FEFO

Småvilt

Småvilt

Jaktkort

Generelt om jaktkort på Finnmarkseiendommen
Jaktkort kjøpes på natureit.no og hos lokale kortselgere. Pris på jaktkort finner du i kortsalgportalen.

Jegeravgiften må være betalt før kjøp av jaktkort. Jegeravgiften betales gjennom Brønnøysundregistrene.

Antall jegere i et jaktfelt reguleres ved behov. Samlet jakttrykk i jaktfelt kan også reguleres. Dagskvoter og sesongkvoter kan innføres. 

Brudd på FeFos bestemmelser om småviltjakt kan føre til inndragning av jaktkort, utestengelse og/eller anmeldelse.

Lokale jegere
Salg av sesongkort for bosatte i Finnmark åpner 1. juli. Sesongkort kan aktiveres fra 1. august. Småviltkort fra forrige sesong er gyldige fram til 1. august, og gjelder for arter av småvilt med tidligere jakttidstart enn 1. august. 

Reindriftsutøvere er fritatt fra å betale jaktkort, men skal betale jegeravgiften. Forutsetningen er at jakt eller fangst foregår i et område hvor reindriftsutøveren er under lovlig opphold med rein. 

Tilreisende
Jegere kan kjøpe jaktkort fra 1. august, da legges et begrenset antall dagskort ut for salg. Etter bestandskartlegging vurderes det å legge ut flere dagskort. 

Jegere bosatt utenfor Finnmark og Norge kan kun kjøpe dagskort fram til 25. september. Deretter kan disse også kjøpe sesongkort for enkeltkommuner. Kortet må aktiveres før det er gyldig.

Dagskort er kun gyldig for jaktfeltet det er aktivert i. Jegere med dagskort kan endre aktivert jaktfelt dersom det er ledig plass i annet jaktfelt og endringen gjøres før planlagt jaktdag. Dagskort gjelder for jakt på alle jaktbare småviltarter.

Førstegangsjegere og ungdom
Gratis jaktkort tilbys alle førstegangsjegere i bostedskommunen. Jaktkortet skrives ut av FeFo. Kontakt oss på post@fefo.no. Oppgi navn, adresse, e-post, fødselsdato, jegernummer og telefonnummer. Legg ved dokumentasjon på gjennomført jegerprøve.

Jaktkort for ungdom bosatt utenfor Finnmark er gyldig på hele Finnmarkseiendommen fra 10. september. Når du kjøper jaktkort justeres prisen automatisk etter alder og bosted. Ungdom under 20 år bosatt i Finnmark får 80 prosent rabatt på sesongkort.

Skoleelever, studenter og vernepliktige i Finnmark regnes som fast bosatte i kommunen de studerer / avtjener verneplikt i. 

Opplæring i jakt og fangst
Den som utøver jakt på småvilt må være fylt 16 år og ha bestått jegerprøven. I løpet av kalenderåret du fyller 14 år og fram til fylte 16 år, kan du delta i jakt for å få opplæring i:

 • Småviltjakt med våpen.
 • Fangst av villmink, mår, rype og kråkefugl.

For å delta som opplæringsjeger, må du:

 • Ha samtykke fra foreldre eller foresatte.
 • Være under forsvarlig tilsyn av person som har fylt 20 år.
 • Tilsynspersonen skal ha mulighet til å kontrollere og instruere deg når du er under opplæring. 

Det kreves ikke bestått jegerprøve under opplæringsjakt på småvilt. Tilsynsperson må ha jaktkort og aktivert kortet før jakt. Den som er under opplæring har ikke egen dagskvote eller sesongkvote. Les mer i Lovdata om utøvelse av jakt, felling og fangst.

Salg av hundetreningskort
Bor du i Finnmark har du tillatelse fra FeFo til å trene jakthunden din på Finnmarkseiendommen - du trenger ikke hundetreningskort. Bosatte utenfor Finnmark som ønsker trene jakthunden på Finnmarkseiendommen må kjøpe hundetreningskort. Hundetreningskortet er gyldig hele sesongen, utenom tidsrom med båndtvang. I hundeloven § 8 er det spesifisert at jakthundtrening, jakthundprøver og dressur kun kan foregå etter tillatelse fra grunneier.

Sesongkort og dagskort for småviltjakt gjelder også som hundetreningstillatelse.

Aktivering av jaktkort

Jaktkortet må aktiveres før jaktstart på hønsefugl, hare, and, gås og sjøfugl. Dette gjelder også snarefangst på ryper. Jaktkort kan aktiveres fra 1. august. For jakt på rovvilt er ikke aktivering av jaktkort nødvendig.

Dagskort
Dagskort aktiveres automatisk ved kjøp.

