FEFO

Småvilt

Småvilt

Jaktkort

Generelt om jaktkort på Finnmarkseiendommen
Jaktkort kjøpes på natureit.no og hos lokale kortselgere (se kart).

Jegeravgiften må være betalt før kjøp av jaktkort. Jegeravgiften betales gjennom Brønnøysundregistrene.

Antall jegere i et jaktfelt reguleres ved behov. Samlet jakttrykk i jaktfelt kan også reguleres. Dagskvoter og sesongkvoter kan innføres. 

Brudd på FeFos bestemmelser om småviltjakt kan føre til inndragning av jaktkort, utestengelse og/eller anmeldelse.

Lokale jegere
Salg av sesongkort for bosatte i Finnmark åpner 1. juli. Sesongkort kan aktiveres fra 1. august. Småviltkort fra forrige sesong er gyldige fram til 1. august, og gjelder for arter av småvilt med tidligere jakttidstart enn 1. august. 

Reindriftsutøvere er fritatt fra å betale jaktkort, men skal betale jegeravgiften. Forutsetningen er at jakt eller fangst foregår i et område hvor reindriftsutøveren er under lovlig opphold med rein. 

Tilreisende
Jegere kan kjøpe jaktkort fra 1. august, da legges et begrenset antall dagskort ut for salg. Etter bestandskartlegging vurderes det å legge ut flere dagskort. 

Jegere bosatt utenfor Finnmark og Norge kan kun kjøpe dagskort fram til 25. september. Deretter kan disse også kjøpe sesongkort for enkeltkommuner. Kortet må aktiveres før det er gyldig.

Dagskort er kun gyldig for jaktfeltet det er aktivert i. Jegere med dagskort kan endre aktivert jaktfelt dersom det er ledig plass i annet jaktfelt og endringen gjøres før planlagt jaktdag.

Førstegangsjegere og ungdom
Gratis jaktkort tilbys alle førstegangsjegere i bostedskommunen. Jaktkort for ungdom bosatt utenfor Finnmark er gyldig på hele Finnmarkseiendommen fra 10. september. 

Når du kjøper jaktkort justeres prisen automatisk etter alder og bosted. Ungdom under 20 år bosatt i Finnmark får 80 prosent rabatt på sesongkort.

Skoleelever, studenter og vernepliktige i Finnmark regnes som fast bosatte i kommunen de studerer / avtjener verneplikt i. 

Opplæringsjakt
Tilsynsfører må ha løst jaktkort og aktivert kortet før jakt. Opplæringsjeger er fritatt fra å betale jegeravgift og skal heller ikke løse jaktkort på Finnmarkseiendommen. Opplæringsjeger har ikke egen dagskvote eller sesongkvote. Viltkvoten er sammen med tilsynsfører. 

Salg av hundetreningskort
Hundetreningskortet er gyldig hele sesongen, utenom tidsrom med båndtvang.
I hundeloven § 8 er det spesifisert at jakthundtrening, jakthundprøver og dressur kun kan foregå etter tillatelse fra grunneier.

Sesongkort og dagskort for småviltjakt gjelder også som hundetreningstillatelse.

Aktivering av jaktkort

Jaktkortet må aktiveres før jaktstart på hønsefugl, hare, ender, gjess og sjøfugl. Dette gjelder også snarefangst på ryper. Jaktkort kan aktiveres fra 1. august. For jakt på rovvilt er ikke aktivering av jaktkort nødvendig.

Dagskort aktiveres automatisk ved kjøp.

Sesongkort aktiveres ikke automatisk, og du må selv aktivere kortet før jakta starter. 

For å aktivere jaktkort: logg inn på natureit.no eller bruk kortnummer og passord (se øverst til høyre på jaktkortet). Sesongkort kan aktiveres for flere dager om gangen.  

Du kan også aktivere jaktkortet via SMS. Send <fefojakt> mellomrom <jaktfelt> til 1963. Eks. "fefojakt KAU8" til 1963. Jaktkortet blir aktivert samme dag som meldingen sendes. 

Får du ikke til å aktivere? Kontakt lokale kortselgere eller ring oss på 78 95 50 00. 

Fangstrapportering

Husk å fangstrapportere på natureit.no etter endt jakt og fangst.

Logg inn på din konto, eller bruk kortnummeret og passordet øverst til høyre på jaktkortet. Jegere med sesongkort bes å rapportere fangst fortløpende gjennom sesongen. 30. april er siste frist for fangstrapportering. 

