Vi søker forpaktere til våre lakseførende vassdrag

Vi har vedtatt nye retningslinjer og kontrakt for forpaktning av laksevassdrag.

Foto: Kjell Erik Moseid

Nye kontrakter inngås med bakgrunn i reviderte retningslinjer. Kontraktene vil gjelde fra 2025 og ti år frem i tid. Vi har sagt opp samtlige avtaler om forpaktning av laksevassdrag fra og med 31. desember 2024. Vi gjør dette for å unngå automatisk forlengelse av nåværende avtaler. 

Søk om forpaktning på dette skjemaet innen 1. juni 2024.  

Retningslinjer for forpaktning 

Vi oppfordrer tidligere forpaktere og nye lag og foreninger til å søke om forpaktning av laksevassdrag.  

Forpakteren selger fiskekort, lager fiskeregler og holder oppsyn med fisket og bestandene slik at fisket er bærekraftig og til beste for bosatte i Finnmark. Ansvaret er beskrevet i retningslinjene for forpaktning og kontrakten.  

Vi forvalter i dag alle vassdrag med laks, sjøørret og sjørøye i Finnmark på vegne av alle bosatte i Finnmark. Unntak fra dette er Neiden-, Tana- og Altaelva hvor lokale elveeierlag administrerer fisket, samt Storvannet i Hammerfest og Vassdalsvannet i Loppa.   

I dag forpakter vi 52 vassdrag til 36 lag og foreninger. I tillegg administrerer vi fisket i 11 vassdrag hvor det ikke er lokal forpakter, men som er åpnet for fiske. Det vil være mulig å søke om forpaktning i alle disse vassdragene. Unntatt er Lakselva. Her vil vi forvalte egne strekninger, til prosessen rundt pliktig organisering er ferdig.  

Liste over vassdragene det kan søkes på finner dere nedenfor. Listen er hentet fra Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og inneholder gjeldende fisketid og forskriftsfestede reguleringer. 