Sesongkort
Sesongkort må aktiveres før du skal jakte. Sesongkort kan aktiveres for ti dager om gangen. Du kan aktivere kortet på flere måter:

 • Søk opp appen Natureit i Google Play (Android) eller App Store (iPhone) og last ned. Logg inn med brukernavn og passord.
 • Aktivere jaktkort på nettside: logg inn på natureit.no eller bruk kortnummer og passord (se øverst til høyre på jaktkortet).  
 • Aktivering via SMS. Send <fefojakt> mellomrom <jaktfelt> til 1963. Eks. "fefojakt KAU8" til 1963. Jaktkortet blir aktivert samme dag som meldingen sendes. 
Fangstrapportering

Husk å fangstrapportere på natureit.no etter endt jakt og fangst. Eller på mobilappen Natureit.

Logg inn på din konto, eller bruk kortnummeret og passordet øverst til høyre på jaktkortet. Jegere med sesongkort bes å rapportere fangst fortløpende gjennom sesongen. 30. april er siste frist for fangstrapportering. 

Manglende fangstrapportering utløser et gebyr. Gebyret legges til ved kjøp av jaktkort påfølgende sesong.  

Jaktfelt

Finnmarkseiendommen er inndelt i jaktfeltJaktkortet skal aktiveres i jaktfeltet du skal jakte i.

Jaktkortet er fremdeles gyldig i hele kommunen (sesongkort kommune) eller på hele Finnmarkseiendommen (sesongkort Finnmarkseiendommen).

De som har sesongkort kan endre jaktfelt ved rapportering.

Antall tilreisende jegere i et jaktfelt reguleres. 

På Finnmarkseiendommen finnes områder, som gjennom offentlig regulering, har begrenset adgang til småviltjakt. Opplysninger om verneområder, deres avgrensning og vernebestemmelser kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Statens naturoppsyn (SNO) eller kommune.

Rovviltjakt

Jegere som kjøper sesongkort for småviltjakt trenger ikke å kjøpe smårovviltkort. Vi tilbyr et eget jaktkort for jegere som kun ønsker å jakte på smårovvilt

Der det er åpnet for lisensfelling / kvotejakt, gjelder jaktkort for småvilt også for jakt på jerv, ulv og gaupe. 

Ved lisensjakt må du registrere deg som lisensjeger. For jakt på bjørn må du løse jaktkort for store rovvilt

Privat eiendom

Finnmarkseiendommen utgjør omlag 95 prosent av Finnmarks areal, øvrig areal har andre eiere. Særlig på øyene i Vest-Finnmark er det endel privat eiendom.

Sett deg inn i hvor det er privat eiendom. Eiendomsgrenser finner du på Nordatlas.no. Grensene kan være unøyaktige, og vi ber jegerne forholde seg til gjeldende skilting. 

Reinvett-regler

Omtrent 80 prosent av arealene på Finnmarkseiendommen blir brukt av reindrifta i løpet av året. 

Undersøk om det er rein i området du vil ferdes i, og unngår uønskede hendelser med reinflokkene. På NordAtlas ser du reindriftsområdene.

FeFo anmoder til særlig aktsom bruk av hund i reinbeiteområder, se hundeloven § 7  og reindriftsloven § 65.

Reinvett-regler

 • Skaff deg kunnskap om hvordan reindrifta bruker områdene du vil ferdes i. Slik unngår du å forstyrre reinen.
 • Kontakt reindriftsutøvere du møter. De kan gi nyttig informasjon om reinens bevegelser.
 • Respekter de lokale båndtvangsbestemmelsene for hund.
 • Sørg for å forvisse deg om at hunden ikke har interesse for rein, dersom det er mulighet for at den kan komme løs.
 • Reinen er særlig sårbar for forstyrrelser under ettervinteren og våren (april og mai). Dyra er svekket etter en lang vinter. Simlene kalver i mai måned og er da sårbare for alle typer forstyrrelser.
 • Vis hensyn og unngå ferdsel i områder hvor reinsamlinger pågår. Under høsten samles reinflokkene for merking, skilling og flytting mellom beiteområder. Dette er en arbeidskrevende periode hvor forstyrrelser lett forårsaker store merkostnader og arbeid.
 • Steng porter i reingjerder. Meld fra dersom du oppdager skader eller hull i reingjerder.
 • Meld fra til politi tlf. 02800 eller Fylkesmannen i Troms og Finnmark tlf. 77 64 20 00 dersom du oppdager skadet eller død rein, eller ønsker mer informasjon.
Taksering

Det gjennomføres årlige takseringer av ryper og skogsfugl på Finnmarkseiendommen.
Rypetakseringen starter 5. august og pågår til 20. august. 
Resultater fra våre områder finner du på hønsefuglportalen.no:

Indre Finnmark

Vest-Finnmark kyst

Øst-Finnmark

Pasvik

 

Næringsvirksomhet - Reiselivsbedrifter

Reiselivsbedrifter kan søke om prioriterte jaktkort for sine kunder for å sikre forutsigbarhet. Søknad sendes FeFo innen 15. juli.

Søkere må ha organisasjonsnummer og godkjent skatteattest.
Lokale reiselivsbedrifter skal prioriteres.

I områder med særlige utfordringer forsøker FeFo å tilrettelegge ordninger for lokalt næringsliv, som også ivaretar hensynet til andre brukere. 

Se FeFos retningslinjer for småviltjakt

Kontakt

Christina Bjørkli
Utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 468 44 960