Dom i Høyesterett Karasjoksaken

Vi registrerer at flertallet i Høyesterett er enig i FeFos og Máhkarávju siidas påstander i saken, og er tilfreds med det. 

Med dette har Høyesterett slått fast at Finnmarksloven ivaretar statens folkerettslige forpliktelser overfor det samiske folk i Finnmark med hensyn på landrettigheter.

For FeFo betyr det at vi skal fortsette å forvalte arealene på vegne av Finnmarks befolkning slik vi har gjort frem til nå, også i Karasjok. Samtidig vil vi i Karasjok og ellers i Finnmark fortsette å utvikle vår involvering av lokalbefolkningen i forvaltningen av de sterke lokale bruksrettighetene som finnes på FeFo-grunn.

Så er det viktig å ha med seg at kartleggingen i regi av Finnmarkskommisjonen og behandlingen i domstolene ikke har vært bortkastet selv om FeFo har vunnet saken. Det er kommet frem ny og viktig kunnskap om historiske forhold i Karasjok, og Høyesterett har med denne dommen gitt et viktig bidrag til retningen i det fremtidige kartleggingsarbeidet.

Vi vil avslutningsvis benytte anledningen til å takke Máhkarávju siida for å ha vært partshjelp for FeFo i denne saken.   Det har hatt stor betydning for oss. Vi vil imidlertid presisere at Máhkarávju siida valgte å være partshjelp for FeFo fordi de mener det er en fordel for reindriftsnæringen med én grunneier i hele deres bruksområde fra Indre-Finnmark til kysten av Finnmark.

Informasjon om elgjakta finner du her. 

Kontakt

Tom Mikalsen
direktør/direktevra
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 92 82 94 65
Geir Thrane
styreleder/stivrajođiheaddji
E-post
Mobil 95 10 23 86

Fylkestinget i Troms og Finnmark
Vara: Ingvild Marie L. Halvorsen