Vassdrag det kan søkes forpaktning på
Kommune Vassdrag Fisketid: L=Laks, Ø=Sjøørret, R=Sjørøye Forskriftsfestede bestemmelser
Alta Mathiselva L: 01.06-31.08, Ø: 01.06-14.09 Døgnkvote per fisker: 1 hannlaks
Alta Bognelva Ø: 01.06-14.09
Alta Botnelva Ø: 01.06-14.09
Alta Skillefjordelva Ø: 01.06-14.09
Alta Transfarelva Ø: 01.06-14.09
Alta Tverrelva Ø: 01.06-14.09
Alta Halselva Ø: 01.07-14.09, R: 01.07-31.07 Døgnkvote per fisker: 6 sjøørret og 2 sjørøye
Alta Eibyelva L: 01.06-31.08, Ø: 01.06-14.09, R: 01.07-31.07 Fredningssoner i Eibyelva: Fra Altaelva til Tangen bru. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Alta Lakselva/ Leirbotnelva L: 01.06-31.08, Ø: 01.06-14.09 Fredningssoner: Øvre og nedre Reinkisten.
Berlevåg Kongsfjordelva L: 01.06-31.08 Fredningssoner: Fra merke 120 m nedenfor nedre laksetrapp til merke 150 m ovenfor Fossvatn. Bryggarielva. Fra og med Gressdammen til nedkanten av kulp ved Steinfossen. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Berlevåg Stordalselva L: 01.06-31.08 Sesongkvote per fisker: 3 laks. Fredningssone (i) fra Andre Laksholla og så langt oppover som laks forekommer, (ii) Først Laksholla og (iii) Fra 50m oppstrøms Storelvbrua til grense elv/sjø
Berlevåg Molvik-vassdraget R: 01.07-11.08
Båtsfjord Sandfjordelva L: 01.06-31.08 Fredningssone fra Telegrafhytta og så langt oppover som laks forekommer.
Båtsfjord Syltefjordelva L: 01.06-31.08 Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Båtsfjord Storelva L: 01.07-11.08
Tana Julelva R: 01.07-31.07 Fredningssoner: Hanaelva, Basavzi og Julelva oppstrøms bruen over riksvei 890.
Gamvik Langfjordelva (Laggo) L: 01.06-15.08, Ø: 01.06-15.08 Fredningssoner: fra 20 m nedenfor hengebrua til 50 m ovenfor øverste trinn i laksetrappen ved hengebrua. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Gamvik Futelva L: 01.06-31.08, Ø: 01.06-14.09 Alle elvestrekninger fredet. Fiske er tillatt i vatna.
Gamvik Sandfjordelva L: 01.06-31.08, Ø: 01.06-14.09 Fredningssoner: Fra grense elv/sjø opp til kraftlinja, fra og med hvilekulpen nedenfor Fossekulpen og 50 meter oppstrøms Fossekulpen, hele Fredakulpen, og fra Svingkulpen og så langt oppover som laks forekommer. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Gamvik Lille Langfjord-vassdraget L: 01.06-31.08, Ø: 01.06-14.09, R: 01.07-31.07
Gamvik Risfjord-vassdraget L: 01.06-31.08, Ø: 01.06-14.09, R: 01.07-31.08 Fredningssoner: Fra start 800 meter nedstrøms Andrianholla og 600 meter nedstrøms. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Gamvik Sommerheim-vassdraget R: 01.07-11.08
Hammerfest Russelv-vassdraget L: 01.06-31.08 Fredningssoner: 1. Fra sjøen og 370 meter oppover til stein som ligger på vestsiden av elva. 2. Fra 200 meter nedenfor isketrappa til Russelvfoss bru. 3. Fra samløpet med Miessejohka og så langt oppover Russelv som laks forekommer. 4. Fra 1. august: fra Russelv bru og 250 meter oppover Russelv. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Hammerfest Kvalsundelva L: 01.06-31.08, Ø: 01.06-14.09 Fredningssoner: Neverfjordelva og Korselva.
Hammerfest Repparfjordelva L: 01.06-31.08, Ø: 01.06-14.09 L: 01.06–31.08 i Skaidijohka (sideelv til Repparfjordelva) Fredningssoner: Fra brekket av Fossekulpen opp til ca. 100 m ovenfor trappas øverste del, en 30 m lang strekning på nordsiden av elva ved knottheim, Voggeneselva fra utløpet i Repparfjordelva til Voggenestjernet, Breidalselva fra utløpet i Repparfjordelva opp til fossen, og Cuovvarjohka inkludert vatnet. Midfossen i Skaidijohka. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Hammerfest Brennsvikelva Ø: 01.07-11.08, R: 01.07-11.08
Lebesby Tømmervik-vassdraget L: 01.06-31.08, Ø: 01.06-14.09 Fredningssone: Fra samløpet med Durejohka og så langt laks forekommer. Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Lebesby Veidneselva L: 01.06-31.08, Ø: 01.06-14.09, R: 01.07-31.07 Fredningssoner. Fra Revdalsbergstilla til ca. 700 m nedstrøms Veidnesfossen, og fra Veidnesfossen og ca. 200 m nedover Veidneselva. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Lebesby Lille Porsangerelva L: 01.06-31.08, Ø: 01.07-14.09, R: 01.07-31.08 Fredningssone: Moksajohka.
Lebesby Store Torskefjord-vassdraget L: 01.07-11.08
Lebesby Blåfjell-vassdraget L: 01.07-11.08, Ø: 01.07-11.08, R: 01.07-11.08
Lebesby Oksevåg-vassdraget L: 01.07-11.08, Ø: 01.07-11.08, R: 01.07-11.08
Lebesby Mahtos-vassdraget L: 01.07-11.08, Ø: 01.07-11.08
Lebesby Sørelva L: 01.07-31.07, Ø: 01.07-31.07
Lebesby Storelva L: 15.06-31.08, Ø: 01.06-31.08, R: 01.07-31.07 Fredningssoner: Voulnaljohka og Luobbaljohka. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Loppa Fjorddals-vassdraget L: 01.07-11.08, Ø: 01.07-11.08, R: 01.07-11.08
Loppa Jomfrudalselva L: 01.07-11.08, Ø: 01.07-11.08, R: 01.07-11.08
