Dette er Karasjok-saken

Hvem skal eie utmarka i Karasjok i fremtiden? 29. februar - 11. mars behandler Høyesterett i storkammer spørsmålet.  Her er en kortversjon av saken.

Rettssaken står mellom to grupperinger i Karasjok på den ene siden og Finnmarkseiendommen - Finnmárkkuopmodat (FeFo), som i dag eier og forvalter arealet på vegne av alle i Finnmark, på den andre. 

Arealet er på 5 209 km2, noe som gjør Karasjok til Norges nest største kommune etter Kautokeino (9 704 km2). 

Hvis dommen fra Utmarksdomstolen blir stående, vil over 95 prosent av Finnmarks befolkning miste rettigheter til naturressurser på 10,7 prosent av Finnmark sitt areal. Karasjok på sin side vil kunne forvalte naturen selv og bli Norges tredje største grunneier etter Statskog (60 000 km²) og FeFo (46 655 km2). 

Høyesterett skal ta stilling til saken etter gjeldende nasjonal rett.

Dette er partene

Karasjoga Samiid Searvi - Karasjok Sameforening med flere
En lokal sameforening tilknyttet Norske Samers Riksforbund (NSR) sammen med Karasjok kommune (Ap) , en gruppe lokale foreninger og privatpersoner.

Guttorm-gruppen med flere
En gruppe privatpersoner sammen med Reinbeitedistrikt 13 og 16 som sier de representerer de samiske slekter i Karasjok. 

Finnmarkseiendommen - Finnmárkkuopmodat (FeFo)
FeFo er grunneier for nesten hele Finnmark og eies av finnmarkingene med et styre oppnevnt av Finnmark fylkesting og Sametinget, som har tre styrerepresentanter hver. Når noen gjør krav på eiendom eller andre rettigheter, representerer vi finnmarkingene og flertallet av fylkets samer i rettsprosessen (Finnmarksloven paragraf 34).  I dag forvalter FeFo alle naturressurser som jakt, fiske, arealer og er institusjonaliseringen av samiske landrettigheter i Finnmark.

Dette er kravene

Karasjoga Samiid Searvi - Karasjok Sameforening med flere krever at de skal eie utmarka i Karasjok . Rettighetene skal tilhøre de som til enhver tid bor i kommunen.

Guttorm-gruppen med flere krever at det er de samiske slekter alene som skal eie utmarka i Karasjok.
 

Bakgrunn

17. juni 2005 vedtok Stortinget Finnmarksloven og finnmarkingene ble grunneiere av Finnmarkseiendommen fra 1. juli 2006. Grunneierorganet Finnmarkseiendommen - Finnmárkkuopmodat (FeFo) ble opprettet i 2006 og overtok cirka 95 prosent av arealet i Finnmark fylke.

Finnmark rettighetskartlegges
14. mars 2008 oppnevnte Kongen i statsråd Finnmarkskommisjonen i medhold av Finnmarksloven. Kommisjonen skal rettighetskartlegge bruks- og eierrettigheter i Finnmark basert på langvarig bruk.

I 2014 ble utmarksdomstolen etablert for å behandle sakene fra Finnmarkskommisjonen.

Rettighetskartleggingen i Finnmark har som mål å være ferdig i 2032.

Karasjok-prosessen

11. desember 2019 presenterte Finnmarkskommisjonen rapporten om Felt 4 i Karasjok. Tre av fem medlemmer anerkjente lokalbefolkningens eierskap til utmarka. Finnmarkskommisjonen konkluderte med at i år 1751, da området kom under dansk/norsk jurisdiksjon, hadde befolkningen i Ávjovárri en rettighet som i dag kan tilsvare eiendomsrett.

Finnmarkseiendommen - Finnmárkkuopmodat (FeFo) mente grunnlaget var feil både historisk, faktisk og rettslig. Bruksmønsteret var annerledes og omfattet et mye større område enn Finnmarkskommisjonen la til grunn. Dermed gikk saken til utmarksdomstolen og Finnmarkseiendommen - Finnmárkkuopmodat (FeFo) ble stevnet av Karasjoga Samiid Searvi - Karasjok Sameforening m.fl. og Guttorm-gruppen m.fl.

