FEFO

Småvilt

Stans i rypejakta på Ingøy.
Som følge av takseringsresultat og jakttrykk oppdateres følgende reguleringer for småviltjakta på Finnmarkseiendommen:

I jaktfeltet MAS1 – Ingøy er det ingen flere jaktdager tilgjengelig for jakt på rype.

 • Fjellrype og lirype i jaktfeltet MAS1 -Ingøy er fredet fra 17. september og ut jaktsesongen
 • Bosatte i Finnmark kan fortsatt aktivere sesongkort for jakt på hare.
 • For tilreisende vil dagskort  for hare være tilgjengelig fra 17. september i jaktfeltene MAS1 – Ingøy, MAS5 – Rolvsøy, HAS1 – Åfjorden og HAS2 - Hasvik
Jaktkort

Jaktkort på Finnmarkseiendommen
Jaktkort kjøpes på natureit.no og hos lokale kortselgere (klikk på Selgere i kartet).

Jegeravgiften må betales før kjøp av jaktkort. Jegeravgiften betales gjennom Brønnøysundregistrene.

Antall jegere i et jaktfelt reguleres ved behov. Samlet jakttrykk i jaktfelt kan også reguleres. Dagskvoter og sesongkvoter kan innføres. 

Brudd på FeFos bestemmelser om småviltjakt kan føre til inndragning av jaktkort, utestengelse og/eller anmeldelse.

Lokale jegere
Salg av sesongkort for bosatte i Finnmark åpner 1. juli. Kortet kan aktiveres fra 2. august. Småviltkort fra forrige sesong er gyldige fram til 1. august, og gjelder for arter av småvilt med tidligere jakttidstart enn 1. august.

Reindriftsutøvere er fritatt fra å betale jaktkort, men skal betale jegeravgiften. Forutsetningen for fritak er at jakt eller fangst foregår i et område hvor reindriftsutøveren er under lovlig opphold med rein. 

Snarefangstkort
Alle jegere som vil fangste ryper med snare på Finnmarkseiendommen må løse et eget snarefangstkort. Snarefangst av ryper er kun tillatt for personer med registrert bostedsadresse i Finnmark.

Tilreisende
Jegere bosatt utenfor Finnmark kan kjøpe jaktkort fra 2. august, da legges et begrenset antall dagskort ut for salg. Etter bestandskartlegging vurderes det å legge ut flere dagskort. Jegere bosatt utenfor Finnmark og Norge kan også kjøpe og aktivere sesongkort for enkeltkommuner fra 2. august, men sesongkortet kan ikke aktiveres for datoer tidligere enn 25. september. Sesongkort må aktiveres før det er gyldig.

Dagskort er kun gyldig for jaktfeltet det er aktivert i. Jegere med dagskort kan endre aktivert jaktfelt dersom det er ledig plass i annet jaktfelt og endringen gjøres før planlagt jaktdag. Dagskort gjelder for jakt på alle jaktbare småviltarter.

Jaktkort for ungdom bosatt utenfor Finnmark er gyldig på hele Finnmarkseiendommen fra 10. september. Når du kjøper jaktkort justeres prisen automatisk etter alder og bosted.

Førstegangsjegere og ungdom bosatt i Finnmark
Gratis jaktkort tilbys alle førstegangsjegere i bostedskommunen. Jaktkortet skrives ut av FeFo. 

Skaff deg gratis sesongkort til din første jakt
1. Gå til kortsalgportalen NatureIT, fyll inn opplysninger og klikk Send. Jegeravgift må være betalt. 
2. Du må ha en brukerprofil på NatureIT for å motta kortet. Opprett bruker i NatureIT. 
3. Du vil motta e-post når jaktkortet er klart.

Ungdom under 20 år bosatt i Finnmark får 80 prosent rabatt på sesongkort for bostedskommune og sesongkort gyldig for hele Finnmarkseiendommen.

Skoleelever, studenter og vernepliktige i Finnmark regnes som fast bosatte i kommunen de studerer / avtjener verneplikt i. 