Loppa Sandlandselva Ø: 01.06-14.09 Fredningssone på elvestrekningen fra Sandlandsvatn til grense elv/sjø.
Loppa Sør-Tverrfjordelva Ø: 01.06-14.09, R: 01.07-31.08 Fredningssone: Hele elva mellom Storvatn og Lille Rundvatn.
Måsøy Hamneelva L: 01.06-31.08, Ø: 01.06-14.09, R: 01.07-31.07 Fredningssone: Oppstrøms Hamnevatnet.
Måsøy Snefjord-vassdraget L: 01.06-31.08, Ø: 01.06-14.09, R: 01.07-31.07 Kun tillatt å fiske i Snefjordvatn.
Nordkapp Lafjordelva L: 01.07-11.08, Ø: 01.07-11.08
Nordkapp Rekvik-vassdraget L: 01.07-11.08, Ø: 01.07-11.08, R: 01.07-11.08
Nordkapp Strandelv-vassdraget R: 10.07-21.08 Døgnkvote per fisker: 3 sjørøye. Sesongkvote per fisker: 15 sjørøye. Fiske bare tillatt i Strandelvvatnet.
Porsanger Ytre Billefjordelva L: 01.06-31.08, Ø: 01.06-14.09 Fredningssone: Fra samløpet med Gorbovuojohka og oppover så langt laks forekommer. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Porsanger Stabburselva L: 01.06-31.08, Ø: 01.06-31.08 Fredningssoner: 100 meter på begge sider av laksetrappa målt fra innløp og utløp av trappa, fra 100 meter ovenfor til 250 meter nedenfor utløpet til Dilljohka, og fra utløpet av Njahkajohka til Njahkagorzi. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. I perioden 10. august t.o.m. 31. august skal all laks over 70 centimeter gjenutsettes.
Porsanger Smørfjordelva L: 01.07-11.08, Ø: 01.07-11.08 Fredningssone fra brua (E69) og ned til sjøen.
Porsanger Brennelva L: 15.06-11.08 Fredningssone fra nederste laksetrapp til bekk fra sørvest ca 140 meter nedstrøms.
Porsanger Børselva L: 15.06-31.08, Ø: 15.06-14.09, R: 15.06-31.08 Fredning: søndag 18:00 til mandag 18:00 Fredningssoner: Patnisakvatnet, og fra Rakkasjohka og så langt oppover elva som laks forekommer. Fredningssone fra Børselv bru til sjøen i perioden 25. juni-31. august. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. All hunnlaks over 4 kg gjenutsettes hele sesongen. All hunnlaks fredet etter 20. juli.
Sør-Varanger Munkelva L: 01.06-15.08, Ø: 01.06-14.09 Fredningssoner: Fra oppstrøms Krokstryket til brekket i Tørrstryket. Fra oppstrøms kulp Tørrstryket til Norminka. Fra 200 meter nedstrøms Øksfossen til 50 meter over brekket (vandringshinder). Fra 50 meter nedstrøms Biekanjohka til oppstrøms Obboka kulp. Fra 50 meter oppstrøms Jordinkorva til Jungelkulpen. Fra brekk Hergakari oppstrøms til Avlankoski. Fra 100 meter oppstrøm Avlankoski til Holmkulp. Fra 100 meter oppstrøms Svartdalskulp til svingen nedenfor Tometersfossen. Fra Tometersfossen oppstrøms til Munkelvfossen. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Sør-Varanger Haukelva L: 01.07-11.08, Ø: 01.07-11.08
Sør-Varanger Braselv-vassdraget L: 01.07-11.08, Ø: 01.7-11.08, R: 01.07-11.08
Sør-Varanger Sandneselva L: 10.07-15.08, Ø: 10.07-15.08 Døgnkvote per fisker: 1 laks. Sesongkvote per fisker: 10 laks. Fredningssone: område ved vannverket (500 m ovenfor demningen – 100 m nedenfor). All hunnlaks fredet fra 1. august.
Sør-Varanger Klokkerelva L: 15.06-15.08, Ø: 15.06-15.08 L: Fra sjø til bro ved E6: 15.06 til 14.09 Fredningssone: Fra rett vest av Sahkkarasnjunni og så langt oppover elva som laks forekommer, inkludert Markiselva. Osenkulpen fredes.
Sør-Varanger Karpelva L: 15.06-31.07, Ø: 15.06-15.08, R: 01.07-31.07 Fredningssoner: Fra 10 m nedenfor vannstandsmerket og oppstrøms ca. 100 m til Dampbadet, fra Oterbekken til den gamle kraftlinja ved Cierracåkka, fra Vakthytta og oppstrøms til Ellenvann.
Sør-Varanger Grense Jakobselv L: 01.06-16.08, Ø: 01.06-16.08, R: 01.06-16.08
Nesseby Bergebyelva L: 01.06-31.08 Fredningssoner: fra nederste trinn i andre trappa ved soppfossen og 150 m nedover. Etter 1. august: Bergkulpen fra gjerdet og 100 meter nordover. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Nesseby Vesterelva L: 01.06-31.08, Ø: 01.06-14.09 Fredningssone mellom laksetrappene. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Nesseby Nyelva L: 01.07-11.08, Ø: 01.07-11.08
Vadsø Vestre Jakobselv L: 01.06-31.08 Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Vadsø Skallelva L: 01.06-31.08, Ø: 01.06-14.09, R: 01.07-31.07 Fredningssoner: Viltto og området ovenfor til og med svingen, Vievann og Vievannsvassdraget, og fra Trappetrinnene og så langt oppover som sjørøye forekommer. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Vadsø Storelva L: 01.07-11.08, Ø: 01.07-11.08 Fredningssone fra brua over E75 og til sjøen.
Vardø Komagelva L: 01.06-31.08, Ø: 01.06-14.09, R: 01.07-31.07 Fredningssoner: Pedersenkulpen, øvre del av Allemannskulpen, Russekulpen og Portkjeften. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Vardø Austerelva L: 01.07-11.08

Kontakt

Steinar Normann Christensen
utmarksforvalter/meahccehálddašeaddji
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 90 50 33 29