FEFO

Laksefiske

Finnmark er laksefiskerens mekka! Det er i Finnmark du finner de største laksene, og det er i Finnmark du finner de bortgjemte smålakseperlene. Det er i Finnmark du finner lakseopplevelser milevis fra folk, eller sentrumsnært - på vidda eller i frodige elvedaler.

Det er utvilsomt en opplevelse å fiske laks, og som bosatt i Finnmark har du en unik mulighet til å benytte deg av de fantastiske tilbudene vi har i vår egen bakgård. Som finnmarking kan du kjøpe rimelige fiskekort i de elvene som ligger på Finnmarkseiendommen. Som tilreisende, har du også adgang til dette laksefisket.

På Finnmarkseiendommen forpakter vi bort 49 vassdrag til lokale forvaltere. Våre forpaktere gjør en fantastisk jobb for å opprettholde et attraktivt fiske for oss lokale og tilreisende fiskerne. Lokalkunnskapen og ekspertisen om hver enkelt elv finner du hos våre forpaktere. Deres kontaktinformasjon finner du på dette kartet.

Ønsker du mer generell informasjon, er du selvfølgelig hjertelig velkommen til å kontakte oss. Kanskje finner du svaret på det du lurer på i boksene nedenfor, hvor vi har samlet opp noen av de tingene vi får oftest spørsmål om.

I tillegg er det på Finnmarkseiendommen åpnet for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i de mindre vassdragene som du finner i tabellen lenger ned. Med unntak av Smørfjordelva, er ikke disse elvene forpaktet, men FeFo selger fiskekort for anadrom fisk. Finnmarkinger har enerett på sesongkort i disse elvene, men dere kan også kjøpe døgnkort. Tilreisende fra utenfor Finnmark vil kunne kjøpe døgnkort. Uavhengig av kortkategori, vil fiskekortet kun være gyldig i den elva den er kjøpt for.

Kortsalget åpner 15. mai 2020 på www.natureit.no.

Lakseelver der FeFo selger fiskekort
Kommune Elv Fiskbare arter Fisketid
Alta Store Lerresfjordelva Ø 1.6–14.9
Berlevåg Molvikvassdraget R 1.7-11.8
Gamvik Skittenfjordvassdraget R 1.7-11.8
Gamvik Sommerheimvassdraget R 1.7-11.8
Hammerfest Brennsvikelva LØR 1.7-11.8
Lebesby Blåfjellvassdraget LØR 1.7-11.8
Lebesby Mahtosjohka 1.7-31.7
Lebesby Oksevågvassdraget LØR 1.7-11.8
Lebesby Store Torskefjordvassdraget L 1.7-11.8
Loppa Fjorddalsvassdraget LØR 1.7-11.8
Nesseby Nyelva 1.7-11.8
Nordkapp Lafjordelva 1.7-11.8
Nordkapp Rekvikvassdraget LØR 1.7-11.8
Porsanger Brennelva** L 1.7-11.8
Porsanger Smørfjordelva*** 1.7-11.8
Sør-Varanger Braselvvassdraget LØR 1.7-11.8
Sør-Varanger Haukelva 1.7-11.8
Vadsø Storelva**** 1.7-11.8
Vardø Austerelva L 1.7-11.8

* L = laks, Ø = sjøørret, R = sjørøye
** Se egne fiskeregler for Brennelva (PDF, 88 kB). Fredningssone fra nederste laksetrapp til bekk fra sørvest ca. 140 meter nedstrøms. 
*** Fredningssone fra brua (E69) og ned til sjøen.
**** Fredningssone fra brua over E75 og til sjøen. 

Informasjon om bortforpaktede lakseelver:

Forpaktede laksevassdrag

Fiskekort for laks

De fleste elver på Finnmarkseiendommen er forpaktet (leid) bort til lokale lag og foreninger. Forpakter selger fiskekort.

Finnmarkseiendommen tilbyr fiskekort for laks i 20 elver som er åpnet for fiske, men som ikke har egen forpakter. Fiskekortene vil bli tilgjengelig fra og med 15. mai 2020. Velg en av korttypene kalt laksefiske.

Desinfisering

Fiskeutstyr, båter og andre mulige smitteførende gjenstander skal tørkes, fryses eller desinfiseres før de flyttes til andre vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag.
- Ikke flytt eller sett ut fisk uten tillatelse.
- Ikke vask eller sløy fisk i andre vassdrag enn der du fanget den.
- Ikke flytt utstyr til et nytt vassdrag uten å tørke eller desinfisere det.
- Ikke slå ut vann i et annet vassdrag enn der det er hentet. 

