ettervinteren og våren (april og mai). Dyra er da svekket etter en lang vinter. Simlene kalver i mai måned og er da svært sårbare for alle typer forstyrrelser.
 • Under høsten samles reinflokkene for merking, skilling og flytting mellom beiteområder. Dette er en arbeidskrevende periode hvor forstyrrelser lett forårsaker store merkostnader og arbeid. Vis hensyn og unngå ferdsel i områder hvor reinsamling pågår.
 • Kall inn og kople løse hunder umiddelbart dersom du oppdager at det er samlet mye rein i området. Forlat området raskest mulig uten å forstyrre.
 • Unngå å forstyrre beitende rein. Gjentatte forstyrrelser vil presse reinene bort fra de beste beiteområdene og redusere opplagsnæringen for vinteren.
 • Unngå å forstyrre rein som oppholder seg på snøbreer på varme sommerdager.
 • Meld fra til politi eller fylkesmannens reindriftsavdeling dersom du oppdager skadet eller død rein.
 • Vær nøye med å stenge porter i reingjerder.
 • Meld fra dersom du oppdager skader eller hull i reingjerder.

Kontakt Fylkesmannen i Finnmark

Reindriftsutøvere er fritatt fra å betale jaktkort til FeFo, men skal betale jegeravgiften for å utøve jakt eller fangst. Forutsetningen for dette er at jakt eller fangst foregår i et område hvor utøveren er under lovlig opphold med rein. Når jakt eller fangst foregår i andre områder, er reindriftsutøvere også pliktig til å løse jaktkort.

Taksering

Rypetakseringen på Finnmarkseiendommen starter 5. august og pågår til 20. august. 

Det gjennomføres årlige takseringer av ryper og skogsfugl på Finnmarkseiendommen. Mer informasjon om taksering finner du hønsefuglportalen.no


Klikk for stort bilde

Kontakt

Christina Bjørkli
Utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 468 44 960
Fant du det du søkte etter?