I januar 2023 behandlet utmarksdomstolen sakene deres mot FeFo. 21. april 2023 falt dommen. Karasjok sameforening fikk medhold (tre mot to stemmer) i at befolkningen i Karasjok er grunneiere. Guttorm-gruppens krav om at kun samiske slekter skal være eiere, førte ikke frem. 

Utmarksdomstolen hadde en annen rettslig tilnærming enn Finnmarkskommisjonen, men kom likevel til samme konklusjon som kommisjonen. Saken ble anket av FeFo og Guttorm-gruppen.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 28. september 2023 at saken skal behandles i Høyesterett i storkammer.

 

Dette mener FeFo

Det samiske folk og andre finnmarkinger har i fellesskap brukt hele Finnmark, inkludert Karasjok. Finnmarkskommisjonen splitter dette fellesskapet uten at det finnes et historisk grunnlag for det, og lager et kunstig skille mellom kyst og innland.

Allerede fra tidlig 1700-tallet drev folk fra indre Finnmark fjordfiske, og reindrifta vekslet mellom å bruke kyst og innland. Samtidig økte reindrifta fra kysten (Alta, Lebesby og Porsanger) sin bruk av Karasjok. De som bodde på kirkestedet var kvener. Påstanden om at befolkningen i Ávjovárri var enerådende er feil.

Befolkningen i Karasjok har sterke bruksrettigheter gjennom alderstids bruk, men har aldri opptrådt som grunneier. Den eneste som har opptrådt som grunneier er staten.

At reindrifta i dag har hovedsete i indre Finnmark, skyldes ikke gamle bruksmønstre - men en lov fra 1854 som krevde at reineierne bor i kommunen de har vinterbeite.

Finnmarkskommisjonen splitter det samiske folk i Finnmark på feilaktig historisk grunnlag. Fellesskapstanken for det samiske folk i fylket blir borte.

Finnmarksloven sikrer det samiske folks landrettigheter i hele Finnmark, inkludert i Karasjok og er en ivaretakelse av samiske rettigheter i henhold til ILO-konvensjonen 169.

FeFos partshjelper

Máhkarávju-Magerøy siida
Styreleder Mathis Somby
Telefon: 92 45 97 96
E-post: mathissomby@hotmail.com

Fakta om FeFo

Ansatte i FeFo: 41
Styret: Finnmark fylkesting og Sametinget (tre fra hver)
Omsetning: 75 millioner (2022)
Overskudd: 2,2 millioner (2022)
Rolle i retten: Vi er stemmen til alle bosatte i Finnmark, som inkluderer flertallet av samene i fylket.

Direktør: Jan Josef Olli
Mobiltelefon: 95 82 02 86 
E-post: jll@fefo.no

Pressebilder på Flickr. 

Fakta om Finnmarkseiendommen

Areal: 46.655 km2 (cirka 95 prosent av Finnmark fylke)
Innbyggere: 74 112 (2023)

Naturverdier:

- 670 felte elg registrert i 2022
- 755 966 dekar produktiv skog​ (2021)
- 40 000 km2 jaktterreng​
- 12 000 festekontrakter 
- 3809 vann større enn 100 dekar 
- 70-talls lakseelver​
- 50 grustak​
- 22 vannkraftverk​
- 5 vindkraftverk
- 2 skogsfuglområder (Karasjok og Pasvik)

Fakta om Karasjok kommune

Areal: 5 209 km2 - 10,7 % av Finnmark fylke
Innbyggere: 2584 (2022) - 3,5 % av Finnmarks befolkning

Naturressurser:

- 140 felte elg registrert 2022 - 18 % av elgfellingene i Finnmark samme år
- 1285 felte ryper registrert i 2022 - 14,5 % av rypefellingene i Finnmark samme år
- 259 vann større enn 100 dekar - 6,8 % av tilsvarende vann i Finnmark
- 319 633 dekar produktiv skog - 32 % av den mest produktive skogen i Finnmark (2021)
- 580 festekontrakter - 4,8 % av festene på FeFo-grunn
- Ett av to skogfuglområder i Finnmark
- Ett masseuttak (Dilljohka masseuttak)

Omsetning for FeFo i Karasjok kommune i 2023 var på cirka 3,5 millioner kroner før skatt.


Les også spørsmål og svar om Karasjok-saken.

Pressebilder finner du på Flickr.

Vi er tilgjengelig under rettsaken – Kontakt oss på post@fefo.no ,  tlf 78 95 50 00