Vær oppmerksom på lokale regler om desinfeksjon. Kontakt forpakter for ytterligere informasjon om desinfiseringsregler i elva du skal fiske i. 

Fiskeravgift

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. 

Våre lakseelver

FeFos elveforpaktere har ansvaret for fiskeregler og salg av fiskekort i ca. 50 vassdrag. Våre forpaktere er behjelpelig med informasjon og det praktiske rundt fisket i de lokale vassdragene. I kart over laksevassdrag (anadrome vassdrag) på Finnmarkseiendommen kan du klikke på vassdraget du skal fiske i for mer informasjon om forpakter, kortsalg og fiskeregler.

I 20 mindre vassdrag selger FeFo fiskekort for anadrom fisk

Tanavassdraget, Altaelva og Neidenelva har egen forvaltning, og er ikke tilknyttet FeFo. 

Forpaktning av anadrome vassdrag

På Finnmarkseiendommen blir grunneiers fiskerett i de fleste elver forpaktet (leid) bort til lokale lag og foreninger. 

Retningslinjer for forpaktning av laksevassdrag (PDF, 70 kB) bidrar til at den lokale forvaltningen styrkes. Det betyr at forpakterne kan fatte egne vedtak så lenge de forholder seg til offentlige lover, forskrifter og retningslinjer.
 
Forpakternes tilskuddsordning

FeFos støtteordning - retningslinjer for tilskudd til forpaktning av anadrome vassdrag

Midlene fra FeFo gis forpakteren til tiltak med formål om å fremme fisket. Tiltak forankret i godkjent driftsplan prioriteres.  

Støtteordningen

Søknadsfrist er satt til 15. november. Søknaden behandles innen 1. april. Midlene utbetales ved gitt tilsagn.

Inntil 25 % av forpaktningsavgiften til FeFo blir avsatt til tilskudd. Midlene tildeles forpaktende forening etter søknad. Det kan gis støtte med inntil 50 % av budsjettert kostnad.

Søknadsprosedyre 

Søknaden skal inneholde forpaktende forenings navn, hvilket vassdrag det søkes støtte til, formålet, begrunnelse for søknaden, totalbudsjett hvor egenandel er spesifisert og kontaktperson og kontonummer. Dersom tiltaket ikke kan gjennomføres innen tilskuddsåret skal det søkes om godkjenning av tidsplan.

  Prioritering

  • Forpaktere med liten inntjening vil prioriteres foran forpaktere med god inntjening.
  • Tiltak med formål å bevare eller forbedre anadrome bestander prioriteres foran tilretteleggingstiltak.
  • Tilretteleggingstiltak for funksjonshemmede vurderes særskilt.

 Rapportering

Tiltaket skal være gjennomført og det skal være levert en enkel rapport, med bilder, om hvordan midlene er brukt innen 15. november det året tilskuddet er gitt.

Midler som ikke er brukt innen 15. november skal tilbakebetales FeFo innen 1. desember samme år med mindre annet er avtalt.

Det gis ikke anledning til fornyet behandling på avgjørelser etter disse retningslinjene.

Eksempler på tiltak som kan få støtte: 

  • Oppsyn
  • Arbeid med driftsplan
  • Kartlegging av bestand og vassdrag
  • Tilrettelegging for fiske og friluftsliv i og rundt vassdraget
  • Tilrettelegging for spesielle grupper i forbindelse med fiske

Det er også mulig å søke om tilskudd fra Miljødirektoratet

Fangster av laks i elv

Statistisk sentralbyrå publiserer årlig fangststatistikk over fangst av laks både i elv og sjø. I lakseregisteret (fangstrapp.no) ligger oversikt over fangstene i hver enkelt elv. 

Fiskeregler

FeFos elveforpaktere har ansvaret for fiskeregler og salg av fiskekort i ca 50 vassdrag. Forpakterne er behjelpelig med informasjon og det praktiske rundt fisket i de lokale vassdragene. Klikk i kartet for kontaktinformasjon til forpakter i elva du skal fiske i. 

Se oversikt over lakseførende elver og fisketider. I elver som regnes som anadrome, men som ikke er åpnet for fiske (dvs. elver som er oppført i forskriften uten fisketid) er det ikke tillatt å fiske. Vassdrag som ikke er listet opp i oversikten regnes som innlandsfiskevassdrag

Kontakt

Steinar Normann Christensen
Utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 905 03 329