FEFO

Laksefiske

Finnmark er laksefiskerens mekka! Det er i Finnmark du finner de største laksene, og det er i Finnmark du finner de bortgjemte smålakseperlene. Det er i Finnmark du finner lakseopplevelser milevis fra folk, eller sentrumsnært - på vidda eller i frodige elvedaler.

Det er utvilsomt en opplevelse å fiske laks, og som bosatt i Finnmark har du en unik mulighet til å benytte deg av de fantastiske tilbudene vi har i vår egen bakgård. Som finnmarking kan du kjøpe rimelige fiskekort i de elvene som ligger på Finnmarkseiendommen. Som tilreisende, har du også adgang til dette laksefisket.

På Finnmarkseiendommen forpakter vi bort 49 vassdrag til lokale forvaltere. Våre forpaktere gjør en fantastisk jobb for å opprettholde et attraktivt fiske for oss lokale og tilreisende fiskerne. Lokalkunnskapen og ekspertisen om hver enkelt elv finner du hos våre forpaktere. Deres kontaktinformasjon finner du på dette kartet.

Ønsker du mer generell informasjon, er du selvfølgelig hjertelig velkommen til å kontakte oss. Kanskje finner du svaret på det du lurer på i boksene nedenfor, hvor vi har samlet opp noen av de tingene vi får oftest spørsmål om.

I tillegg er det på Finnmarkseiendommen åpnet for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i de mindre vassdragene som du finner i tabellen lenger ned. Med unntak av Smørfjordelva og Sommerheimvassdraget, er ikke disse elvene forpaktet, men FeFo selger fiskekort for anadrom fisk. Finnmarkinger har enerett på sesongkort i disse elvene, men dere kan også kjøpe døgnkort. Tilreisende fra utenfor Finnmark vil kunne kjøpe døgnkort. Uavhengig av kortkategori, vil fiskekortet kun være gyldig i den elva den er kjøpt for. Fiskeren plikter selv å sette seg inn i fiskeregler og fisketidsbestemmelser i de ulike elvene.

Kortsalget på disse elvene for 2021-sesongen åpnes 15. mai, og du finner fiskekortene på www.natureit.no.

Lakseelver der FeFo selger fiskekort
Kommune Elv Fiskbare arter* Fisketid
Berlevåg Molvikvassdraget R 1.7-11.8
Gamvik Sommerheimvassdraget R 1.7-11.8
Hammerfest Brennsvikelva ØR 1.7-11.8
Lebesby Blåfjellvassdraget LØR 1.7-11.8
Lebesby Mahtosjohka 1.7-31.7
Lebesby Store Torskefjordvassdraget L 1.7-11.8
Loppa Fjorddalsvassdraget LØR 1.7-11.8
Nordkapp Lafjordelva 1.7-11.8
Nordkapp Rekvikvassdraget LØR 1.7-11.8
Porsanger Smørfjordelva** 1.7-11.8
Sør-Varanger Braselvvassdraget LØR 1.7-11.8
Sør-Varanger Haukelva 1.7-11.8
Vadsø Storelva*** 1.7-11.8
Vardø Austerelva L 1.7-11.8

* L = laks, Ø = sjøørret, R = sjørøye
** Fredningssone fra brua (E69) og ned til sjøen.
*** Fredningssone fra brua over E75 og til sjøen. 

Informasjon om bortforpaktede lakseelver:

Forpaktede laksevassdrag

Fiskekort for laks

De fleste elver på Finnmarkseiendommen er forpaktet (leid) bort til lokale lag og foreninger. I disse elvene er det forpakteren som organiserer fiskekortsalget. Forpakternes kontaktinformasjon finner du i dette kartet.

I tillegg tilbyr FeFo fiskekort for laks i de 15 elvene som står i tabellen ovenfor. Klikk her for å kjøpe fiskekort i disse elvene, og velg det laksefiskekortet som passer.

Fiskeregler

I vassdragene hvor FeFo selger fiskekort, gjelder følgende:

Fiskekortets virkeområde:

 • Fiskekortet gjelder på kun i det vassdraget som står på kortet. Fiskeren plikter selv å sette seg inn i hvor det er privat eiendom. Fiskeren plikter å gjøre seg kjent med og følge fisketidsbestemmelsene i det enkelte vassdrag.

Fiskeregler

 • Fiskekortet skal alltid medbringes under fisket og forevises på forlangende. Fiskeravgift må være løst, og fremvises sammen med fiskekortet. Fiskekortet er personlig, og fiskeren plikter å vise til gyldig identifikasjon.
 • Fiskeutstyr, båter og andre mulige smitteførende gjenstander skal tørkes, fryses eller desinfiseres før de flyttes til andre vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag. Fiskeren er selv ansvarlig for at utstyr ikke bærer smitte.
 • Fangstrapportering etter endt fisketur er pliktig. Fangstrapporten leveres på www.natureit.no eller på NatureIT-appen.
 • Ved fiske fra land er det tillatt å benytte en stang eller ett håndsnøre pr. person. Som agn er det bare tillatt å bruke mark, sluk, spinner, wobbler og flue.