Opplæring i jakt og fangst
Den som utøver jakt på småvilt må være fylt 16 år og ha bestått jegerprøven. I løpet av kalenderåret du fyller 14 år og fram til fylte 16 år, kan du delta i jakt for å få opplæring i:

 • Småviltjakt med våpen.
 • Fangst av villmink, mår, rype og kråkefugl.

For å delta som opplæringsjeger, må du:

 • Ha samtykke fra foreldre eller foresatte.
 • Være under forsvarlig tilsyn av person som har fylt 20 år.
 • Tilsynspersonen skal ha mulighet til å kontrollere og instruere deg når du er under opplæring. 

Det kreves ikke bestått jegerprøve under opplæringsjakt på småvilt. Tilsynsperson må ha jaktkort og aktivert kortet før jakt. Den som er under opplæring har ikke egen dagskvote eller sesongkvote. Les mer i Lovdata om utøvelse av jakt, felling og fangst.

Salg av hundetreningskort
Bor du i Finnmark har du tillatelse fra FeFo til å trene jakthunden din på Finnmarkseiendommen - du trenger ikke hundetreningskort. Bosatte utenfor Finnmark som ønsker å trene jakthunden på Finnmarkseiendommen må kjøpe hundetreningskort. Hundetreningskortet er gyldig hele sesongen, utenom tidsrom med båndtvang. I hundeloven § 8 er det spesifisert at jakthundtrening, jakthundprøver og dressur kun kan foregå etter tillatelse fra grunneier.

Sesongkort og dagskort for småviltjakt gjelder også som hundetreningstillatelse.

Refusjon av jaktkort

Har du likevel ikke anledning å benytte jaktkortet du kjøpte? Kjøp av jaktkort er ikke omhandlet av kjøpsloven og som hovedregel refunderer vi ikke kjøpt kort. Dersom du er forhindret fra å reise på jakt eller ønsker å endre jaktområde, så kan vi vurdere saken nærmere. Send e-post til post@fefo.no før planlagt jakttur. Oppgi jaktkortnummer og forklar hvorfor du ikke kan benytte kortet. Eventuelle refusjoner krediteres konto benyttet ved kjøpet.

Aktivere jaktkort

Jaktkortet må aktiveres før jaktstart på hønsefugl, hare, and, gås og sjøfugl. Dette gjelder også snarefangst på ryper. Jaktkort kan aktiveres fra 1. august. For jakt på rovvilt er ikke aktivering av jaktkort nødvendig.

Dagskort
Dagskort aktiveres automatisk ved kjøp.

Sesongkort
Sesongkort må aktiveres før du skal jakte. Sesongkort kan aktiveres for ti dager om gangen. Du kan aktivere kortet på flere måter:

 • Søk opp appen NatureIT  i Google Play (Android) eller App Store (iPhone) og last ned. Logg inn med brukernavn og passord.
 • Aktivere jaktkort på nettside: logg inn på natureit.no eller bruk kortnummer og passord (se øverst til høyre på jaktkortet).  
 • Aktivere via SMS. Send <fefojakt> mellomrom <jaktfelt> til 1963. Eks. "fefojakt KAU8" til 1963. Jaktkortet blir aktivert samme dag som meldingen sendes. 
Fangstrapportere

Husk å fangstrapportere på natureit.no etter endt jakt og fangst. Du kan også rapportere med mobilappen Natureit.

Logg inn på din konto, eller bruk kortnummeret og passordet øverst til høyre på jaktkortet. Jegere med sesongkort bes om å rapportere fangst fortløpende gjennom sesongen. 30. april er siste frist for fangstrapport. 

Manglende fangstrapport utløser et gebyr. Gebyret legges til ved kjøp av jaktkort påfølgende sesong.  

Jaktfelt

Finnmarkseiendommen er inndelt i jaktfeltJaktkortet skal aktiveres i jaktfeltet du skal jakte i.

Jaktkortet er fremdeles gyldig i hele kommunen (sesongkort kommune) eller på hele Finnmarkseiendommen (sesongkort Finnmarkseiendommen).

De som har sesongkort kan endre jaktfelt ved rapportering.

