FEFO

Viltkamera og åtejakt

Du kan sette opp viltkamera og legge ut åte uten særskilt tillatelse fra FeFo. Vilkårene som gjelder for dette finner du lenger ned. 

Hvis du skal oppføre en midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg i forbindelse med åtejakt, må du søke om tillatelse til dette hos FeFo.

Midlertidig jaktbu
Viltkamera

Vilkår for oppsett av viltkamera:

 • Kameraeier skal merke alle kamera med formål, eierskap og kontaktinformasjon.
 • Kameraeier skal merke/skilte på stedet kameraet er satt opp.
 • Kamera må ikke settes opp slik at det tar bilder der folk ferdes, f.eks. langs stier, leirplasser og fiskeplasser ved og på vassdrag.
 • Bilder av mennesker som fanges opp av kamera utilsiktet skal slettes. Ellers viser vi til personopplysningsloven, som gjelder ved tilfeller om mennesker blir overvåket av kamera.

Verneområder:

 • Dersom installasjonen m.m., utløser krav til søknad etter aktuelle verneforskrift, skal eier av kamera innhente tillatelse fra vernemyndighetene.

Forholdet til personopplysningsloven:

Bruk av viltkamera med bevegelsessensor vil normalt ikke komme i konflikt med personvernet. Det vil ikke være i strid med personopplysningsloven dersom plassering av kamera skjer:

 • I områder med liten eller ingen allmenn ferdsel.
 • Installasjonen plasseres og innrettes slik at den bare fanger opp registreringer på et svært begrenset område.
 • Eventuelle personer som blir fanget opp av billedmaterialet er vanskelig eller umulig å identifisere.

Personovervåking omfattes av personopplysningsloven og utløser krav om melding til Datatilsynet. Utsetting av viltkamera kan være personovervåking dersom du kan svare ja på noen av spørsmålene under:

 • Er det stor fare for at kameraet fanger opp menneskelig aktivitet?
 • Kan enkeltpersoner i så fall lett identifiseres på eventuelt bildemateriale?
 • Vil plassering skje ved lokalitet der det kan forventes mye og jevnlig ferdsel av personer?
Bruk av åte

Utlegging av åte

Åte må kun legges ut i områder med liten eller ingen allmenn ferdsel.

Hva kan benyttes

 • Viltlevende dyr eller deler av disse (så lenge dyra ikke er tatt inn i næringsmiddelvirksomhet).
 • Dyrefor, forutsatt at det er levert av godkjent produsent.
 • Animalske matvarer, opprinnelig beregnet til mennesker. (Definert som animalske biprodukter fra det øyeblikket de ikke lenger er tenkt brukt som menneskemat).

Opprydding

Åte bestående av animalske matvarer, opprinnelig beregnet til mennesker, skal samles opp og deponeres som matavfall når jakta er avsluttet.