FEFO

Retningslinjer storviltjakt

Fastsatt av styret i møte 25.02.2014, med seinere endringer i møte 21.04.2017 (sak 38/2017).
1) I den enkelte kommune kan inntil 60% av grunnkvoten forbeholdes innenbygds jaktlag. Et jaktlag anses som innenbygds dersom jaktleder og mer enn halve laget er fast bosatt i kommunen. Innenbygdskvoten fordeles på jaktfelt (˝stjernefelt˝) ved trekning.
 
2) Antall jakttilbud i den enkelte kommune skal minst tilsvare 25% av fellingsmålet for kommunen. Gjennomsnittlig årlig fellingsmål fra bestandsplan legges til grunn. Lokale brukere skal gis medinnflytelse når endringer i antall jakttilbud i en kommune skal gjennomføres. Vilkåret iverksettes fra 2015.
 
3) Tilleggsdyr er en felleskvote for hver delbestand som brukes som et virkemiddel for å oppnå bestandsplanens mål. Andel tilleggsdyr i den enkelte kommune skal ikke overskride 35% av total fellingskvote for kommunen. Vilkåret iverksettes fra 2015.
 
4) Når et jaktlag har felt sin tildelte grunnkvote kan det etter søknad få tildelt tilleggsdyr. I to-periode-jaktfelt skal tilleggsdyr ikke tildeles førsteperiodelaget for ikke å svekke andreperiodelagets muligheter for felling.
 
5) Direktøren kan på eget initiativ avslutte tilleggsdyrtildelingen i en delbestand eller i spesielle felt dersom bestandsmessige forhold tilsier det. Den enkelte bestandsplangruppe kan iverksette lokale tiltak for å begrense tildeling av tilleggsdyr til enkeltjaktlag og/eller i de enkelte jaktfelt, eller for å regulere flyttinger mellom jaktfelt innen samme delbestand.
 
6) For å kunne søke og utøve elgjakt på Finnmarkseiendommen stilles følgende krav:
  • a) Jaktleder og minst halvparten av medlemmene skal være fast bosatt i Finnmark. Jaktlag utenfra fylket kan gis adgang til å jakte elg på Finnmarkseiendommen dersom det etter reservetildeling fortsatt er ledige jaktfelt igjen.
  • b) Jaktlaget skal bestå av minst 4 jegere. Disse skal stå oppført både på søknad og kontrakt, og kan ikke skiftes ut.
  • c) Jaktlaget skal disponere egen godkjent ettersøksekvipasje under hele jakta. Ekvipasjen skal også skal være registrert i NKK’s ettersøkshundregister (jf. Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 25). Ekvipasjen skal dokumenteres ved søknad om jakt. 
  • d) Alle jaktlagets medlemmer skal ved kontraktsinngåelse dokumentere betalt jegeravgift og gyldig, bestått skyteprøve for storvilt.
7) Jaktleder kan tilføre nye jegere på laget etter tildeling av jaktfelt. For jaktlag som er tildelt stjernefelt som innenbygdsboende, skal seinere lagendringer ikke medføre endringer i lagets status.
 
8) Medlemmer av jaktlag som etter ordinær tildeling takker nei til et jaktfelt, må vente til 15. jaktdag (evt. 8. jaktdag i 2-periode-felt) før de kan bli meldt inn på annet jaktlag.
9) Finnmarkseiendommen avsetter egne jaktfelt til opplæringsjakt. Ansvaret for å organisere og arrangere opplæringsjakta tildeles brukerforeninger etter avtale med FeFo. Det bør være minst to opplæringsfelt, ett i vestfylket og ett i østfylket, med mulighet for å endre lokalisering og arrangør i tråd med etterspørsel/behov. Finnmarkseiendommen tilrettelegger innsamling av jegerdata, herunder alders- og kjønnsdata, som grunnlag for å kunne vurdere behov for rekrutteringstiltak.
 
10) Elever/studenter ved skoler i Finnmark som har bostedsadresse utenfor fylket, gis adgang til å delta på opplæringsjakt på FeFos grunn. Jegere bosatt i Finnmark som har gjennomført opplæringsjakt, gis mulighet til, uavhengig av 3-års-regelen, å etablere eget jaktlag dersom de i tillegg har gjennomført jaktlederkurs.
 
11) Det økonomiske oppgjøret mellom jaktlaget og FeFo består av en grunnpris som betales inn før jakta, og en kjøttpris som betales etter jakta. Begge prisene indeksreguleres årlig.
 
12) Grunnprisen beregnes på grunnlag av en fas sats per kvotedyr. I jaktfelt med to-periodejakt er satsen lik for begge perioder. For å stimulere til uttak utover grunnkvoten kreves bare halv grunnpris for tilleggsdyr.
 
13) Kjøttprisen beregnes ut fra oppgjørsvekt for felte dyr og en fastsatt sats per dyr. For å stimulere til uttak av små og yngre dyr er det lav pris for små kalver (under 50 kg) og eksponentielt økende kilopriser for større dyr (100-250 kg)
 
14) Lisensfelling av bjørn, jerv og ulv samt kvotejakt etter gaupe på Finnmarkseiendommen er åpen for alle jegere som har betalt jaktkort for felling av rovvilt. Elgjegere som har underskrevet elgkontrakt kan, uten å kjøpe eget jaktkort for rovvilt, felle bjørn, jerv og ulv innenfor sitt elgjaktfelt i jakttida for elg. Tillatelsen gjelder inntil tildelt elgkvote er felt. Småviltjegere som har kjøpt småviltkort kan, uten å kjøpe eget jaktkort for rovvilt, jakte jerv, ulv og gaupe innenfor det området og den jakttida de har kjøpt småviltkort for. Det forutsettes at jakta foregår innenfor rammene av offentlige bestemmelser.
 
15) Styret gir direktøren fullmakt til å inngå avtaler med private grunneiere om elgjakttillatelser.