Manglende fangstrapportering for småviltjakt på Finnmarkseiendommen utløser et gebyr. Gebyret legges til ved kjøp av jaktkort påfølgende sesong.  

Jaktfelt

Finnmarkseiendommen er inndelt i jaktfeltJaktkortet skal aktiveres i jaktfeltet du skal jakte i.

Jaktkortet er fremdeles gyldig i hele kommunen (sesongkort kommune) eller på hele Finnmarkseiendommen (sesongkort Finnmarkseiendommen).

De som har sesongkort kan endre jaktfelt ved rapportering.

Antall tilreisende jegere i et jaktfelt reguleres. 

På Finnmarkseiendommen finnes områder, som gjennom offentlig regulering, har begrenset adgang til småviltjakt. Nærmere opplysninger om naturreservater, deres avgrensning og vernebestemmelser kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Statens Naturoppsyn (SNO) eller kommune.

Rovviltjakt

Jegere som kjøper sesongkort for småviltjakt trenger ikke å kjøpe smårovviltkort. Vi tilbyr et eget jaktkort for jegere som kun ønsker å jakte på smårovvilt

Der det er åpnet for lisensfelling / kvotejakt, gjelder jaktkort for småvilt også for jakt på jerv, ulv og gaupe. 

Ved lisensjakt må du registrere deg som lisensjeger. For jakt på bjørn må du løse jaktkort for store rovvilt

Privat eiendom i Finnmark

Ikke hele Finnmark er Finnmarkseiendommen. Særlig på øyene i Vest-Finnmark er det endel privat eiendom. Sett deg inn i hvor det er privat eiendom. Eiendomsgrenser finner du på Nordatlas.no. Grensene kan være unøyaktige, og vi ber jegerne forholde seg til gjeldende skilting. 

Reinvett-regler

Reindrift er en viktig samisk næring på Finnmarkseiendommen. Omtrent 80 prosent av arealene blir brukt av reindrifta i løpet av året. 

På NordAtlas finner du oversikt over reindriftsområdene. Sjekk om det er rein i området du vil ferdes i, og hvordan du ikke blir til hinder for arbeidet med reinflokkene.

FeFo anmoder til særlig aktsom bruk av hund i reinbeiteområder, se hundeloven § 7  og reindriftsloven § 65.

Reinvett-regler 

 • Skaff deg kunnskap om hvordan reindrifta bruker områdene du vil ferdes i. Slik unngår du å forstyrre reinen.
 • Kontakt reindriftsutøvere du møter. De kan gi nyttig informasjon både om reinens bevegelser, vær og natur.
 • Respekter de lokale båndtvangsbestemmelsene for hund.
 • Sørg for å forvisse deg om at hunden ikke har interesse for rein, dersom det er mulighet for at den kan komme løs.
 • Reinen er særlig sårbar for forstyrrelser under ettervinteren og våren (april og mai). Dyra er svekket etter en lang vinter. Simlene kalver i mai måned og er da sårbare for alle typer forstyrrelser.
 • Vis hensyn og unngå ferdsel i områder hvor reinsamlinger pågår. Under høsten samles reinflokkene for merking, skilling og flytting mellom beiteområder. Dette er en arbeidskrevende periode hvor forstyrrelser lett forårsaker store merkostnader og arbeid.
 • Kall inn og kople hunder dersom du oppdager at det er samlet mye rein i området. Forlat området raskest mulig uten å forstyrre.
 • Unngå å forstyrre beitende rein. Gjentatte forstyrrelser vil presse reinene bort fra de beste beiteområdene og redusere opplagsnæringen for vinteren.
 • Unngå å forstyrre rein som oppholder seg på snøbreer på varme sommerdager.
 • Meld fra til politi eller Fylkesmannen i Troms og Finnmark dersom du oppdager skadet eller død rein.
 • Vær nøye med å stenge porter i reingjerder.
 • Meld fra dersom du oppdager skader eller hull i reingjerder.

For mer informasjon, kontakt Fylkesmannen i Troms og Finnmark, tlf. 77 64 20 00.

Taksering

Det gjennomføres årlige takseringer av ryper og skogsfugl på Finnmarkseiendommen
Rypetakseringen starter 5. august og pågår til 20. august. 
Mer informasjon om taksering finner du hønsefuglportalen.no

Kontakt

Christina Bjørkli
Utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 468 44 960