Fornybar energi

For å sikre lokalt eierskap til vind- og vannkraftutbygging er Finnmark kraft AS gitt fortrinnsrett til ny utbygging i Finnmark. FeFo eier Finnmark kraft AS sammen med de lokale kraftselskapene i Finnmark fylke.

På Finnmarkseiendommen er det et stort potensial til utbygging av vann- og vindkraft. Vannkraft er bærebjelken til den norske kraftproduksjonen. De siste tiår har også vindkraftverk blitt en viktig fornybar energikilde.

Sammenlignet med vann- og vindkraft utgjør bioenergi en svært liten andel av fornybare energikilder. Vi bidrar til at små varmeanlegg basert på bioenergi kan benytte FeFos skogressurser.

 

Vannkraft

Vannkraft er en miljøvennlig og fornybar energikilde, og det meste av all kraftproduksjon i Norge kommer fra vannkraft. I Finnmark er det nå 22 vannkraftverk i drift (mini- og mikrokraftverk ikke medregnet).  Det siste vannkraftverket som er satt i drift er ved Offervann i Lebesby kommune, der også Lille Måsevann pumpe er i drift fra 2017. Som grunneier har FeFo fallrettighetene til disse, og kraftverkseierne betaler en årlig avgift for leie av fallretten (gjelder ikke Alta kraftverk).  

I tillegg til avtale med grunneier må vannkraftverk over 1 MW også ha tillatelse fra NVE, gjennom en konsesjon. NVE har oversikt over alle konsesjoner og pågående søknader på sin hjemmeside. 

Vindkraft

Kystområdene på Finnmarkseiendommen er godt egnet til produksjon av fornybar energi i form av vindkraft. Gode vindforhold og kjølig klima gir god ressursutnyttelse, og etablerte vindkraftverk kan vise til gode produksjonsresultater. Det er i dag fire vindkraftverk i drift langs Finnmarksskysten. Havøygavelen vindpark, Kjøllefjord vindkraftverk, Hamnefjell vindkraft og Rákkocearro vindpark har en installert effekt på til sammen 176,4 MW. Dønnesfjord vindpark er gitt konsesjon for 14,1 MW, og utbygging er igangsatt.

FeFo har inntekter gjennom grunneieravtaler, i form av en andel av omsatt energi, og fra leie av areal til vindparken.

 

Bioenergi

FeFo leverer furu for produksjon av treflis til bioenergianlegg. Leveranser skjer fra Pasvik og Alta. Tynning av skog er et tiltak for å bedre vekst og kvalitet på de trærne som står igjen. All skog i Pasvik, Alta og Karasjok er taksert, og FeFo har dermed gode verktøy for å identifisere hvilken bestand som er aktuell å tynne.

Det produseres bioenergi fra Bio Energy AS sine anlegg på Høybuktmoen, Porsangmoen og Banak Flystasjon. FeFo benytter lokale skogsentreprenører som Pasvik Biovarme AS fra Pasvik og Arctic Bio AS fra Alta.

 

Finnmark Kraft AS

Finnmark Kraft AS er selskapet som skal sikre lokalt eierskap til vind- og vannkraftverk i Finnmark.  Selskapet ble etablert i juni 2009, og har av FeFo fått fortrinnsrett til å bygge ut vind- og vannkraftanlegg på FeFos grunn de neste 15 årene med muligheter til forlengelse. 

Finnmark Kraft AS er etablert av FeFo sammen med de sju lokale energiselskapene i Finnmark og Nord-Troms, og eies idag av: 

Finnmark Kraft AS etablerte i 2016 Hamnefjell Vindkraft holding AS sammen med investeringsselskapet Ardian (Axa Clean Energy Fund 1). Hamnefjell vindpark i Båtsfjord kommune sto ferdig sommeren 2017. 

I tillegg til Hamnefjell vindpark  eies og drives også Havøygavelen vindpark av Finnmark Kraft AS. Selskapet har i tillegg flere småkraftprosjekter under utvikling.