FeFos elveforpaktere har ansvaret for fiskeregler og salg av fiskekort i cirka 50 vassdrag. Forpakterne er behjelpelig med informasjon og det praktiske rundt fisket i de lokale vassdragene. Klikk i kartet for kontaktinformasjon til forpakter i elva du skal fiske i. 

Se oversikt over lakseførende elver og fisketider. I elver som regnes som anadrome, men som ikke er åpnet for fiske (dvs. elver som er oppført i forskriften uten fisketid) er det ikke tillatt å fiske. Vassdrag som ikke er listet opp i oversikten regnes som innlandsfiskevassdrag

Desinfisering

Fiskeutstyr, båter og andre mulige smitteførende gjenstander skal tørkes, fryses eller desinfiseres før de flyttes til andre vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag.
- Ikke flytt eller sett ut fisk uten tillatelse.
- Ikke vask eller sløy fisk i andre vassdrag enn der du fanget den.
- Ikke flytt utstyr til et nytt vassdrag uten å tørke eller desinfisere det.
- Ikke slå ut vann i et annet vassdrag enn der det er hentet. 

Vær oppmerksom på lokale regler om desinfeksjon. Kontakt forpakter for ytterligere informasjon om desinfiseringsregler i elva du skal fiske i. 

Fiskeravgift

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Våre lakseelver

FeFos elveforpaktere har ansvaret for fiskeregler og salg av fiskekort i 49 vassdrag. Våre forpaktere er behjelpelig med informasjon og det praktiske rundt fisket i de lokale vassdragene. I kart over laksevassdrag (anadrome vassdrag) på Finnmarkseiendommen kan du klikke på vassdraget du skal fiske i for mer informasjon om forpakter, kortsalg og fiskeregler.

I 14 mindre vassdrag selger FeFo fiskekort for anadrom fisk

Tanavassdraget, Altaelva og Neidenelva har egen forvaltning, og er ikke tilknyttet FeFo. 

Forpaktning av anadrome vassdrag

På Finnmarkseiendommen blir grunneiers fiskerett i de fleste elver forpaktet (leid) bort til lokale lag og foreninger. 

Retningslinjer for forpaktning av laksevassdrag (PDF, 70 kB) bidrar til at den lokale forvaltningen styrkes. Det betyr at forpakterne kan fatte egne vedtak så lenge de forholder seg til offentlige lover, forskrifter og retningslinjer.
 
Forpakternes tilskuddsordning

FeFos støtteordning - retningslinjer for tilskudd til forpaktning av anadrome vassdrag

Midlene fra FeFo gis forpakteren til tiltak med formål om å fremme fisket. Tiltak forankret i godkjent driftsplan prioriteres.  

Støtteordningen

Søknadsfrist er satt til 15. november. Søknaden behandles innen 1. april. Midlene utbetales ved gitt tilsagn.

Inntil 25 % av forpaktningsavgiften til FeFo blir avsatt til tilskudd. Midlene tildeles forpaktende forening etter søknad. Det kan gis støtte med inntil 50 % av budsjettert kostnad.

Søknadsprosedyre 

Søknaden skal inneholde forpaktende forenings navn, hvilket vassdrag det søkes støtte til, formålet, begrunnelse for søknaden, totalbudsjett hvor egenandel er spesifisert og kontaktperson og kontonummer. Dersom tiltaket ikke kan gjennomføres innen tilskuddsåret skal det søkes om godkjenning av tidsplan.

  Prioritering

 • Forpaktere med liten inntjening vil prioriteres foran forpaktere med god inntjening.
 • Tiltak med formål å bevare eller forbedre anadrome bestander prioriteres foran tilretteleggingstiltak.
 • Tilretteleggingstiltak for funksjonshemmede vurderes særskilt.

 Rapportering

Tiltaket skal være gjennomført og det skal være levert en enkel rapport, med bilder, om hvordan midlene er brukt innen 15. november det året tilskuddet er gitt.

Midler som ikke er brukt innen 15. november skal tilbakebetales FeFo innen 1. desember samme år med mindre annet er avtalt.

Det gis ikke anledning til fornyet behandling på avgjørelser etter disse retningslinjene.

Eksempler på tiltak som kan få støtte: 

 • Oppsyn
 • Arbeid med driftsplan
 • Kartlegging av bestand og vassdrag
 • Tilrettelegging for fiske og friluftsliv i og rundt vassdraget
 • Tilrettelegging for spesielle grupper i forbindelse med fiske

Det er også mulig å søke om tilskudd fra Miljødirektoratet

Fangster av laks i elv

Statistisk sentralbyrå publiserer årlig fangststatistikk over fangst av laks både i elv og sjø. I lakseregisteret (fangstrapp.no) ligger oversikt over fangstene i hver enkelt elv. 

Kontakt

Egil Liberg
Utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 990 14 686