Antall tilreisende jegere i et jaktfelt reguleres. 

På Finnmarkseiendommen finnes områder, som gjennom offentlig regulering, har begrenset adgang til småviltjakt. Opplysninger om verneområder, deres avgrensning og vernebestemmelser kan fås ved henvendelse til Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Statens naturoppsyn (SNO) eller kommune.

Rovviltjakt

Jegere som kjøper sesongkort for småviltjakt trenger ikke å kjøpe smårovviltkort. Vi tilbyr et eget jaktkort for jegere som kun ønsker å jakte på smårovvilt

Der det er åpnet for lisensfelling / kvotejakt, gjelder jaktkort for småvilt også for jakt på jerv, ulv og gaupe. 

Ved lisensjakt må du registrere deg som lisensjeger. For jakt på bjørn må du løse jaktkort for store rovvilt

Privat eiendom

Finnmarkseiendommen utgjør 95 prosent av Finnmarks areal, resten eies av andre grunneiere. Særlig på øyene i Vest-Finnmark er det private eiendommer.

Sett deg inn i hvor det er privat eiendom. Eiendomsgrenser finner du på Nordatlas og FeFos eiendomssider.  Grensene kan være unøyaktige, og vi ber jegerne forholde seg til gjeldende skilting. 

Reinvett-regler

Omtrent 80 prosent av arealene på Finnmarkseiendommen blir brukt av reindrifta i løpet av året. 

Undersøk om det er rein i området du vil ferdes i, og unngå uønskede hendelser med reinflokkene. På Nibio ser du tidlig høstbeite og parringsland. Du kan også finne annen informasjon om reindrift, som flytteleier.

FeFo anmoder til særlig aktsom bruk av hund i reinbeiteområder, se hundeloven § 7  og reindriftsloven § 65.

Reinvett-regler

 • Skaff deg kunnskap om hvordan reindrifta bruker områdene du vil ferdes i. Slik unngår du å forstyrre reinen.
 • Kontakt reindriftsutøvere du møter. De kan gi nyttig informasjon om reinens bevegelser.
 • Respekter de lokale båndtvangsbestemmelsene for hund.
 • Sørg for å forvisse deg om at hunden ikke viser interesse for rein, dersom det er mulighet for at hunden kan komme løs.
 • Reinen er særlig sårbar for forstyrrelser under ettervinteren og våren (april og mai). Dyra er svekket etter en lang vinter. Simlene kalver i mai måned og er da sårbare for alle typer forstyrrelser.
 • Vis hensyn og unngå ferdsel i områder hvor reinsamlinger pågår. Under høsten samles reinflokkene for merking, skilling og flytting mellom beiteområder. Dette er en arbeidskrevende periode hvor forstyrrelser lett forårsaker store merkostnader og merarbeid.
 • Steng porter i reingjerder. Meld fra dersom du oppdager skader eller hull i reingjerder.
 • Meld fra til politi tlf. 02800 eller Statsforvalteren i Troms og Finnmark tlf. 78 95 03 00 dersom du oppdager skadet eller død rein, eller ønsker mer informasjon.

 

Taksering

Det gjennomføres årlige takseringer av ryper og skogsfugl på Finnmarkseiendommen.
Rypetakseringen starter 5. august og pågår til 20. august.  Takseringsresultatene publiseres i slutten av august.
Resultater fra våre områder finner du på hønsefuglportalen.no:

Indre Finnmark

Vest-Finnmark kyst

Øst-Finnmark

Pasvik

 

Næringsvirksomhet - Reiselivsbedrifter

Reiselivsbedrifter kan søke om prioriterte jaktkort for sine kunder for å sikre forutsigbarhet. Søknad sendes FeFo seinest 15. juli.

Søkere må ha organisasjonsnummer og godkjent skatteattest.
Lokale reiselivsbedrifter skal prioriteres.

I områder med særlige utfordringer forsøker FeFo å tilrettelegge ordninger for lokalt næringsliv, som også ivaretar hensynet til andre brukere. 

Se FeFos retningslinjer for småviltjakt

Kontakt

Christina Bjørkli
utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 468 44 960